Skip to content

Soumarské rašeliniště / Soumarský peat-bog EarthCache

Hidden : 06/11/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Soumarské rašeliniště / Soumarský peat-bog

Rašelinište je možno navštívit pouze od cervna do ríjna!!!

Rašeliniště (také blata nebo slatě) jsou místa vzniku, výskytu či těžby rašeliny. Jde o bažinný ekosystém, který je trvale zamokřen pramenitou nebo dešťovou vodou, se značnou produkcí rostlinné biomasy. Ta se v důsledku zamokření a nepříznivých podmínek pro dekompository nedostatečně rozkládá. V rašeliništi dochází k hromadění rostlinné organické hmoty. Odumřelé části rostlinného společenstva se shromažďují a ve spodních vrstvách a za nepřístupu vzduchu se přetvářejí na rašelinu.

Moorland (including bogs and marshes) are places of origin, occurrence, or peat extraction. It is a Marsh ecosystem, which is permanently waterlogged spring or rainwater, with considerable production of plant biomass. This is due to waterlogging and unfavorable conditions for dekompository poorly located. The bog is the accumulation of plant organic matter. Dead of the plant community and gather in the lower layers and protected from air to transform the peat.


Dominujícími rostlinami jsou rašeliníky a ploníky, kromě nich jsou zde keříčkovitá společenstva s borůvkou, brusinkou, vlochyní, klikvou bahenní, vřesem obecným, kyhankou sivolistou, suchopýrem pochvatým atd. Rašeliniště bývají často domovem masožravých rostlin, v Čechách na nich roste například rosnatka okrouhlolistá, rosnatka dlouholistá, rosnatka prostřední a také tučnice obecná a tučnice česká. V rašelinných tuních se často vyskytují též masožravé bublinatky např.: bublinatka jižní a vzácnější druhy jako bublinatka obecná, bublinatka prostřední, bublinatka vícekvětá atd.

Plants are dominated by peat mosses and ploníky, except they are fruticulosa communities with blueberry, cranberry, bog-bilberry, cranberry marsh, heather, kyhankou sivolistou, cotton grass peat pochvatým etc. are often home to carnivorous plants in the Czech Republic grows on them such as round-leaved sundew, sundew dlouholistá, middle and leaved Pinguicula Pinguicula general and Czech. In peaty pools often occur also carnivorous bladderworts eg southern bladderwort and rarer species such as bladderwort general, intermediate bladderwort, bladderwort vícekvětá etc.
 

Druhy rašelinišť:
Rašeliniště se podle vyskytujících organismů, polohy, chemického složení apod. dělí na*

*rašeliniště vrchovištní – vzniká v prostředí oligotrofním, s kyselou reakcí, nižší teplotou, nízkou aktivitou mikroorganismů a s vodou obsahující málo minerálních látek. Obvykle je charakterizováno nepropustným podložím, jehož vlivem pochází prakticky veškerá voda v rašeliništi z atmosférických srážek.

*rašeliniště slatinné – vzniká v prostředí eutrofním, s reakcí neutrální, vyššími teplotami, početnější mikroflórou a se značně mineralizovanými podzemními vodami. Zadržuje menší množství vody, jeho rašelina obsahuje více huminových kyselin, bílkovin, méně hemicelulózy a bitumenů.

*rašeliniště přechodné – je smíšeného původu. Pro jeho flóru je charakteristické společenstvo rašeliníků, mechů vlastních a vyšších rostlin snášející vlhké stanoviště chudé na živiny.
 

Types of peat:
According to Peat occurring organisms, position, chemical composition, etc. are divided into *

* upland peat - created in oligotrophic environments, with acidic, low temperature, low microbial activity and water containing little minerals. It is usually characterized by an impermeable bedrock, whose influence derives virtually all water in the peat bog of atmospheric precipitation.

