Skip to content

#1 okruh Vtacnik - CHKO Ponitrie Traditional Geocache

Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CHKO Ponitrie
CHKO PONITRIE Priznám sa, že pri tvorbe tejto série som sa inšpiroval podstatne nárocnejším projektom, ktorým je Krmešov poklad. Cielom série „okruh Vtácnik“ je najmä ukázat kolegom keškárom krásnu cast pohoria Vtácnik, v ktorej sa nachádza významná skalolezecká oblast Hrádok a mnohým tak dožicit vidiet ocarujúce miesta a výhlady, ktoré by možno inak nezažili. Pre jej zatraktívnenie som zvolil sériu s 13 keškami, teda 13 bodmi :). Prejdenie celej série vám zaberie cca 4,5 hodiny, vrátane hladania a rozjímania a na jej absolvovanie nie je potrebná žiadna špeciálna horolezecká výbava (s výnimkou horolezcov, ktorí spoja prechod série s lezením :)). Sú v nej zastúpené 3 druhy kešiek (traditional, earth, multi cache). Všetky kešky sú velkost 2, prémiová 3. V každej keške nájdete na krabicke pri oficiálnom logu GeoCachig císlo (okrem #7 earth, kde je v popise), ktoré vám pomôže nájst súradnice prémiovej #13 (viac info v listingu #7 a prémiovej #13).
V lese je miestami slabší signál, preto nerucím, že všetky kešky sú zamerané presne, aj ked som ich niekolko krát premeriaval a rozhodoval sa ktoré použijem :). Kešky sa väcšinou nachádzajú v blízkosti významných bodov resp. križovatiek. Dajú sa väcšinou lahko identifikovat podla hintu. Krabicky kešiek #1 - #12 slúžia prioritne na uloženie logbookov, resp. drevených geo mincí, preto ich pokial možno nevyužívajte na ukladanie iných predmetov na výmenu. Logbooky sú ekologické, vyrobené rucne, z prírodných materiálov, preto prosím všetkých návštevníkov, aby s nimi manipulovali opatrne, nech vydržia co najdlhšie. Všetky krabicky sú jednotného vzhladu a sú umiestnené blízko chodníkov (max. do 20 m). Pokial by ste namerali velkú odchýlku súradníc od reálneho uloženia, pošlite mi prosím e-mail s vami nameranými súradnicami. V niektorých prípadoch sú kešky použité aj ako waypointy a to najmä tam, kde sú križovatky a nemusí byt celkom jasný další smer cesty. Väcšia cast série ide po cerveno-modro-cervenej znacke. Jej nárocnost je vzhladom na ferratový úsek hore skalným bralom vysoká, preto aj všetky kešky nasledujúce po „#5 okruh Vtácnik – Ferrata“, majú nárocnost rovnajúcu sa tejto keške. My sme celý okruh za pekného pocasia zvládli bez problémov aj s 6 rocným dietatom. Cast chodníku prechádza popod skalné bralo Hrádok, kde sa nachádza množstvo horolezeckých ciest. Tu si je treba dávat pozor, najmä pocas horolezeckej sezóny, na padajúce skaly, prípadne horolezcov :). Vzhladom na to, že pocas série budete prechádzat nárocným terénom (ferraty, vrchol skalného brala), nedoporucujem z bezpecnostného hladiska v žiadnom prípade absolvovat sériu v zime, v noci, v daždi, resp. ked je velmi mokro alebo klzko.
Nakolko takmer celá séria prechádza Chránenou krajinnou oblastou, prosím všetkých keškárov, aby plne rešpektovali pravidlá pohybu v CHKO.
Absolvovanie série je na vlastné nebezpecenstvo a na zvážení individuálnych možností každého keškára. Prajem všetkým krásny zážitok.
!!! FTF – v prémiovej #13 sa nachádza pre prvého nálezcu kupón na bezplatné obcerstvenie v Chate pod Koncitou (otvorená denne od 11,00 hod.).

