Skip to content

<

Gnejsbrottstycke - Gneissfragment

A cache by HEEgang Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/06/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


   

 

Norra delen av Bohuslän täcks till största delen av bohusgranit. Bohusgraniten är belägen på den västra kanten av den Baltiska skölden. Berggrunden i Sotenäs består av bohusgranit som verkar ha trängt fram utmed nord-sydliga sprickor. Bohusgraniten kan delas in i olika lokala typer: röd grovkornig (Gåsögranit), gråröda medelkorniga (Näsingegranit, Hunnebostrandgranit och Rixögranit) och gråa finkorniga (Malmön- eller Lysekilsgraniten). De mer rödfärgade graniterna finns utmed kustzonen och särskilt utanför Bottnafjorden. Den kemiska och mineralogiska sammansättningen består huvudsakligen av fältspat (ca 60-70 vol %), kvarts (20-25 %) och mörka mineral, främst glimmer och magnetit. De olika varianterna av granit får man då sammansättningen varierar. Sveriges geologiska undersökning fann vid karteringar 1936-1943, att graniten trängt fram genom nordsydliga sprickor i gnejsberggrunden. Granitmagman bildade en skiva som inlagrats i gnejsen och som lyft gnejstaket. Efterhand har gnejstaket vittrat bort och blottlagt graniten. När granitmagman trängde fram genom gnejsen, bröts delar av gnejsen loss och blandades in. Idag kan man se dessa gnejsbrottstycken som en mosaik i graniten.Olika varianter av graniten vävdes in i varandra genom att graniten trängde in i sprickor, vilkas lägen försköts gradvis från öster mot väster. I öster är det den grå och äldre graniten som dominerar och i väster är det de rödgrå och röda varianterna som dominerar, särskilt utmed Bottnafjorden. Kosterrännan skär av bohusgraniten i väster med sitt djup på 450 meter i fast berg.

Sotenäs definieras som ett sprickdalslandskap med inslag av ett fjordlandskap och i de yttre delarna skärgård.

Sprickdalslandskapet har linjära drag som bildats där det finns sprickor eller andra former i berggrunden. Erosionen har haft störst påverkan i sprickzonerna och har där kunnat bryta ner och rensa ut bergytan så att sprickdalar har bildats. Områden med mindre sprickgenomsatta delar ses som ryggar, platåer eller höjdsträckningar i landskapet. Höjden i ett sådant här område håller sig mellan 20-50 meter för denna landskapstyp.

Fjordlandskapet präglas av vikar med branta stränder djupt inskurna i landmassan. Kustbranten kan variera från några hundra meter på den norska äkta fjordkusten till några meter vid Bohusläns fjordar.

Skärgårdar är bäst utbildade i tidigare nedisade urbergsområden och utgör en fortsättning på den högre liggande, kuperade terrängen utanför kustzonen. Skärgården präglas starkt av tektonisk verksamhet och glacialskulpturer.

För att logga den cache skall du göra följande:

1: Mät längden och bredden på det gnejsbrottstycke som finns vid koordinaterna.

2: I vilken av de tre typerna av landskap, spricklandskap, fjordlandskap eller skärgård befinner du dig när du står vid gnejsbrottstycket? Förklara med egna ord hur du komt fram till svaret.

Skicka ett mail till HEEgang med svaren på ovanstående frågor. Inga loggar komma godkännas utan riktiga svar.

 

 

The northern part of Bohuslän comprises mainly of granite, and the Bohus granite is located on the western edge of the Baltic shield. The bedrock in Sotenäs is made up of granite that appears to have thrust upwards along the north-south faults. The Bohus granite can be divided into different local types: coarse grained red granite (Gåsö granite) red-grey medium coarse, (Näsinge, Hunnebostrand and Rixö granite) amd fine grey granite (Bohus-Malmön or Lysekil granite). The more red-toned types of granite are mainly along the coastal zone, especially outside Bottna Fjord. The chemical and mineralogical composition is mainly of feldspar (60-70% Vol.), quartz (20-25%) and dark minerals - mainly mica and magnetite. The composition of granite varies giving rise to the different formations. Swedish geological surveys of 1936-1943, it was found that the granite had thrust upwards along the north-south faults in the gneiss bedrock. The granite magma formed a circular plate that intruded into the gneiss and raised the gneiss layer. The gneiss has subsequently been eroded, thus exposing the granite. When the granite magma intruded through the gneiss, sections of gneiss were broken off and were then mixed in with the magma. These sections can now be seen as a mosaic in the granite. Variations of the granite are blended into each other where the magma intruded into faults that were gradually forced from east towards the west. In the east it is the older, grey granite that dominates, whilst in the west it is the red and red-grey that is predominant, especially outside the Bottna Fjord. With a depth of 450m in solid rock, the Koster trench cuts the Bohus granite off to the west.

Sotenäs is defined as having a rift valley landscape with elements of a fjord landscape, and in the outer areas, an archipelago.

A rift valley landscape has linear characteristics that were formed by faults or other forms in the bedrock. Erosion has been the predominant factor in the fault zones, breaking down and removing the rock surface so that a rift valley has been formed. Areas with smaller rifts are seen as ridges, plateaux or stretches of heights in the landscape. The height of this type of landscape is usually between 20 and 50 metres.

A fjord landscape is dominated by bays having steep shorelines cutting into the land mass. The steep shoreline can vary from hundreds of metres, as on the Norwegian fjord coastline, to some few metres as with the Bohuslän fjords.

Archipelagos are best depicted as one-time ice covered regions of solid rock and form an extension of the higher hilly terrain outside the coastal zone. An archipelago is characterized by tectonic activity and glacial sculpturing.

In order to log this cache you must do the following:

1. Measure the length and width of the gneiss segment that is at these coordinates. (Metres or feet)

2. In which of the three types of landscape are you when you stand at this gneiss segment, rift valley - fjord - archipelago? Explain in your own words how you reached your answers.

Send a mail to HEEgang with your answers. No logging will be approved without correct answers.

Denna cache placerades ut i samband med eventet Nationaldagscaching 2011.

This cache was placed in connection with the National Day Caching 2011 event.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.