Skip to content

Arc del Portitxol EarthCache

Hidden : 05/31/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


I have earned GSA's highest level:

Arc del Portitxol

 

 

Informació en CATALÂ

Información en CASTELLANO

Information in ENGLISH

 

Arc del Portitxol glaçat. Febrer de 1956. Foto de Joan Lassús

 

 

CATALÀ

Som a la zona sud de la badia de Roses, que aquí queda tancada pels primers retalls de la costa rocallosa del massís del Montgrí, que no ha adquirit encara el caràcter escarpat i abrupte que la caracteritza. El massís muntanyós del Montgrí conforma la divisió natural de la comarca de L'Empordà (compresa entre les serres de L'Albera i Les Gavarres) en l'Alt Empordà i el Baix Empordà; s'escampa pels termes municipals de L'Escala (Alt Empordà) i Bellcaire d'Empordà, Ullà i Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Des del punt de vista geològic, el massís del Montgrí és un aflorament de roca calcària format al mateix temps que el Pirineu. És un terreny càrstic, en el qual abunden les grutes, dolines i forats a les parets de roca. A la banda sud podem trobar els cims més prominents (Muntanya d'Ullà, el Montgrí, el Montplà -el més elevat, amb 311 m-, la Torre Moratxa i Roca Maura. A la banda nord, el massís conforma un altipla d'un centenar de metres d'alçada, que acaba ran de mar amb nombrosos penya-segats (Punta Montgó, Punta Milà, Punta Ventosa), tot i que podem trobar corriols que menen a petites cales, com Cala Ferriola o Cala Pedrosa. Les Illes Medes constitueixen un petit arxipèlag que és la prolongació del massís dins del mar.

Un dels elements geomorfològics més destacables d'aquesta zona sud de la badia de Roses és l'arc del Portitxol, una arcada natural molt prima, afaiçonada en calcàries del Cretaci inferior, creada per l'erosió marina. Tot i l'aparença fràgil que té, resisteix impertèrrita l'embat de la mar de tramuntana i de llevant.

 

Per poder registrar aquest Earthcache caldrà que respongueu correctament les següents preguntes a xicufotsopa@gmail.com:

 
1.- Quan es considera que comença i acaba el Cretaci inferior (en milions d'anys)?
2.- Quin és el component bàsic de la pedra calcària?
3.- Quin és un dels usos tradicionals més importants de la pedra calcària?
4.- Per què s'usa el nom Cretaci, provinent del terme llatí creta, que significa guix?

5.- A fi de verificar la vostra presència al lloc, us demanem la següent informació: a les següents coordenades (N42º 07.868 E03º 07.339), molt a prop del lloc d'observació de l'arc, hi ha el següent aparell de gimnàstica

 

A la part de darrera de l'aparell, veureu la següent imatge. Quin són els tres números amagats a la imatge?

 

Opcionalment, podeu fer-vos una foto on sortiu vosaltres o el vostre GPS a les coordenades donades més amunt i carregar-lo al vostre comentari.

 

CASTELLANO

Estamos en la zona sur de la bahía de Roses, qua aquí queda cerrada por los primeros recortes de la costa rocosa del macizo del Montgrí, el cual no ha adquirido todavía el carácter escarpado y abrupto que la caracteriza. El macizo montañoso del Montgrí conforma la división natural de la comarca de L'Empordà (comprendida entre las sierras de la L'Albera y de Les Gavarres) en el Alt Empordà i el Baix Empordà. se extiende por los términos municipales de L'Escala (Alt Empordà) y Bellcaire d'Empordà, Ullà i Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Desde el punto de vista geológico, el macizo del Montgrí es una afloración de roca calcárea formada al mismo tiempo que el Pirineo. Es un terreno cárstico, en el cual abundan las grutas, dolinas y agujeros en las paredes de roca. En la vertiente sur podemos encontrar las elevaciones más prominentes (Muntanyà d'Ullà, el Montgrí, el Montplà -la más elevada, con 311 m-, la Torre Moratxa y Roca Maura. En la vertiente norte, el macizo conforma un altiplano de un centenar de metros de altura, que acaba al borde del mar con numerosos acantilados (Punta Montgó, Puntà Milà, Punta Ventosa), a pesar de que podemos encontrar senderos que conducen a pequeñas calas, como Cala Ferriola o Cala Pedrosa. Las Illes Medes constituyen un pequeño archipiélago que es la prolongación del macizo dentro del mar.