* Peat bogs - arises in an environment eutrofním, with neutral reaction, higher temperatures, larger microflora and extensively mineralized groundwater. Holds less water, the peat contains more humic acids, proteins, hemicellulose and less bitumen.

* transitional peat - is of mixed origin. For its flora is characterized by community peat, mosses and higher plants own damp tolerant habitats poor in nutrients.


Použití
Rašeliniště jsou využívány jako zdroj rašeliny.

V zahradnictví je rašeliniště vzácně, jako pozoruhodný biotop, i součástí zahrady, nebo parku, nebo je zde napodobován. Prostor vymezený jako rašeliniště bývá osázen zpravidla nízkými mokřadními a vřesovištními rostlinami a modelace jeho okolí napodobuje pomocí travin přirozené porosty. Často bývá napodobováno vřesoviště s obdobnou florou, ale podstatně menšími nároky na vodu. Zahradními expozicemi rašeliniště si může pochlubit Botanická zahrada hl. m. Prahy nebo Zoologická a botanická zahrada města Plzně.

Use
Peat is used as a source of peat.

The horticultural peat is rare, as a remarkable habitat, and part of the garden or park, or there is imitated. The space is defined as bogs usually planted with low wetland plants and vřesovištními modeling and simulating its surroundings using natural grass stands. Often imitated heathland flora with a similar but much smaller demands on the water. Exposures of peat garden boasts a Botanical Garden City. or Prague Zoo and Botanical Garden in Plzeň.


Revitalizace rašelinišť
V souvislosti s obnovováním české krajiny do přírodě blízkého stavu se začíná v poslední době využívat nástrojů k navrácení vody do krajiny.

Jedním z těchto nástrojů je revitalizace rašelinišť, poškozených předchozí těžbou rašeliny [1] nebo lesním využíváním krajiny. Pro lesnické účely byly v minulosti lesní oblasti bohaté na vodu odvodňovány drenážními prvky, aby zde mohl být nasazen zejména hospodářsky významný smrk ztepilý. Odvodnění se provádělo pomocí drenážních (odvodňovacích) kanálů nebo drenážními trubkami, zapuštěnými pod povrch a původně zavodněná krajina byla uměle vysoušena a voda v ní zůstávala poměrně krátkou dobu a urychleně opustila území. Současnou ekonomickou nevýhodou v souvislosti s touto obnovovací činností je nutnost odepsat zásoby dřevní hmoty v lesích, které byly v minulosti rašeliništi. Nutným předpokladem je také, zejména v ČR, politická vůle poskytnout prostor pro takovéto změny v krajině dobrovolným organizacím nebo obcím.

Výsledkem revitalizace rašelinišť je zvýšení retenční (zadržovací) schopnosti krajiny zejména po přívalových deštích nebo při jarním tání. Voda v rašeliništi dále zůstává v oblasti i v době bez dešťových srážek i v suchém období. Rašeliníky zadrží vodu o 10-25 násobku své suché váhy; víc vody zadrží bultové než šlenkové druhy.[2] Při obnově rašelinišť jsou výhodou nízké pořizovací náklady, které sestávají z použití levného přírodního materiálu. Obnova rašeliniště probíhá v zahrazení původní odvodňovací strouhy pomocí dřevěných prken, které po čase splynou s okolním terénem. Dále se zaslepují původní drenážní roury a vodní horizont se postupně navrací k normálnímu stavu. Kladnými prvky obnovy je, při vhodném managementu i zvýšení turistického ruchu do oblasti s obnovenými rašeliništi.

