Skip to content

#3 okruh Vtacnik - Dinosauria hlava Traditional Geocache

Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dinosauria hlava
Oblast hornej Nitry patrí k tým priemyselným aglomeráciam Slovenska, ktoré negatívne ovplyvnujú životné prostredie svojho najbližšieho, ale aj širšieho okolia. Z jednotlivých zložiek životného prostredia je najviac ovplyvnené prírodné prostredie okolia hornonitrianskej kotliny medzi inými aj oblast centrálneho Vtácnika, ktoré je už 15 rokov súcastou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
Jednou z najsledovanejších castí centrálneho Vtácnika je aj Bystricianska dolina. Záujem odborníkov si získala svojimi nevšednými prírodnými hodnotami, pocnúc geologickými a geomorfologickými zvláštnostami, ako aj velkou rozmanitostou fauny a flóry. Do konca 70. rokov boli údaje o biote doliny a najbližšieho okolia sporadické. Prvý pokus o systematický prieskum fauny a flóry tohto územia sa uskutocnil v roku 1979. Výsledky tohto prieskumu jednoznacne poukázali na skutocnost, že sa jedná o neobycajne hodnotné územie a to nie len v rámci CHKO Ponitrie.
DINOSAURIA HLAVADINOSAURIA HLAVA

RYCHLA NAVIGACIA!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!
Dinosaur head

The Upper Nitra Region belongs to the Slovak industrial agglomerations, which negatively affect the environment of its closest, but its surroundings. The individual components of the environment is most affected by the natural environment surrounding the Upper Nitra Basin, amongst others, the central area Vtácnik, which is already 15 years part of the Protected Landscape Area Ponitrie. One of the most central parts Vtácnik is also Bystricianska Valley. Interested professionals can obtain their remarkable natural values, starting from the geological and geomorphological peculiarities, as well as a great diversity of fauna and flora. By the end of 70th years, data on biota and valleys close surroundings sporadic. The first attempt at a systematic survey of fauna and flora of this area took place in 1979. The results of this survey clearly showed that it is an extremely valuable territory and not only within the PLA Ponitrie.
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

fgebz f hqvpbh gerr jvgu svfuvat ebq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)