Skip to content

#4 okruh Vtacnik - Andezit Traditional Geocache

Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Andezit
ANDEZIT 1 Andezit je výlevná vyvretá hornina sivej až tmavosivej farby s castými porfyrickými výrastlicami minerálov. Názov horniny je odvodený od názvu pohoria Andy, kde sa casto vyskytuje. Andezitové lávy eruptujú s teplotou 900 až 1100 °C, ich erupcie sú casto explozívne. Jeho hlbinným ekvivalentom je diorit do ktorého skupiny je zaradovaný.
Andezity sú podobne ako bazalty jedni z najrozšírenejších vulkanických hornín, ich blízke vzájomné prepojenie a podobný makroskopický vzhlad môže komplikovat ich rozlíšenie. Vznik andezitov je spojený so sopecnou aktivitou nad subdukcnými zónami, teda s pohoriami Andského typu.
Vo svete sú známe predovšetkým z lokalít v Andách, kde dodnes vznikajú napr. v sopkách Cotopaxi a Popocatépetl. Iné aktívne sopky sa nachádzajú v Japonsku napr. Fudžisan, alebo v Indonézií - Krakatoa.
V krajinách strednej Európy sa aktívne andezitové vulkány už nenachádzajú. V Ceskej republike tvoria andezity zvyšky dnes už neaktívnej vulkanickej oblasti v okolí Uherského Brodu, Nezdeníc, Bojkovíc, Bánova, tiež v Tepelskej vysocine a v Ceskom stredohorí západne od Trebeníc.
V Karpatoch na Slovensku, v Madarsku a Rumunsku vytvárajú andezity prípadne ich pyroklastiká podstatnú cast neogénnych sopecných pohorí. Vyskytujú sa v Štiavnických a Kremnických vrchoch, Vtácniku, Pohronskom Inovci, Krupinskej planine, Javorí, Polane, Slanských vrchoch, Vihorlate, pohorí Bükk, Novohradských a Tokajských vrchoch. Na Slovensku sa okrem toho nachádzajú aj v geologicky starších oblastiach v Klenovskom Vepri a v Zemplínskych vrchoch.
Andezity patria medzi horniny, ktoré možno použit ako kamennú drvinu, alebo stavebný kamen. Vyrába sa z neho štrk, štet, dlažobné kocky a obrubníky. Významným bol napríklad kamenolom v Šiatorskej Bukovinke, kde sa tažili granátické andezity. Dlažobné kvádre na obrubníky, ktoré sa z nich vyrábali sa dnes nachádzajú prakticky po celom Slovensku.

UPOZORNENIE
Pokracujte dalej cez malú lúcku (s ohniskom a orientacnou tabulou s horolezeckými cestami), hore sutoviskom popod skalu. Pozor na padajúce kamene a horolezcov :)!

RYCHLA NAVIGACIA


!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!
Andesite

Andesite volcanic rocks are igneous rock outpouring gray to dark gray color with frequent porphyric minerals. Name of the rocks is derived from the name Andes mountains, where they often occur. Eruptions andesite magma with a temperature from 900 to 1100 ° C, their eruptions are often explosive. His deep underground diorite is equivalent to the group is mapping. Andesite basalts are like one of the most volcanic rocks, their close interconnection of a similar macroscopic appearance can complicate their resolution. Formation andesite is linked to volcanic activity at subduction zones, namely the type of the Andean mountains. In the world are known mainly from sites in the Andes, where he still arise such. the volcanoes Cotopaxi and Popocatepetl. Other active volcanoes are located in Japan, for example. Mount Fuji, or in Indonesia - Krakatoa. In Central European countries are actively removed from andesite volcanoes. In the Czech Republic are now andesites remains inactive volcanic area around Uherský Brod, Nezdenice, Bojkovice, Bánov, also in Tepelská Highlands and west of the Czech Republic stredohorí Trebenice. In the Carpathians, Slovakia, Hungary and Romania, where they generate pyroclastic andesites substantial part of the Neogene volcanic mountains. Occur in Štiavnické and Kremnické hills, Vtácnik, Pohronský Inovec, Krupinská Plateau, Maple, fields, hills Slanské, Vihorlat, mountains Bükk, Novohradské and Tokaj Mountains. In Slovakia, in addition located in geologically older areas Klenovský Vepr and Zemplín hills. Andesites are among the rocks, which can be used as crushed stone or building stone. Made into gravel, hard core, paving and curbs. An important example was the quarry in Šiatorska Bukovina where mined garnet andesites. Paving blocks of curbs, which are produced from them are now found practically throughout Slovakia.
WARNING
Continue on through a small meadow (the focus and orientation tables with climbing routes), hillwash up underneath a rock. Watch out for falling rocks and climbing :).
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

naqrmvg cev manpxr (qbyr) naqrfvgr ol fvtahz (qbja)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)