Pro pohyb po rašeliništi jsou využívány hatě (povalové chodníky), uložené na zapuštěných kůlech nad úrovní terénu rašeliniště. Jedná se v naprosté většině případů o dřevěné chodníky. Použité dřevo je buď dubové nebo akátové, které má delší životnost ve stále vlhkém prostředí. Dalšími kladnými prvky po obnově rašelinišť je nasycení území vodou a vznik nových pramenišť (studánek) s čistou vodou v blízkém okolí. Do oblasti se také navracejí živočichové a rostliny vázané na vlhké biotopy. Obnovu rašelinišť v ČR provádějí zejména občanská sdružení se zaměřením na ochranu přírody nebo dobrovolníci bydlící v okolí rašelinišť. Při obnově rašelinišť se také ušetří náklady za případné vytváření nových vodních nádrží nebo stavbu retenčních nádrží a poldrů. Retenční nádrže a poldry však nemají být primárním prvkem při zadržování vody při povodních či jarním tání, ale mají se použít pouze jako doplňkový prvek k celému managementu s vodou v krajině.

Revitalization of peat
In connection with the renewal of the Czech countryside in the state of nature is starting to close in recent years to use tool to recover the water in the landscape.

One of these tools is the revitalization of peatlands damaged by previous extraction of peat or forest land use. For forestry purposes in the past forest areas rich in water drain drainage elements that could be deployed here especially economically significant Spruce. Drainage was performed with drainage (drainage) channels or drainage pipes, recessed below the surface and landscape irrigation originally was artificially dried and the water remained in the relatively short time and quickly left the area. The current economic disadvantage in relation to this refresh activity is the need to write off stocks of timber in forests that have been in the past a peat bog. Is also a prerequisite, especially in the Republic, the political will to provide space for such changes in the landscape voluntary organizations or municipalities.

The result of peatland restoration is to increase retention (retention) capacity of the landscape especially after heavy rains or spring thaw. The water in the bog, remains even in periods without rainfall in the dry season. Peat moss retains water by 10-25 times its dry weight, holds more water than bultové šlenkové species. When restoring peat bogs are low cost advantage, which consist of the use of cheap natural material. Restoration of peat bogs is obstructed drainage ditches with original wooden boards, which over time blend with the surrounding terrain. Furthermore, blinding the original drainage pipes and water horizon is gradually returning to normality. Positive elements of the restoration, with the proper management and increase tourism to the area with restored peat bogs.

To move the peat bogs are utilized Hate (Ceiling sidewalks), stored on stilts above the sunken peat terrain. It is in most cases the wooden walkways. The wood is either oak or locust, which has a longer life in an increasingly humid climate. Another positive development after the restoration of peat is saturated by water and the emergence of new springs (springs) of clean water nearby. The area is also returning animals and plants tied to moist habitats. Restoration of peat bogs in the CR is done in particular civil society organizations focusing on conservation, or volunteers living in the surrounding bogs. When restoring peatlands will also save costs for possible creation of new reservoirs or the construction of retention reservoirs and polders. Retention basins and polders do not have to be the primary factor in water retention during floods or spring thaw, but they only be used as an additional element to the overall management of water in the landscape.

Podmínky, za jakých mužete zalogovat tuto keš:
1 - Jaká je rozloha rašeliniště?
2 - Před kolika tisíci lety a v jaké době vzniklo toto rašeliniště?
3 - Který silně ohrožený živočišný druh se zde vyskytuje?
4 - Jaký je roční úhrn srážek?
5 - Jaká je průmrná roční teplota?
6 - V jaké nadmořské výšce se nachází?
7 - Všechny odpovedi zasílejte prosím na mail geocaching@gosweb.cz
* Budeme rádi když priložite fotografii sebe s rašelinišťem. (nepovinné)

The conditions under which you can log this cache:
1 - What is the area of peat?
2 - how many thousands of years ago and founded what time the moors?
3 - Which of critically endangered species, there are?
4 - What is the annual rainfall?
5 - What is průmrná annual temperature?
6 - At what altitude is it?
7 - All the answers, please send mail to
geocaching@gosweb.cz
* We will be glad when you attach a picture of yourself bogs. (optional)

 

Additional Hints (Decrypt)

Vasbgnohyr 1-6 cb pryé fgrmpr / Vasbobneq 1-6 npebff gur genvy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)