Skip to content

<

Zamek Cesky Krumlov

A cache by Komet_GPS_free, Mc MACO Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/24/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Českokrumlovský zámek

Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Hrad a zámek se hrdě tyčí nad drobnou renesanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města. Město s velebně působícím kostelem svatého Víta spolu s komplexem hradu a zámku tvoří jedinečnou dominantu celého okolí. Zámecký areál zahrnuje na 40 budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří, a na 11 hektarů zámecké zahrady, čímž se řadí mezi nejrozsáhlejší středoevropské zámecké komplexy.

Historie hradu a zámku Český Krumlov

Skalnaté návrší, které vybíhá vysoko nad koryto řeky Vltavy, bylo osídleno dávno před vznikem nejstarších částí dnešního hradu a zámku. Prvotní osídlení zámeckého návrší pochází z doby bronzové. Název hradu Krumlov pocházel z latinského castrum Crumnau či staroněmeckého Crumbenowe, který charakterizuje konfiguraci terénu - krumben ouwe, tedy místo na křivé louce nebo na nivě. Nejstarší zmínku o krumlovském hradu zřejmě učinil rakouský rytíř minnesänger Ulrich z Lichtensteina ve své básni "Der Frauendienst", která se datuje do doby mezi léty 1240 - 1242. První písemná forma názvu Chrumbenowe se nachází v listině rakouského a štýrského vévody Otakara z roku 1253. Tehdy už byl Krumlov sídlem Vítka z Krumlova, člena významného šlechtického rodu Vítkovců. Přízvisko "Český" bylo ve spojení s Krumlovem užíváno od poloviny 15. století. Původní gotický hrad založili někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z větví mocného rodu Vítkovců s erbovním znamením pětilisté růže.  

V roce 1302 páni z Krumlova vymřeli a jejich majetek zdědili jejich příbuzní Rožmberkové. S jejich jménem a třemi staletími jejich vlády je spojena doba největšího rozkvětu města i hradu, který se za dobu vlády pánů z Rožmberka proměnil v honosnou renesanční rezidenci. V této době představovali vladaři rožmberského dominia přední osobnosti české šlechty, vzdělané humanisty, mecenáše kultury a umění, schopné politiky, zaujímající nejvyšší zemské úřady v Království českém. Ve druhé polovině 16. století, za vlády Viléma z Rožmberka, se rod velmi zadlužil a to byl také hlavní důvod, proč Rožmberkové panství s hradem a zámkem prodali císaři Rudolfu II.

Císař Ferdinand II. Habsburský věnoval královský majetek roku 1622 knížeti Janu Oldřichovi I. z Eggenberku, představiteli rakouského knížecího rodu. Až ve třetí generaci eggenberského rodu , zásluhou osobnosti knížete Jana Kristiána I. z Eggenberku, lze sledovat od 60. let 17. století intenzivnější hospodářský, stavební a umělecký ruch a zámek Český Krumlov se vymanil z provinční zaostalosti, hospodářské a umělecké stagnace po období třicetileté války. Kníže Jan Kristián I. z Eggenberku vytvořil z českokrumlovského zámku honosné a reprezentativní barokní sídlo.

Eggenberkové vymřeli bez potomků v roce 1719 a na Krumlov přišla nová dynastie - knížecí rod Schwarzenberků. Již ve druhé generaci tohoto rodu se projevila tvůrčí osobnost knížete Josefa Adama ze Schwarzenberku. Obratný a podnikavý hospodář a velký milovník umění se zasloužil o velkolepou přestavbu zámeckého areálu. Příklonem ke kultuře císařské rezidence ve Vídni byly stavební realizace i kulturní život na zámku obohaceny o kulturní podněty evropského významu. Již koncem 18. století a pak zejména v 19. století se projevila vleklá umělecká i ekonomická stagnace a po polovině 19. století zámek Český Krumlov ztratil roli hlavního rodového sídla krumlovsko-hlubocké větve Schwarzenberků a nebyl, ani ve 20. století, pravidelně obýván.

