Skip to content

<

Mälaren - Klappersten

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/01/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mälaren - Klappersten

Mälaren - Klappersten [SWE]

Klappersten består av grovt svallsediment, oftast av avrundade stenar och ibland mindre block. Klappersten förekommer oftast vid stränder där den kan bilda fält i svallzonen. Om strandens läge ändras, t.ex. genom landhöjning, kvarstår klapperstensfältet som ett vittne om den tidigare vattennivån. Sådana klapperstensfält är vanliga längs både öst- och västkusten i Sverige.

Klapperstenarna slipas runda mot varandra igenom att de hela tiden rör sig, friktionen slipar stenarna. Detta kräver vatten i rörelse och lång tid. På flera ställen här omkring kan man hitta klapperstenar i större eller mindre fält. Klapperstenarna här uppe på åsen har bildats efter den senaste istiden, i och med landhöjningen har sen klapperstenarna hamnat högre och högre upp. Tjockleken av klapperstenslagret är avgörande för växligheter, ett tjockt lager förhindrar frön från att gro när vatten och frön spolas rakt igenom. I ett tunnare lager kan de få fäste och gro, här uppe är det blandat, på en del ställen har växtlighen fått fäste och på andra inte.

Terrängen här vid Betlehems udde utsattes i varierande grad för vågornas svallning allt eftersom landet steg ur havet. I själva svallzonen sköljdes de finare partiklarna bort ur de glaciala sedimenten som morän och isälvssediment. Det grövsta materialet blev kvar som strandavlagringar av grovt grus, sten samt klapper. Det något finare gruset samt sand fördes ut utanför stranden och avsattes där.

Klapper, det grövsta svallsedimentet, utgörs av sten och block som frisköljts, avrundats och anhopats i de för vågorna mest utsatta lägena. Ett resultat av landhöjningen är att finkorniga svallsediment avsatta på djupare vatten ofta täcks av grövre sediment avsatta i grundare vatten.

Mälaren
Mälaren är en ung sjö, endast drygt 1 000 år gammal. Den är alltså jämngammal med Sveriges äldsta ek, se Rumskullaeken. Namnet Mälaren kommer från det fornsvenska ordet mælir som betyder "grovt grus". Första gången det namnet kan beläggas i skrift är på 1320-talet.

Efter senaste istiden
När isen efter den senaste istiden drog sig tillbaka fanns varken Mälaren, Vänern eller Vätten. Sverige var delat av en bred vattenförbindelse mellan dåvarande Östersjön och västerhavet. Denna vattendelare låg i en linje i höjd med Mälardalen och Vänern. Den landhöjning som sen följde dämde upp vattnet och skapade först vikar och sen sjöar. Mälaren började som en vik till nuvarande Östersjön i denna landhöjning.

Mälaren ca 12 000 f.kr. Mälaren ca 5 000 f.kr.
Mälarens utveckling, ca 12 000 f.kr. Mälarens utveckling, ca 5 000 f.kr.

Historia
Under stenåldern var Mälaren fortfarande en djup vik av Östersjön. Östersjön benämns Ancylussjön vid denna tidpunkt (8 700 - 8 000 f.Kr.). Det är först kring 1000-talet som Mälaren separerades från Östersjön, genom landhöjning. Sedan vikingatiden har landhöjningen varit cirka fem meter. Medelvattenytan i Mälaren ligger idag cirka 0,7 meter över havet. Under 1900-talet har landhöjningen av Mälaren varit 0,4 meter jämfört med havsytan.

För att logga cache
Svara på följande frågor och maila svaret till oss:
1) Titta på klapperstenarna vid koordinaterna, vad är den genomsnittliga storleken?
2) Nämn två kända svenska klapperstenfält.
3) Kompletera gärna loggen med en bild från cachen.

Cachen kan loggas direkt när svaren skickats in, är något svar fel så hör vi av oss. Bifoga gärna bilden i loggen. Inga svar i loggen tack.

Det finns en fin strand i närheten se Additional Waypoints och bilder.Lake Malaren - Pebble [ENG]

Shingle consists of rough swell sediments, mostly rounded stones and sometimes smaller blocks. Shingle occurs often on beaches where it can form fields in the surge zone. If the beach location change by uplift the shingle fields remains as a witness on the former water level. Such shingle fields are fairly common along both the east and the west coast of Sweden.

Shingle ground round to one another through their constantly moving, the friction grinds the stones. This requires water in motion and time. In several places around here you can find shingle in greater or lesser field. The shingle up here on the ridge has been formed after the last ice age, with the elevation of the land the shingle fields has been set higher and higher up. The thickness of shingle layer is critical to vegetation, a thick layer prevents seeds from germinating when water flushed strait throug. In a thinner layer they can take root and germinate, up here it is mixed, in some places the vegetation has taken hold and others don't.

The terrain here at Betlehem udde was subjected to varying degrees from the waves ever since the land emerged from the sea. In the surge zone the fine particles are washed away from the glacial sediments. The coarsest material was left as beach deposits of coarse gravel, stone and shingle. The somewhat finer gravel and sand was put off outside the beach and deposited there.

Shingle, the coarsest swells sediments, consists of stones and boulders that have been washed free, rounded and accumulated in the waves. One result of the uplift is that fine-grained sediments assigned in deeper water often covered by coarse sediments deposited in shallower water.

Lake Malaren
Lake Malaren is a young lake, only just over 1 000 years old. It is about the same age as the oldest oak tree, see Rumskullaeken. The name Malaren comes from the Old Swedish word mælir meaning "coarse gravel." The first time the name is substantiated in writing is in the 1320's.

After the last ice age
When the ice after the last ice age receded, there was no Malaren, neither Vänern or Vätten existed. Sweden was divided by a large water connection between the former Baltic and North Sea. This watershed was in a line at the height of Mälardalen and Vänern. The uplift, which then followed dammed up the water and created first bays and then lakes. Lake Malaren began as a bay to the present Baltic Sea in this uplift

Mälaren Lake Malaren, approx 12 000 bc. Mälaren Lake Malaren, approx 5 000 bc.
Lake Malaren, approx 12 000 bc. Lake Malaren, approx 5 000 bc.

History
During the Stone Age Lake Malaren was still a deep bay of the Baltic Sea, Baltic Sea is known as Ancylus Lake at this time (8700-8000 BC). It is not until around 1000's that the lake separates from the Baltic Sea by land uplift. Since this time the uplift has been about five meter. The average water level in the lake is now about 0.7 meters above sea level. During the 1900s, the uplift of the lake has been 0.4 meter.

To log the cache
Answer the following questions and mail the answer to us:
1) Look at the shingle at the coordinates, what are the average size?
2) Write down to known Swedish Shingle fields?
3) Please complete the log with a picture from the cache.

The cache can be logged as soon as the answers are mailed to us, if there is any problems with the answers we will contact you. Feel free to upload your picture with the log. No answers in the log please.

There is a nice beach nearby, see Additional Waypoints and pictures.


EarthCache, homepage EarthCache Masters Program
Official EarthCache Banner

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.