Skip to content

<

DETECTIVES IN JURMALA

A cache by Masierite Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/21/2011
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[ENG] At the given coordinates you will not find the cache. [LAT] Dotajās koordinātēs Jūs slēpni neatradīsiet.

LAT: Jūrmala, tāpat kā Rīgā, savulaik tika uzņemtas dažādas filmas. Šis slēpnis būs veltīts divām no Jūrmalā filmētām filmām.

Viena no šādām filmām ir "Nepabeigtas vakariņas" - 1979. gada PSRS detektīvs, kas uzņemts Rīgas Kinostudijā un kurā notikumi izvēršas it kā Zviedrijas pilsetā Malmē (Malmö-Zviedrijas 3 lielākā pilsēta). Filmas režisors ir Jānis Streičs, mūzikas autors – Raimonds Pauls. Filma uzņemta pēc Zviedru rakstnieku Pera Vale un Maijas Ševales detektīvromāna "Policija, policija, kartupeļu biezputra!". Filmas sižets: vienā no prestižākiem pilsētas restorāniem banketa laikā nogalināts miljonārs - liela koncerna direktors. Lietas izmeklēšana nodota kriminālpolicijas inspektoram Peram Monsonam (Uldis Vazdiks). Viņa palīgi ar šo lietu nevar tikt galā, un tas nav brīnums, jo lielāko izmeklēšanas laiku tie pavada, ēdot cīsiņus un kartupeļu biezputru. Izmeklēšanas paātrināšanai no galvaspilsētas ierodas slavenais komisārs Martins Beks (Romualds Ancāns). Tā kā lieta skar valdības "augstākos galus", ierēdņi izmeklēšanas gaitu visādi mēģina ievirzīt tiem vajadzīgā gultnē. Viens no tādiem ierēdņiem ir Mats Linders (Ivars Kalniņš). Galu galā izmeklēšanas gaitā policisti nonāk pie nabaga skulptora – miskastnieka. Viņa māja Lielupes krastā stāv līdz šim brīdim Rīgas ielā, Majoros, un krastmalā vēl var redzēt viņa veidotas skulptūras.

Otra filma, par kuru vēlos pastāstīt, ir „Inspektors Guls”. Šī filma ir 1979.gadā uzņemta psiholoģiska drāma - detektīvs pēc angļu dramaturga Džona Boitona Pristli lugas „Viņš atnāca” motīviem. Jūrmala te tēlo angļu pilsētu Bramli. Bagātnieka Artūra Berlinga mājā notiek ģimenes svētki – viņa meitas Šeilas saderināšanās. Bet negaidīti viņu mājā uzrodas inspektors Guls (Juozas Budraitis). Viņš paziņo, ka no rīta kāda jaunkundze vārdā Jeva Smit (Anita Grūbe) izdarīja pašnāvību, nolecot no tilta zem braucoša vilciena. Noskaidrojās, ka tā ir šis bagātās ģimenes kalpone. Sākās ilgas un smagas sarunas, kuru laikā noskaidrojās, ka visi 5 ģimenes locekļi ir pazinuši šo jaunkundzi un katrs no viņiem, iespējams, varēja būt par iemeslu meitenes pašnāvībai. Filmas lielākā da`ļa – slepkavības izmeklēšana tika filmēta slavenajā Antona un Emīlijas Benjamiņu mājā - Jūras ielā 13 (kura filmā attēlota kā bagātas Berlingu ģimenes māja). Dažbrīd filmā tiek radīta mirušās meitenes dzīve. Šajos kadros var redzēt gan Jūras Pērles kabarē, kur uzstājās Laima Vaikule, gan arī Rakstnieku nama jumtu Dubultos, pa kuru pastaigājās filmas varoņi – Grūbe un Kalniņš. Filma to laiku mērogiem bija ļoti stilīga, ar interesantu sižetu un lieliskiem aktieriem.