V roce 1947 byl schwarzenberský majetek, včetně Českého Krumlova, převeden do českého zemského vlastnictví a po zrušení zemského zřízení se od roku 1950 stal majetkem Československého státu. V roce 1963 bylo historické centrum vyhlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl zámecký areál vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

V současné době jsou návštěvníkům zpřístupněny I. a II. prohlídková trasa s autenticky zařízenými interiéry ze 16., 18. a 19. století, válcová zámecká věž s vyhlídkovým ochozem, unikátní zámecké barokní divadlo, zámecké lapidárium, Mezinárodní ateliér keramického designu v prostorách Václavských sklepů, Galerie české kultury v Máselnici, Galerie Doxa ve Sloupové síni a tematické výstavy ze zámeckých depozitárních fondů umístěné v budově Mincovny.

(převzato z oficiálních stránek zámku Český Krumlov)

EN

Český Krumlov castle

The tall rock cliffs jutting out over the Vltava river was populated long before the oldest parts of today' s castle and church were founded. The first settlement of the castle promontory dates back to the Bronze Age. The original Gothic castle was founded by the Lords of Krumlov some time before 1250. They representedbranch of the powerful family of the Witigonen with the five-petalled rose in their coat-of-arms. When the Lords of Krumlov died out in 1302, their relatives the Rosenbergs inherited the castle.

 The Rosenbergs family had their seat there up till 1602. Their name as well as the three centuries of their rule is connected with the greatest era of flourish of the town and castle. In the second half of the 16th century the castle acquired the form ofmighty and splendid Renaissance residence. At that time the rulers of the Rosenberg dominion represented eminent personalities among Bohemian aristocracy, educated humanists, patrons of the culture and arts, and prominent politicians all filling the highest posts within Bohemian Kingdom.

In 1602, the Emperor Rudolf II. von Habsburg bought the Krumlov dominion. Afterwards, the Emperor Ferdinand II. von Habsbursg donated the royal demesne to the Prince Johann Ulrich von Eggenberg who was the representative of an Austrian princely dynasty. It was not until their third generation that, in the 1680' s, thanks to Johann Christian I. von Eggenberg, more intensive development of farming, building activities and arts was evident and the Český Krumlov Castle surmounted the period of provincial backwardness and stagnation in economy and arts resulting from the Thirty Years' War. Johann Christian I. von Eggenberg converted Český Krumlov into an impressive Baroque seat.

As the Eggenbergs died out without successors in 1719, the new dynasty - the princely lineage of the Schwarzenbergs - inherited Krumlov. As early as in their second generation Joseph Adam zu Schwarzenberg showed his creative personality. A deft and enterprising businessman as well as a passionate art lover, he played an important role in the far-reaching reconstructions of the castle. Inclination towards the culture of the imperial residence in Vienna contributed to the enrichment of building innovations as well as of social life at the castle with the cultural impetus of European importance. Towards the end of the 18th century, and especially in the 19th century, the protracted stagnation of art and economy became evident, and after the middle19th century the Český Krumlov Castle lost its role as the main residence of the Krumlov-Hluboká Schwarzenberg branch and was not regularly inhabited even in the 20th century.

In 1947, the Schwarzenberg property, including Český Krumlov, was transferred to the Czech provincial properties and after the abolition of the provincial system it became the property of the Czechoslovak State in 1950.

In 1963 the town and castle was declaredmunicipal historical preserve, and in 1992, together with Prague and Telč, it was added to the UNESCO list of cultural and natural heritage.

(taken from official web-sites of the castle Český Krumlov)

CZ

A jak na vlastní cachi? Váš úkol je jednoduchý. Stačí projít českokrumlovský zámek i zámeckou zahradu a zjistit, kde byly vyfoceny snímky A-Z, které naleznete v galerii listingu. Všechny byly pořízeny na pěti nádvořích (určitě ne na chodbách mezi nimi) nebo uvnitř zámecké zahrady. K fotkám pak přiřadíte čísla snadno – odpovídají číslům nádvoří (kdo by si nebyl jistý, kde je jaké nádvoří, najde v chodbě mezi 3. a 4. nádvořím plánek, či určitě pomůže strejda Google. Navíc jsou všechna nádvoří - kromě prvního - označena plechovou tabulkou). Fotografie ze zámecké zahrady pak mají číslo 6.

