Skip to content

Gymnazium Cesky Tesin Traditional Geocache

This cache has been archived.

drgoo: Už nemám možnost se o ni starat.

More
Hidden : 04/11/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška u ceského gymnázia (v Tešíne je ješte druhé, s polským jazykem vyucovacím), které letos (2011) slaví devadesáté výrocí. Keš je umístena na krásne kontrastním míste: v pracovní dny v dobe mezi sedmou a osmou hodinou a ctrnáctou a šestnáctou hodinou kolem projde i tisíc lidí. Kdežto ostatní denní hodiny je to místo relativne mrtvé.

Gymnázium Český Těšín

Historie

Těšínské gymnázium bylo založeno roku 1921. Po rozdělení Těšína na polskou a českou část většina škol zůstala v Polsku, a bylo potřeba založit české školy.

Škola zpočátku působila v přízemí úřednického domu č. 8 v dnešních Masarykových sadech. S přibývajícím počtem studentů pak byly pronajaty prostory v sousedních objektech (postupně na 5 různých místech), a organizace výuky se tak značně komplikovala, mnohdy bylo nutno zavést vyučování na směny. Nutnost výstavby nové školní budovy se tak stávala záležitostí více než neodkladnou.

Dlouhou dobu vítězila snaha postavit školu v centru města nebo v jeho těsné blízkosti, ale nakonec bylo 30. 1. 1928 rozhodnuto o její výstavbě v bezprostřední blízkosti frýdecké silnice v nově vznikající čtvrti Rozvoj. Ministerstvo veřejných prací zadalo práci na stavebních návrzích mladému pražskému architektovi Jaroslavu Fragnerovi, díky němuž zde vznikla na svou dobu velmi moderní a stylově vyvážená funkcionalistická stavba s řadou frontálních oken v průčelí. 26. 6. 1932 došlo k slavnostnímu položení základního kamene a od 1. 9. 1935 probíhala výuka již v nové školní budově.

Přesně o rok později došlo ke změně statutu školy a instituce byla přejmenována na Státní československé gymnasium v Českém Těšíně. 2. 8. 1938 k němu přibyly pobočky s polským vyučovacím jazykem. Ve školním roce 1938/1939 dosáhl počet studentů na škole historického maxima – 869.

Rovněž do historie této školy zasáhly události roku 1938. Na základě mnichovské dohody vstoupila 1. října 1938 na území československé části Těšínska polská okupační vojska a o 2 dny později došlo i k ukončení činnosti českého gymnázia ve městě, jež bylo přeloženo do Frýdku a jeho činnost zde pokračovala od 28. října 1938.

V gymnazijní budově na Frýdecké ulici v nově sjednoceném Cieszynie vzniklo Państwowe gimnazjum im. A. Osuchowskiego, které navštěvovala i značná část bývalých českých studentů. Po vypuknutí 2. světové války polské gymnázium zaniklo a ve školní budově byly ubytovány nejprve německé rodiny z Volyňska, poté zde byla zřízena německá dívčí škola Maria Theresia Schule-Oberschule für Mädchen a na konci války vojenský lazaret.

Po osvobození byla 1. 9. 1945 činnost českotěšínského gymnázia opět obnovena pod názvem Státní reálné gymnasium v Českém Těšíně.

K dalším změnám v historii školy došlo na počátku 60. let, kdy od 1. 9. 1961 byla dosavadní jedenáctiletka rozdělena na základní devítiletou školu (ZDŠ), která zde působila do roku 1976, a tříletou střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). Zároveň byl do výuky na SVVŠ zařazen nový předmět – základy výroby. Z toho důvodu ke stávajícímu objektu přibyly školní dílna a skleník.

V souvislosti s politickým uvolněním a demokratizačním procesem po lednu 1968 došlo k otevření jedné třídy čtyřletého gymnázia s přírodovědným zaměřením, v následujícím roce pak 3 třídy tohoto typu, z toho dvě se zaměřením humanitním. Postupně pak v 70. letech škola přešla na čtyřletý studijní cyklus.

Velkou rekonstrukcí prošla škola v 80. letech – výměna oken, oprava střechy, renovace zelených ploch před školou, zřízení školní kuchyně s jídelnou. Zároveň došlo ke zřízení nových odborných učeben (učebna výpočetní techniky) a k modernizaci stávajících odborných učeben a kabinetů, např. biologie, fyziky a chemie. Na sklonku 80. let byla na hřišti školy postavena montovaná tělocvična BIOS, kterou v nejbližší době čeká rozsáhlá rekonstrukce. V roce 1986 byl objekt školy prohlášen za kulturní památku.

1. 11. 1990 byla tehdejším Severomoravským krajským národním výborem přiznána škole právní subjektivita, od 1. 1. 1992 se stala rozpočtovou organizací, od roku 1994 je organizací příspěvkovou.