CHKO PONITRIE PRÍSTUP
V Zemianskych Kostolanoch odbocte smerom na Kamenec pod Vtácnikom. V Kamenci pod Vtácnikom je cca v strede dediny pri Supermarkete COOP Jednota križovatka typu T, kde zabocíte doprava a hned najbližšie dolava. Prejdete až za dedinu, kde sa už pomerne úzka cesta rozdvojuje pri ceduli „SALAŠ“. Na parkovisko sa dostanete oboma cestami. Ja osobne chodím radšej po hlavnej ceste, t.j. zákrutou hore dolava a tam po cca 2 km pri smerovej tabulke „Chata pod Koncitou“ zabocím na dobrú, lesnú spojovaciu cestu ktorá vás po pár metroch privedie rovno na parkovisko. Parkovat je možné aj cca o 200 m vyššie pri Chate pod Koncitou v ktorej okolí okruh Vtácnik koncí.

CHKO Ponitrie
Chránená krajinná oblast Ponitrie sa nachádza v dvoch odlišných orografických celkoch - Tribeci a Vtácniku. Líšia sa po stránke geologickej stavby, typológie lesov, rastlinných a živocíšnych spolocenstiev.
Tribec patrí ku starým jadrovým pohoriam. Budujú ho kryštalické bridlice, granodiority, ale i horniny mezozoika (vápence, dolomity, kremence, bridlice), z ktorých k morfologicky ojedinelým patria kremencové hôrky, lemujúce jeho chrbát zo západu na východ.
Mladšie pohorie sopecného pôvodu - Vtácnik je súcastou vulkanického Slovenského stredohoria. Najrozšírenejšie v jeho území sú andezity a ich pyroklastiká. Pre Vtácnik sú typické bukové porasty a zmiešané porasty buka a jedle. Vrchol Vtácnika pokrývajú bukové porasty krovitého vzrastu, tzv. listnatá kosodrevina s pôvodným smrekom, v ktorej sa objavujú horské druhy rastlinstva, ako sú macucha cesnackovitá, kamzicník rakúsky, chlpana lesná, iskerník platanolistý, prilbica moldavská a pozoruhodný výskyt má škarda sibírska. Vzácne sa tu vyskytuje aj tis obycajný. Zo zástupcov fauny Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie si pozornost zaslúži výskyt rysa a macky divej ako pôvodných šeliem. Dalej sa v nej vyskytuje jelenia, v nižších polohách srncia a diviacia zver. Zo vzácnych dravcov sa v oblasti vyskytuje orol kriklavý, orol královský, hadiar krátkoprstý a vcelár obycajný. Treba spomenút aj velmi vzácneho jariabka hôrneho, ktorého stavy vo Vtácniku sú už pomerne nízke. Územie je bohaté aj na mnohé vzácne a chránené bezstavovce, ako sú napríklad fúzac obrovský, nosorožtek obycajný, cikáda vinicová, sága stepná. Z motýlov je to napr. jason chochlackový, vidlochvost ovocný a feniklový, z pavúkov stepník cervený.

RYCHLA NAVIGACIA!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!
Circuit Vtácnik - Introduction

