Skip to content

Kalkurfossar- Water from Lime EarthCache

Hidden : 08/22/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The waterfall is on private land, is prohibited without permission to get up on to the fall. It is excellent to see from the outside of the gate / fence.

Vattenfallet finns på privat mark, det är förbjudet att utan tillstånd ta sig enda fram till fallet. Det går utmärkt att se från utsidan av grinden/staketet.

När jag såg detta ställe tänkte jag genast på en cache på Island som jag tagit Hraunfossar - water from lava.

Här på en helt osannolik plats finns nog Gotlands vackraste vattenfall! Vattnet rinner ut rakt genom den gotländska kalkstenen.

Den del av Gotlands berggrund som befinner sig ovanför havsytan består av sedimentära bergarter som stammar från silurperioden. Borrningar visar att de siluriska bergarterna vilar på ett underlag av bergarter från ordovicium och kambrium. Under silurisk tid orsakade kontinentaldriften att Sverige närmade sig ekvatorn från söder. De sediment som avsattes i havet var i regel kalkhaltiga och bildar idag Gotlands kalkstenar och märgelstenar. Till kalkstenarna räknas flera generationer av rev, som bildades nära en strand belägen i norr eller nordväst.

Den hårdare kalkstenen återfinns i de översta lagren av Gotlands berggrund och den vilar på den mjukare och leriga märgelstenen.

Här kan man tydligt se hur vatten som trängt ner genom sprickor i det hårda kalklagret löst upp och eroderat det mjukare underlaget av märgelsten. Vilket gör att nu rinner vattnet obehindrat fram under kalkstenen.


För att få logga denna earthcache som funnen måste du :

1. Maila svaret på de följande fyra frågorna till cacheägaren.

A. Hur brett uppskattar du att fallet är i meter

B. Hur högt uppskattar du att fallet är i meter?

C. Hur har den Gotländska siluriska kalkstenen bildats?

D. Vad är märgelsten?

Och
2. Ladda gärna upp ett foto( i din logg) på dig vid grinden med fallet i bakgrunden. Detta är inte ett krav men mycket önskvärt.


[English]

When I saw this place I immediately thought of a cache on Iceland: Hraunfossar - water from the lava.

Here at a most unlikely place, there is probably Gotland's most beautiful waterfall! Water drains right through the limestone.

The part ofGotland bedrock that is above sea level consists of sedimentary rocks, which stems from the Silurian period. Drilling indicates that the Silurian rocks rest on a foundation of rocks from the Ordovician and Cambrian. During the Silurian period the continental drift was Sweden approaching the equator from the south. The sediments deposited in the sea were generally calcareous, forming todays Gotland limestone and marlstone. For limestone counted several generations of the reef, which formed near a beach located in the north or northwest.


The harder limestone found in the uppermost layers of the bedrock of Gotland and the rest on the soft and muddy marlstone.
Here you can clearly see how the water that seeped down through cracks in the hard limestone layer dissolved and eroded the softer surface of the marl. Which means that now the water flows freely out under the limestone?


In order to log this cache as found earth, you must:

1st Mail the answer of the following questions to the cache owner.

A. How large do you estimate that the waterfall is in meters

B. How high do you estimate that the waterfall is in meters?

C. How has the Gotland Silurian limestone formed?

D. What is marlstone?

and
2nd Feel free to upload a photo (in your log) of you at the gate with the waterfall in the background. This is not a requirement but highly desirable.

free counters
Free counters

Additional Hints (No hints available.)