Skip to content

Mrákotínský monolit EarthCache

Hidden : 04/12/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mrákotínský monolit
 

Mrákotínská zula

Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Prívlastek: porfyrický
Barva: svetle šedá, nažloutlá
Stratigrafické clenení: variské (hercynské) stárí vyvrelin
Makroskopický popis: drobne porfyrický,dvojslídný až muskovit-biotitický. Místy bývá nažloutlý až narezavelý, což muže být zpusobeno bud navetráním, nebo jde o barevne ponekud odlišnou facii.

nasákavost do ustálené hmotnosti % 0.380
objemová hmotnost g.cm-3 2.614
obrusnost - v úbytku výšky 2.100
pevnost v tahu za ohybu MPa 14.400
pevnost v tlaku po vysušení MPa 171.000
1)- Stredne zrnitý granit, místy drobne porfyrický,dvoslídný až muskovit-biotitický.
2)-Drobne zrnitý granit, místy slabe porfyrický,dvoslídný až muskovit-biotitický.
3)- Mrákotínská žula ve výbruse pri zkrížených nikolech. (zvetšeno 20x)
4)- Mrákotínská žula ve výbruse. (zvetšeno 20x)


Na III. nádvorí Prazského hradu se nachází unikátní príklad Mrákotínské zuly a to Mrákotínský monolit.
Mrákotínský monolit

Zulový monolit na III. nadvorí, byl postaven v r. 1928 u prílezitosti 10. výrocí zalození republiky podle návrhu Josipa Plecnika, jeho historie vsak nebyla jednoduchá. Plecnik chtel umístit stíhlý sloup s vecným svetlem na novém sirokém schodisti do Rajské zahrady a na vrchu mela být Stursova socha ceského lva nad slovenským krízem. Tahanice kvuli slovenským protestum primely Plecnika zmenit zámer a vybudovat zulový monolit bez sochy. Drahý projekt a transport z Mrákotína u Telce nikdo nechtel financovat, az jej na své náklady nechal provést prezident Masaryk. stíhlý monolit (18,2 m, 120 tun) se vsak pri transportu 8. zárí 1923 zlomil (pretrhlo se ocelové oko kladky pri tazení do prvního strmejsho kopce nad Mrákotínem) a byl tesán jiný. Ten vsak se ukázal být z nekvalitního kamene a tak v r. 1925 byl pripraven dalsí monolit, tomu se vsak odlomila trímetrová spice (z celkových 20 metru) jiz v lomu, nicméne byl na Hrad prevezen. Na schodiste se nový masivnejsí obelisk Plecnikovi nehodil, proto byl umísten na III. nádvorí na betonový zvonovitý základ. V r. 1996 byl vrsek osazen ocelovým pozlaceným jehlanem.

Jedna cást zlomeného prvního monolitu byla posléze pouzita na památník padlým ze svetové války pod Emauzy. V zahrade Na valech - na Moravské baste - je umísten jeden ze dvou dalsích odstepku monolitu, druhý je u Lánské obory.

Úkoly

1)- Vyfotit se u Mrákotínského monolitu. (dobrovolné)
2)- Urcete podle obrázku jakou zrnitost má Mrákotínský monolit.(drobne, stredne, hrube)

Príklady zrnitostí zuly
1)- Drobne zrnitý
2)- Stredne zrnitý
3)- Hrube zrnitý

Prosím logujte bez vyzvání.
Mrakotin granite

Rock: granite
Type of rock: Deep Magmatites
Grain size: (magmatic, Metamorphites) (3.3 to 1.0 mm)
Texture: Solid (omnidirectional grained)
Attribute: porphyric
Color: light gray, yellowish
Stratigraphy breakdown: Variscan (Hercynian) age volcanics
Macroscopic description: finely porphyry, mica and muscovite-biotite. There is yellow to rustly, which may be due weathering, or is the color somewhat different facies.

absorption constant weight to 0.380%
density 2.614 g.cm-3
Wear - reduction in height of 2100
Tensile bending strength MPa 14,400
compressive strength after drying MPa 171,000
1) - Medium-grained granite, sometimes finely porphyry, mica and muscovite-biotite.
2)- Finely grained granite, sometimes weak porphyry, dvoslídný to muscovite-biotite.
3) - Cut in Mrakotin granite when decussate nicol. (20x magnification)
4)- Cut in Mrakotin granite. (20x magnification)


On the III. Courtyard of Prague Castle is a unique example of Mrákotín granite and that's Mrakotin monolith.


Mrákotín monolith

The granitic monolith in the III. courtyard of the Prague castle, was built in 1928 at the 10th anniversary of the foundation Czechoslovak Republic under Josip Plecnik design, but its history hasn´t been easy. Plecnik wanted to put a slender column on a new wide stairs to the Rajská garden and on the top should be Štustra´s scupulture of Czech lion and Slovak cross. Due to Slowak protests Plecnik had had to change design and he built granitic monolith without sculputure. Expensive project and transportation from Mrákotín near Telc nobody wanted ti finance so that president Masaryk paid it himlself. Slender monolith (18,2 m. 120 tons) was broken during transport (steel eye of pulley broke during dragging to first craggy hill below Mrákotín) and had to be remaked. The new one appeared to be of poor quality so in 1925 has been sculpured another one. But again this monolith broke off three-meters spoke (of the total 20 meters) in quarry. However, this monolith has been finaly transported to Prague castle. Plecnik didn´t like this new massive obelisk at the stairs and it was located on III. Courtyard on bell-shaped concrete base. In 1996 top of the monolith has been fitted with gold-steel pyramid.

One part of broken first monolith has been later used for the memorial of killed people in The Second World War in Emauzy. One of two other broken parts is located in the garden Na valech – na Moravské bašte, the other one is near Lánská obora.Tasks

1)- Make a photo with Mrákotín monolith. (optional)
2)- Determine what is grain of Mrakotin monolith. (by images) (small, medium, coarse)

Examples of grain of grantine
1) - Small granular
2) - Medium-grained
3) - Coarse-grained


LOGGING WITHOUT INVITATION, PLEASE.Additional Hints (No hints available.)