Skip to content

<

Strahovské lomy

A cache by Vymitac Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/10/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Chtel bych vás zavést k jednomu ze strahovských lomu. Místo jsem našel náhodou a ríkal jsem si, že tu musí být keška. A ono nic, tak jsem ji tu založil.

Tak podle prvních logu tu keška je, ale já jsem to v dobe zakládání nevedel.


 

CZ

 

Nejstarší zmínku o lámání kamene na Petríne najdeme v Kronice ceské od Václava Hájka z Libocan z roku 1541. Podle ní nechal kníže Mnata v roce 788 lámat kámen a vozit ho na Hradcany pro stavbu paláce. Starší a verohodnejší je zpráva autora Sázavské kroniky, podle níž dal v roce 1134 opat Silvestr vydláždit sázavský kostel sv. Jana Krtitele kameny z hory Petrín. Jednalo se nejspíše o xxx, která se na Petríne lámala urcite už predtím. Dokládá to xxxové zdivo nejstaršího pražského kostela Pany Marie na blízkém Hrade. Z Petrína byla také xxx, která byla použita na stavbu Juditina mostu v letech 1158-1172.

Nejstarší známé vyobrazení strahovských xxxových lomu na Petríne je na plánu Prahy od J. D. Hubera z roku 1769. V západním sousedství barokního opevnení Petrína jsou na nem vyznacena skaliska s nápisem Steinbruche a jižneji je neupravený terén – pozustatek drívejší težby. Další dva xxxové lomy jsou ne moc zretelne vyznaceny mezi barokním opevnením a gotickou Hladovou zdí.

Vyobrazení samotných lomu se zachovalo prekvapive málo. Známá je jen fotografie J. Bareše z roku 1898 a panoramatická fotografie celého opušteného areálu pred úpravami pro sletište v casopisu Ceský svet z 27. 8. 1925. Také v tiskem vydaných soupisech lomu bývalého Rakouska a okresu Praha-mesto a Praha-venkov – sever není žádný xxxový (ani pískovcový) lom z Petrína zaznamenán.

Težba xxx v hlavních strahovských lomech ustala nekdy koncem 19. století a jejich prostor byl pak využíván hlavne jako vojenské cvicište. V roce 1919 lomy koupilo od strahovských premonstrátu hlavní mesto Praha .To je pak 1. 8. 1925 poskytlo státu ke zrízení Strahovského stadiónu. Úprava terénu pro tento úcel byla provádena od srpna 1925 do dubna 1926, pricemž jen v prostoru bývalých lomu bylo premísteno 310 tisíc m³ zeminy. V letech 1931-36 pak byl v prostoru sletište vybudován rozsáhlý Masarykuv stadion.

Vedle xxx se na Petríne v minulosti lámal i další kámen – krídový pískovec v jejím podloží. Ten je méne rozpukaný než xxx a pro kamenné zdivo musel být pritesáván. Navíc byl mekký a nepríliš trvanlivý. Na druhé strane však bylo možné jeho vetší a pevnejší kusy využívat na architektonické prvky. Jejich težba už dávno zanikla, ale dodnes se zde setkáváme se stopami po ní.

Jeden opuštený pískovcový lom, o nemž píše již zminovaný J. A. Kolbe v roce 1762, je prímo v zahrade strahovského kláštera u vinárny (dríve vinného sklepa) Peklo. Další z nich je tento, kde je umístena tato earthcache.

Petrínské pískovce jsou vetšinou nažloutlé a drobne až stredne zrnité. Na jejich bázi však vystupuje málo mocná poloha cervenohnedých hrubozrnných velmi pevných železitých pískovcu. Ty se podle J. Zavrela uvolnovaly a soliflukcí sesouvaly na úpatí Petrína, odkud byly odebírány jako velmi odolný stavební kámen. Použity byly napríklad na obklady pilíru Juditina mostu. Podle téhož autora mohly být tyto kremenné pískovce také temi kameny, které byly pod pojmenováním kremenicz v letech 1372-73 a 1376-78 dováženy z Petrína na stavbu chrámu sv. Víta, jak to dokládají dochované úcty z té doby.

 

EN

 

The earliest mention of breaking the stone found in the Petrine Chronicle of the Czech Vaclav Hajek of Libocany the 1541st According to The prince Mnata 788 break in the stone and carry it on Prague Castle for the construction of the palace. Older and more reliable is the report author Sázava Chronicle, according to which in 1134 gave the abbot's Eve Pave Sázavský St. John the Baptist stones from Mount Petrin. It was nejspíšeo slate, which definitely broke the Petrine before. This is evidenced by sandy marl walls of Prague's oldest church of the Virgin Mary near the Castle. The Petrin was also xxx, which was used for the construction of the Judith Bridge in 1158 to 1172.

The oldest known representation of Strahov marl quarry Petrin is the plan of Prague from JD Huber in 1769. In the western neighborhood of the Baroque fortifications Petrin, marked with the words rock and Steinbruch south is unimproved terrain - a remnant of earlier mining. The other two sandy marl quarries are not very clearly marked between the baroque and gothic Hunger fortification walls.

The illustrations alone are preserved quarry surprisingly little. Is the only known photograph by J. Barešez 1898 and panoramic photography from around the deserted area sletište adaptations in the magazine world Ceský of 27 8th 1925th Also issued in print listings of refraction and the former Austro-city district of Prague and Prague-country - the north is no marl (not sandstone) quarry from Petrin reported.

Mining in the slate quarries of the main Strahov stopped sometime in the late 19th century and the area was then used mainly as a military training ground. In 1919 he bought the mines from the Strahov Premonstratensians capital of Prague. This is the first 8th 1925 gave the state to establish a large stadium. Landscaping for this purpose was conducted from August 1925 to April 1926, with only in the former quarry has been moved 310,000 cubic meters of soil. From 1931 to 1936 the area was built extensive sletište Masaryk Stadium.

In addition to the slate, the Petrine past other rock breaking - coated sand in the subsoil. That is less than xxx broken stone walls and had to be pritesáván. In addition, a soft and not very durable. On the other hand, it could be bigger and stronger cuts on the use of architectural elements. Their exploitation has long since disappeared, but today we are dealing here with traces of her.

One abandoned sandstone quarry, which writes the already mentioned J. A. Kolbe in 1762, is directly in the garden of the Strahov Monastery Wine (formerly the wine cellar) Hell. Another one is this, where is located this earthcache.

Petrin sandstones are usually yellowish and small to medium-grained. On this basis, the few gigs powerful position very strong red-brown coarse ferruginous sandstone. They are released according to J. She closed and soliflukcí sesouvaly at the foot of Petrin, from which they were taken as a very durable building stone. Were used to facing such pillars of the Judith Bridge. According to the same author could be such a quartz sandstone, the stones, which were under the designation kremenicz between 1372-73 and 1376-78 imported from Petrin to build St. Welcome, as shown by the surviving accounts of the time.

Úkoly:

Vyfotit a nahrát do logu fotku s lomem a svojí GPS. Fotka muže obsahovat lidi, ale je to jen dobrovolný úkol a né nutný!

Urcete z jaké z jaké horniny je skalní profil. A pošlete mi tuto informaci pres profil.

Tasks

Take a photograph that shows your GPS and attach it to log. You can include people in the photograph, but that is also optional and is not required!

Determine, which type of rock is this profile. And send me this information by profile.

Zdroje:

http://www.revuekamen.cz/lomy%201.htm

http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/fotoarchiv.php?foto=2031#foto

Additional Hints (Decrypt)

PM: X przh uvag h rnegupnpur?
RA: Jul uvag sbe rnegupnpur?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)