I admit that in creating this series I was inspired by the much more demanding project, which is Krmešov treasure. Mission of series "circuit Vtácnik" is to show fellow cachers beautiful part mountain range, which is an important rock-climbing area Hrádok and pamper so many charming places to see and perspectives that may otherwise be experienced. For its attractive I chose a series with 13 cache, thus 13 points :).
Passing the series will take you about 4,5 hours, including the search and contemplation, and its completion is required no special mountaineering equipment (except rock climbers, who combined with climbing transition series :)). They are in it represented 3 types kešiek ( traditional, earth, multi-cache). All caches are sizes 2, premium cache 3. On the each cache can be found on the box, by official symbol Geocaching – one number (except # 7 earth, where in the description) that will help you find the coordinates Premium # 13 (more info at listing # 7 # 13).
The forest is slightly weaker signal, therefore vouch that all the cache are designed exactly, although I have them several times and measures the rule is that I use :). Cache is usually located near major points. They can be most easily identified by the hint . Cache Boxes # 1 - # 12 serves as a priority to save the logbook, respectively wooden geo coins, so do not use them if possible to store other items in exchange. Logbook are organic, handmade from natural materials, so please all visitors to the handled carefully, may last for as long as possible. All boxes are uniform in appearance and are located near the tracks (max. 20 m). If you measured a large deviation from the real coordinates of the deposit, please send me an e-mail with your measured coordinates. Some cases are used as cache waypoints and especially where there are intersections and may not be entirely clear path yet another direction. Most of the series as the red-blue-red sign. The difficulty is due to via Ferrata above the castle cliff, so and all the cache following the # 5 circle Vtácnik - Ferrata have intensity equal to that cache. We're all heading for the nice weather cope without difficulty with a 6 year old child.
Part of the sidewalk to pass under the cliffs Hrádok, where there are many climbing routes. You should be careful, especially during the climbing season, the falling rocks, or climbing (. Given that the series will pass over difficult terrain (ferrata, the top of the rock cliff) is not recommended from a safety point of view in any case undergo a series of winter at night, in rain, respectively. when it is wet or slippery. Since almost the whole series of passes through protected natural areas please all cachers to fully respect the rules of movement in the PLA. Passing the series is at your own risk and to consider options for each individual cacher.
I wish all a wonderful experience.
! FTF - in premium # 13 is for the first finder coupon for free food in the cottage under Koncitá (open daily from 11.00 am.).
ACCESS
In Zemianske Kostolany turn toward the Kamenec pod Vtácnikom . In the Kamenec pod Vtácnikom is approximately in the middle of the village Supermarket COOP T-junction where turn right and immediately next to the left. Go to the village, which is already fairly narrow road junction with a sign "SALAŠ". The parking lot to get both ways. I personally prefer to go on the main road, the bend up there and left after about 2 km in the routing table "Chata pod Koncitou“ turn to good, forest link road which will bring a few meters straight to the parking lot. Parking is available and approximately 200 m above the Chata pod Koncitou, where is radius around Vtácnik ends.
PLA - Ponitrie
Protected Landscape Area - Ponitrie located in two different orographic units - Tribec and Vtácnik. They differ in the geological site, a typology of forest plant and animal communities. Tribec belongs to the old core mountains. Build it schist, granodiorite, but the Mesozoic rocks (limestone, dolomite, quartzite, shale), which belong to the morphologically unique quartzite hot, lining his back from west to east. Younger volcanic mountain range - is part of a volcanic Vtácnik Slovak Central Highlands. The most widespread in its territory are andesites and pyroclastic materials. Vtácnik are typical for beech stands and mixed stands of beech and fir. Vtácnik top cover beech stands shrub height, so. leaved with the original scrub spruce, which appear in mountain vegetation types, such as macucha cesnackovitá, Leopard Austrian, great wood rush forest, Ranunculus platanolistý, helmet Moldovan and remarkable occurrence of the Siberian Škarda. Rarely occur here and yew. Representatives of the fauna of the protected landscape area Ponitrie deserves the attention and presence feature as a wild cat native carnivores. Furthermore, it appears deer in lower elevations deer and wild boars. Of rare birds of prey are found in the lesser spotted eagle, imperial eagle, Short-toed Eagle and ordinary beekeeper. It should also mention the very rare hazel top, which states in Vtácnik are already relatively low. The area is also rich in many rare and protected invertebrates such as giant schnauzer, nosorožtek bean, vine cicada, saga steppe. The butterfly is such. Clouded chochlackový, swallowtail fruit and fennel, red stepník of spiders.
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

qvren i fgebzr ubyr ba gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)