Uno de los elementos geomorfológicos más destacables de esta zona sur de la bahía de Roses es el arco del Portitxol, un arco natural muy delgado, de calcáreas del Cretácico inferior, creado por la erosión marina. A pesar de su apariencia frágil, resiste impertérrito los embates del mar de tramuntana (norte) y levante.

 

Para poder registrar este Earthcache hará falta que respondáis correctamente las siguientes preguntas a xicufotsopa@gmail.com:

 
1.- ¿Cuándo se considera que empieza y acaba el Cretácico inferior (en millones de años)?
2.- ¿Cuál es el componente básico de la piedra calcárea?
3.- ¿Cuál es uno de los usos tradicionales más importantes de la piedra calcárea?
4.- ¿Por qué se usa el nombre Cretácico, proveniente del término latino creta, que significa yeso?

5.- Con la finalidad de verificar vuestra presencia en el lugar, os pedimos la siguiente información: en las siguientes coordenadas (N42º 07.868 E03º 07.339), muy cerca del lugar de observación del arco, hay el siguiente aparato de gimnasia

En la parte de atrás del aparato, veréis la siguiente imagen. ¿Cuáles son los tres números escondidos en la imagen?

 

Opcionalmente, podéis haceros una foto donde salgáis vosotros o vuestro GPS en las coordenadas dadas más arriba y adjuntarla a vuestro comentario.

 

ENGLISH

We are in the southern Bay of Roses, closed here by the first cuts of the rocky coastline of the Montgrí massif, which has not yet acquired the abrup and steep character that characterizes it. The Montgrí mountain range forms the natural division of the Empordà region (between the Albera mountains and the Gavarres mountains) in the Alt Empordà and Baix Emporda; it includes the municipalities of L'Escala ( Alt Emporda) and Bellcaire d'Empordà, Ullà and Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

From a geological point of view, the Montgrí massif is an outcrop of limestone formed while the Pyrenees. It is a karst area, which abounds in caves, sinkholes and holes in the walls of rock. On the south side we find the most prominent peaks (Muntanyà d'Ullà, el Montgrí, el Montplà -the highest, with 311 m-, Torre Moratxa and Roca Maura. To the north, the massif forms a plateau of a hundred meters high, that finishes near the sea with a lot of cliffs (Punta Montgó, Punta Milà, Punta Ventosa), although we can find paths that lead to small bays such as Cala Pedrosa or Cala Ferriola. Illes Medes are a small archipelago, in fact an extension of the massif into the sea.

One of the most remarkable geomorphological features of the south area of the bay of Roses is the arc of Portitxol, a very thin natural arcade naturally, shaped in Lower Cretaceous limestone, created by sea erosion. Despite the fragile appearance it impertorbable resists the north and east sea winds.

 

To register this Earthcache you must correctly answer the following questions to xicufotsopa@gmail.com:

 
1.- When do we say that begins and ends the Cretaceous inferior (in million years)?
2.- What is the basic component of limestone?
3.- Which is one of the most important traditional uses of limestone?
4.- Why do we use the name Cretaceous from the Latin creta, meaning chalk?

5.- In order to verify your presence on the site, we ask for the following information: at the following coordinates (N42 ° E03 ° 07 868 07 339), near the observation place of the arch, you can see this gymnastics appliance

At the back of the appliance, you can see this image. Which are the three numbers hidden in this image?

 

Optionally, you can take a photo of you or your GPS at the coordinates given above and upload it to your log.

 

Additional Hints (No hints available.)