[LVA]: Uzdevums

1. Jums jāatrod, kā sauc slepkavu filmā "Nepabeigtas vakariņas". Saskaitiet burtus, kuri veido šī personāža uzvārdu angļu valodā. (A)

Jums jādodas uz Rīgas ielu 4, kur atrodas pirmās filmas aprakstā minētās savādas skulptūras. Šie interesantie mākslas darbi atrodas Smilšu ielai tuvākajā mājas gala pagalmā. Par šīm skulptūrām ir zināms ļoti maz. Vienīgais, ko man izdevās noskaidrot, ir tas, ka kādreiz šo skulptūru autors dzīvoja te kopā ar savu sievu. Viņa bija neapmierināta ar vīra „hobiju” un ar to, ka tas visu savu naudu tērē dažādiem lūžņiem un krāmiem. Par skulptora uzvārdu iegūtā informācija ir dažāda. Pēc vieniem datiem – Prikulis, pēc citiem – Miķelsons. Jebkurā gadījumā, šo darbu autors te vairs nedzīvo. Viņš ir šķīries un tagad dzīvo vai nu Rīgā, Čiekurkalnā, vai nu jau ir miris.

Kaut gan atbildes uz dažiem nākamiem jautājumiem atrodas aiz šīs mājas sētas, lai sameklētu vajadzīgo informāciju, nav nepieciešams ieiet pagalmā, jo visu var saskatīt no ielas puses. (Ja jums ļoti sakārojas šos mākslas objektus apskatīt tuvāk, palūdziet atļauju mājas iemītniekiem - tie ir diezgan saprotoši (zina, ka te bija filmēta šī filma) un, visticamāk, ļaus ienākt pagalmā).

Tātad te ir jāatbild uz šādiem jautājumiem:

2. Cik putnus Jūs redzat sēžam un vērojam upi? (B).

3. Kāds gada skaitlis ir redzams netālu no ieejas šajā teritorijā (aiz sētas)? Šī skaitļa ciparu summa ir vērtība (C).

 Nākamie jautājumi būs saistīti ar otru filmu, kura tika filmēta leģendārajā mājā Jūras ielā 13.

4. Sameklējiet iespējamo slepkavu vārdus un uzvārdus (angļu valodā) filmā „Inspektors Guls”. Saskaitiet šos burtus kopā. Vērtību (D) iegūsiet, saskaitot šī skaitļa ciparu summu.

Pēdējie 3 jautājumi ir tieši saistīti ar māju Jūras ielā 13

(sk.info https://web.archive.org/web/20150615191031/http://www.theemilijabenjaminhouse.com/en/gallery/

https://web.archive.org/web/20150509085058/http://www.theemilijabenjaminhouse.com/en/guests/

https://web.archive.org/web/20150510212654/http://www.theemilijabenjaminhouse.com/en/original_features/

5. Un tā, šie skaistie masīvie vārti un sēta ir roku darbs un tos izgatavoja Parīzē. Jums janoskaidro, kurā gadā tie tika izgatavoti? Šī skaitļa ciparu summa ir vērtība (E)

6. Cik augsta ranga viesi ir apciemojuši šo māju laika posmā no 1945. līdz 1991. gadam? Šī skaitļa ciparu summa ir vērtība (F)

7. Kādā krāsā tiek dēvēta istaba, kura šajā mājā tiek saukta par Gorbačova ofisu? Tā kā atbildi interneta resursos vairs nav iespējams atrast, tad atbildi saku priekšā - oranžā – 5, vērtību (G).

 

______________________________________
[ENG] Once a variety of movies were taken in Jurmala and as well as in Riga. I will tell about 2 movies.

One of such films is “Unfinished dinner” – detective of the USSR (1979), which was filmed in Riga Film Studio, which events happens as it were Malmö the Swedish city (Malmö Sweden’s third largest city).  Film is directed by Janis Streics, music composer – Raimonds Pauls. The film is shot by Swedish writer Per Valais and Maija Seval detective novel “Police, police, mashed potatoes!” (Murder at the Savoy)  Movie scene:The millionaire-director of big concern is killed in one of the most prestigious restaurants during the banquet. The case is transferred to the Officer of Criminal Police Per Monson (Uldis Vazdiks). His assistants cannot cope with this case, and it is no wonder, because most of the time of investigation they spend by eating sausages and mashed potatoes. For the acceleration of investigation the famous commissioner Martin Beck (Romualds Ancāns) arrives from the capital. As the case concern the “higher ends” of the government officials try in all ways to guide the progress of investigations to the desired direction. One of those officials is Matt Linder (Ivars Kalniņš). After all during investigation police finds poor sculptor – dumpster. His house on bank of Lielupe stands up to this date, in Riga street, Majori, and in the quay one can still see his sculptures.

