Skip to content

<

Kopeckého pramen / Kopecky spring

A cache by dejf75 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/26/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Prirodni pamatka Kopeckeho pramen
[EN] Natural Monument Kopecky spring
Kopeckeho pramen

[CZ]
Lokalizace: Prírodní památka Kopeckého pramen neboli zdroj tzv. plzenské lázenské vody se rozkládá na ploše 0,42 ha v katastrálním území obce Plzen a v nadmorské výšce 346 - 355 m. Vzhledem ke své lokalizaci v karbonských sedimentech a obsahu minerálních látek je mimorádným jevem. V bažinatém okolí bývalo mnoho jiných pramenu, pokládaných za lécivé. O využití vod k lécebným úcelum uvažoval už plzenský lékar Bernard Ríha (1740-1794).

Kopeckého pramen

Duvod ochrany: Ochrana ojedinelého minerálního pramene, který byl v minulosti jímán a využíván jako lécivý minerální pramen.

Geologie, geomorfologie, pedologie: Podle geologické mapy budují území pramene sedimenty týneckého souvrství stredoceského karbonu. Pudní skelet ukazuje zastoupení pískovce, drobnozrnných slepencu a jílovcu.

Výver pramene má charakter plošného pramenište na ploše asi 10x15 m. Z údaju o stálé vydatnosti pramene i o zvýšení vydatnosti prohloubením studny, které bylo spojeno se zmenou kvality vody, je možné soudit, že šlo o bodové propojení dvou vrstevních pramenu. Vydatnost pramene je asi 1 l/s., což predstavuje mimorádne silný pramen v širokém okolí.

Schema propojení vrstevních pramenu [CZ] Schema propojení vrstevních pramenu
[EN] Schematic diagram of bonding bedding springs


Botanika: Vegetace je tvorena porostem s prevládajícím javorem mlécem a olší lepkavou. V porostu se dále nachází bríza bradavicnatá, hloh obecný, jasan ztepilý, jeráb ptací, lípa srdcitá, líska obecná, topol osika, trnovník akát, vrba jíva, vrba krehká a další.

Zoologie: Druhová skladba živocichu odpovídá danému vegetacnímu krytu. Pri pruzkumu bylo zjišteno 22 druhu živocichu.

Hospodárské využití, návrh péce, ohrožení: Pramen byl v roce 1833 podchycen z podnetu plzenského purkmistra Martina Kopeckého, který navázal na místní tradici o lécivosti pramene a založil akciovou spolecnost pro zrízení lázní. U pramene pak byla zrízena kolonáda, prostor byl parkove upraven. V soucasné dobe nejsou staré jímací objekty zachovány, do pramene se dostávají i vody povrchové z pozemku severne od pramenište. Tato voda je svedena korytem do jezírka, které se nachází pod chráneným územím.

Jezírko

Lokalita s výskytem minerálního pramene má význam prírodovedecký a kulturne historický.

Každý rok je dle plánu péce provedena probírka porostu, likvidace náletových drevin, v roce 1997 zde byl pro obyvatele domova duchodcu a ostatní návštevníky zhotoven povalový chodník a lavicky. Území ohrožuje stavba mestského komunikacního okruhu, která pravdepodobne zasáhne do ochranného pásma památky a muže narušit vydatnost pramene.

Kopeckého pramen

Zašlete mi e-mailem pres muj profil odpovedi na následující otázky:

1) Jaké chemické prvky a slouceniny obsahuje pramen
2) Jak hluboká studna byla vyhloubena pro zvýšení vydatnosti pramene
3) Jak se jedním slovem nazývá zpevnená úlomkovitá sedimentární hornina v okolí pramene


Kdo bude chtít, muže pripojit k logu svoji fotku nebo fotku svého GPS prístroje, porízenou u infotabule nebo u lavicky vedle pramenište. Logovat mužete bez cekání na potvrzení správnosti odpovedí. Pokud nebudou splneny podmínky pro zalogování, budu Vás kontaktovat, poprípade bude log smazán.

[EN]
Localization: Natural Monument Kopecky spring or source called Pilsner spa water covers an area of 0.42 hectares in the cadastral municipality Pilsen and an altitude of 346-355 m. Because of its location in the Carboniferous sediments and mineral content is an extraordinary phenomenon. In the swampy environs have been many other sources deemed to be therapeutic. The use of plants for medicinal purposes you thought Pilsen doctor Bernard Riha (1740-1794).

Reason for protection: Protection of unique mineral water that has accumulated in the past and used as a medicinal mineral spring.

Geology, geomorphology, pedology: According to geological maps are the springs strata of the Central Bohemian Carboniferous sediments. Soil skeleton shows the representation of sandstone, small-grained conglomerates, and claystones.

Spring with a character sheet springs area of about 10x15 m. The data source for the fixed spring-discharge, which entail a change in water quality, it can be assumed that this was the interconnection of two point springs bedding. Spring-discharge is about 1 l / s, which is extremely strong spring around.

Botany: Vegetation consists of grasses the predominant maple and alder sticky. The stand is also a silver birch, hawthorn, ash, crane bird, linden, hazel, poplar, aspen, black locust, willow willow, crack willow and others.

Zoology: The species composition of animals appropriate to the vegetation cover. The survey found 22 kinds of animals.

Economic exploitation, Improvement suggestion, Environmental hazard: The spring was covered in 1833 on the initiative of Pilsen mayor Martin Kopecky, who continued the local tradition of the medicinal spring and established a joint stock company for setting up the spa. By the spring then established colonnade and the area was modified as a park. Currently there are old withdrawal structure not maintained, to the spring and the receiving surface water from land north of the spring. This water is drained into the lake bed, which is under protected areas.

Locality with mineral spring is the importance of natural sciences and cultural history.

Each year management plan implemented by thinning vegetation, disposal of naturally seeded trees. In 1997 there was a retirement home residents and other visitors made a wooden walkway and benches. The area endangering of urban construction the communication circuit, which may affect the safe area attractions and can affect yield spring.

Send me an e-mail through profile with answers to these questions:

1) What chemical elements and allied substances containing spring
2) How deep well was dug to increase of the spring-discharge
3) How to called (one word) clastic sedimentary rocks in the spring area.

Free counters!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.