Abyste fotky určili, nemusíte vstupovat do žádných míst, kde se platí vstupné ani tam, kde je to zakázáno. Průchod přes zámek je otevřen neustále (v noci se vám ale může hledat hůř), zámecká zahrada je otevřena od května do září od 8:00 do 19:00, v dubnu a říjnu od 8:00 do 17:00. Za pěkného počasí se otevírací hodiny protahují (když se nekoná představení před otáčivým hledištěm), od listopadu do března bývá často zahrada otevřena ve dnech, kdy není sněhová pokrývka (jen sochy jsou zazimovány). Bez návštěvy zámecké zahrady cachi odlovit lze, jen si musíte být jisti, že místa, která jste nenašli, se nachází opravdu v zahradě. Rozhodně nedoporučuji přelézat zeď zahrady v době jejího uzavření. Obvykle bývá z vnitřní strany vyšší než z té vnější. Psům je průchod zámku zakázán, do zahrady smějí jen na vodítku. V době, kdy jsou cestičky rozmoklé, je do zahrady zakázán i vstup s kočárkem (i když nechápu proč – tak, aby kočárek nadělal nějakou škodu, nejsou cestičky rozmoklé nikdy). Vlastní cache je na místě přístupném v kteroukoliv denní či noční dobu. Pro její odlovení nemusíte rozebírat žádnou zeď. Je ale důležité, abyste ji vraceli přesně na místo, kde jste ji našli, jinak může vypadnout, či se z nenápadné skrýše může stát skrýší nápadnou. Cache je o něco menší než běžná mikro. A její souřadnice jsou

N 48°48,xxx' E 014°18,yyy' kde:

xxx = S*U*M*O*P + A*B*H*T*V – J*K*Y

yyy = G*I*R*L*Z + C+ D + E + F + N + Q + W + X

Na konci zahrady je možné v některé roční období najít i takovéto překvapení. EN: At the end of the garden you can see this nice flower (in the right season).

EN

The task is simple. Go trough the Český Krumlov castle and visit the castle's garden. You can see there some objects or paintings, which are (as pictures A-Z) in galery of this listing. The pictures was made in five castle's courts (not in corridors between them) and in the garden. Fit them the numbers according to the number ot the court (the pictures from the garden have number 6). If you are not sure of the court's numbers, you can see a map on a wall in corridor between 3th and 4th court. And on every court (I think except the 1st court) you can find a tin table with number of the court.

To find all the pictures (and so the cache) you don't need to visit any place, where you must pay for an entrance. The courts are open 24 h a day. The garden is open 8:00-19:00 from May to September and 8:00-17:00 at April and October. But many times (mostly in good weather) you can find the garden open out of these times (in summer not, the garden is close at 19:00 because the revolving teathre). In winter, when there is no snow, the garden is very often open too. But if you are sure, that you missed no picture, you don't need to visit the garden. The cache is on a place, where you can find it 24 h a day. It's a little smaller micro than usual and to find it you don't need to destroy any wall. Please, return it exactly to the place, where it was. If not, it can fall out and it can bee lost. The coordinates are:

N 48°48.xxx' E 014°18.yyy' where:

xxx = S*U*M*O*P + A*B*H*T*V – J*K*Y

yyy = G*I*R*L*Z + C+ D + E + F + N + Q + W + X

 

 

České zámky

Additional Hints (Decrypt)

M yvfgvath mwvfgvf m xgrer fgenal - n cnx wr gb wrqabqhpur. Mvzav uvag: i mnuenqr wfbh gev vaqvpvr. RA: Vs lbh ernq gur yvfgvat, lbh xabj ng juvpu fvqr - naq jvgu guvf vasbezngvba vg vf rnfl. Jvagre uvag: Guerr cvpgherf jrer znqr va gur tneqra,

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.