V souvislosti s novými trendy výchovy a vzdělávání byla i na naší škole zahájena výuka předmětu Informatika a výpočetní technika. Postupně vznikaly a byly modernizovány počítačové učebny. Zpočátku pomohl patronátní podnik Třinecké železárny, který škole načas pronajal počítače, od roku 1995 byla oblast výpočetní techniky zajišťována z vlastních prostředků. Od roku 1998 získala škola první připojení k internetu. Došlo ke zřizování nových počítačových učeben a k postupnému převodu agendy školy pro využití výpočetní technikou. V letech 2005 - 2006 byla navíc přestavěna klasická učebna v učebnu multimediální pro výuku cizích jazyků. Charakter multimediálních pracovišť získaly i učebny fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Od roku 2010 jsou téměř všechny učebny vybavovány počítačem s připojením do školní sítě a na internet v kombinaci s projektorem. Výpočetní technikou byly vybaveny kabinety a sborovna, vše pak bylo propojeno do školní sítě a řízeno centrálním serverem. Od dubna 2004 byl gymnáziu udělen Status informačního centra SIPVZ. Od roku 2009 se škola stala Informačním centrem Moravskoslezského kraje.

Ve školním roce 2002/03 byla vytvořena Studentská rada školy tvořená ze zástupců jednotlivých tříd. V počátku své činnosti zapojila studenty do různých akcí charitativního charakteru, zorganizovala např. akci na podporu dětí s mentálním postižením v Havířově a českotěšínském Edenu. V současné době své aktivity zaměřuje i v jiných oblastech, např. při organizaci květnové slavnosti Majáles středních škol v Českém Těšíně a na jiné věci týkající se vnitřního provozu školy.

Zvláštní pozornost si zasluhuje rovněž bohatá projektová činnost, která studentům rozšiřuje obzory poznání a obohacuje je o nové společenské kontakty. V posledních letech škola a občanská sdružení pracující při gymnáziu (Sportovní klub Gymnázia a Středoškolský klub Gymnázia) učinily velký kus práce právě v této oblasti.

V rámci mezinárodních kontaktů začala škola spolupracovat s Gymnáziem Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, a to s její bilingvní částí, na projektu Visegrádské čtyřky. V jeho rámci pak gymnázium uspořádalo společnou prezentaci projektu Science Across the World za přímé účasti zástupce této organizace. Na projektu se podíleli rovněž partneři z gymnázia Krudy Gyula z maďarského Györu a Zespółem szkół ogólnokształcących z polské Skwierzyny. Přeshraniční spolupráci rozvíjí gymnázium i s polskými partnery, a to v rámci projektu Kulturní dědictví jako klíč k sebeurčení česko-polského pohraničí Těšínského Slezska. Jednalo se o cyklus workshopů s tematikou vzájemného soužití v multikulturním příhraničním regionu. Projekt vznikl u příležitosti 1 200 let od založení města Těšína.

V roce 2007 se povedlo připravit a podepsat grantovou smlouvu Projektu partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení a také realizovat některé závazky z ní vyplývající. Program Comenius je zaštiťován Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a zaměřuje se na školní vzdělávání. Do projektu Pojďme si hrát bez jakýchkoli rozdílů (Let´s play to go beyond differencies) se gymnázium zapojilo společně s College La Plaine z francouzského Lavardac a Isparta Gazi Lisesi z Turecka.

Současnost školy

Spádovou oblast tvoří primární okruh Český Těšín, Chotěbuz, Těrlicko, obce okolo tratě 322 Český Těšín –Frýdek-Místek, sekundární okruh Třinecko, Jablunkovsko, Albrechtice u Českého Těšína, Horní Suchá, Louky nad Olší a terciární okruh Frýdek-Místek, Havířov, Ostrava a Karviná. Od školního roku 2011/12 byl v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem ve spádové oblasti školy snížen počet tříd na 15, kdy vedle 1 ročníku osmiletého cyklu je otvírán pouze 1 ročník cyklu čtyřletého.

V roce 2011 byly zmodernizovány šatny, které jsou vybaveny šatními skříňkami, vybudováno připojení všech tříd k internetu a zprovozněno Wi-Fi, které pokrývá téměř celou školu a je k dispozici žákům i učitelům. Dále pokračuje dovybavení všech standardních tříd novým nábytkem. V lednu 2012 byl spuštěn elektronický stravovací systém a začíná se upravovat aula do podoby reprezentativní místnosti školy s možností multimediální výuky i koncertního využití (k dispozici je anglické křídlo).

Studenti se během svého působení na škole účastní lyžařského kurzu ve Velkých Karlovicích (Sekunda, Kvinta a 1. ročník) sportovně-turistického kurzu ve Velkých Karlovicích a v Chorvatsku (Kvarta, Septima a 3. ročník), tanečního kurzu (Sexta a 2. ročník), naučné exkurze do Prahy (Oktáva a 4. ročník), geografické expedice na Hrčavu (Oktáva a 4. ročník) a dalších naučných exkurzí, o které si studenti sami mohou podat žádost. Studenti se rovněž nadále zapojují do nejrůznějších sportovních a kulturních soutěží a olympiád. Bohatá je i účast školy na velkých projektech regionálního, přeshraničního i mezinárodního charakteru. Na základě nových trendů ve výuce (mediální výchova, týmová práce, projektové vyučování apod.) se pedagogové školy aktivně věnují přípravám řady tzv. miniprojektů, kterých za poslední dobu vznikly desítky.

Od ledna 2012 probíhají na škole desetihodinové kurzy z českého jazyka a matematiky připravující žáky 5. a 9. tříd základních škol k přijímacím zkouškám na střední školy. Současnou vizí školy je řádná komunikace mezi studenty a vyučujícími, řešení jakýchkoli nově vznikajících problémů, a především v rámci možností zkvalitnění a zpříjemnění výuky.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Bxhq grpr ibqn. [EN] Sebz jurer gur jngre pbzrf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)