The second movie is – „An Inspector Calls”, whichis a play written by English dramatist J.B. Priestley, first performed in 1945 in the Soviet Union and 1946 in the UK. The play is a drama, which takes place on a single night in 1912, and focuses on the Birling family, who live in a comfortable home in Brumley (Benjamin house in Juras street 13, which was declared a State Monument by Premier Krushchev in the 1950s and was used as a Soviet Presidential Residence and Guest House), The family is visited by a man calling himself Inspector Goole, who questions the family about the suicide of a young working-class woman, Eva Smith. The family are interrogated and revealed to have been responsible for the young woman's exploitation, abandonment and social ruin, effectively leading to her death.

Task:

1.You have to find out what the killer in film „Unfinished dinner” is called. Count the letters that make the surname of this personage in English (A)

You have to go to Rigas street 4 where the first strange sculptures that are mentioned in the description of the film, are located. Those interesting art works are located in the closest house yard to Smilšu street. It is very little known about those sculptures. The only thing I managed to find out was that once the author of those sculptures lived there with his wife. She was not satisfied with her husband’s „hobby” and that he spent all his money on various junk and scrap. The information obtained about the surname of the sculptor is various. According to some data it is – Prikulis, according to other sources – Miķelsons. In any case, the author of those works does not live there anymore. He is divorced and now lives either in Riga, Ciekurkalns, or is dead already.

Although the answers to some of the following questions are to be found behind the fence of this house, in order to fond the necessary information, you don’t have to enter the yard, because everything can be seen from the street. (In case you desire to see those art objects closer, ask the permission of the house inhabitants, they are friendly and most probably will allow you to enter the yard (they know that a film had been filmed there).

So here you have to answer the following questions:

2. How many birds can you see sitting and watching the river? (B)

3. What year can be seen not far from the entrance into this territory (behind the fence)? The sum of those numbers is a value (C)

Next questions are connected with the second film which was filmed in the famous building on Juras street 13.

4. Find out the possible names and surnames of the killers (in English) in film „Inspector Gull”. Count those letters together. You will get value (D), when calculated the sum of those numbers.

The last 3 questions are connected directly with this house on Juras street 13 (info: https://web.archive.org/web/20150615191031/http://www.theemilijabenjaminhouse.com/en/gallery/ https://web.archive.org/web/20150509085058/http://www.theemilijabenjaminhouse.com/en/guests/ https://web.archive.org/web/20150510212654/http://www.theemilijabenjaminhouse.com/en/original_features/

5. And so, those lovely massive gates and fence are hand made in Paris. You have to find out which year were they produced. The sum of those numbers is value (E)

6. How many high ranked guests have visited this house in the period from 1945 to 1991? The sum of those numbers is a value (F)

7. What colour is the room in this house called that is also called Gorbachov’s Office? This info is not available now, so right answer is orange – 5,the value (G)
___________________________________________

[ENG] You will get the final coordinates if you insert the correct values obtained in these equations: 

[LAT] Lai iegutu nepieciešamas koordinates, iegutas vertibas jaievieto šajos vienadojumos: 

  

K=G-D+F

L=C-A-D

M=E-C+B

N=A+D-C+G

P=F+D-A

Q=D+G-A+B

R=F+C-E

S=C-G-A


[ENG] Cache is located here:
[LAT] Slepnis atrodas šeit:

N56 5K. LMN

E023 4P. QRS

[LAT]Lai veicas!
[ENG] Good luck!

[LAT] Savas iegutas koordinates varat parbaudit šeit:
[ENG] Here you can check your result:

  Please place the cache back exactly in the same place where you found it. Beware of muggers and observers while looking for the cache! Fotologus, kā arī galavietas bildes lūdzu savam logam NEPIEVIENOT (sūtiet tos uz manu e-pastu). Paņemot un noliekot slēpni vietā, lūdzu pārliecinieties, ka Jūs nenovēro!!! Tāpat pārliecinieties, ka slēpni noliekat vietā precīzi tāpat un tur pat, kur to atradāt!!!


Free counters!
Apsveicu ar:
FTF Gatisk
STF RobisTA
TTF Daniss & Vilnis

Additional Hints (Decrypt)

Vasb ine vrthg nev arfxngbgvrf svyznf. svany -Qbohzf
Lbh qba`g arrq gb jngu zbivrf gb trg nafjref. svany- Pnivgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.