Skip to content

<

Rammekens

A cache by Jersepe adopted by Hajee Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/02/2002
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Het Fort Rammekens is het oudste zeefort van Noordwest-Europa en heeft een boeiende historie. Het werd in 2012 grondig gerenoveerd, waarbij kenmerkende onderdelen meer naar voren zijn gekomen. Tijdens deze multi bezoeken we het natuurgebied ten westen van het Fort Rammekens.

 

Het westelijk van het Fort gelegen natuurgebied is een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944. Door de toen ontstane gaten stroomden bijna een jaar lang enorme watermassa's in en uit. De daardoor ontstane diepe geulen vormen de huidige kreken. In de jaren vijftig en zestig zijn langs de kreken bospercelen aangelegd.

Het Fort Rammekens is begroeid met verschillende soorten muurplanten, zoals Muurbloem, Muurleeuwenbekje, Muurvaren en grote Zandkool. In de kazematten overwinteren verschillende soorten vleermuizen. Rond het fort broedt in het riet de Bruine kiekendief, die ook elders in het gebied voorkomt. Daarnaast zijn meerkoeten, dodaars, nijlgans en verschillende eendensoorten bewoners van de "grachten" rond het fort. In het riet zitten in de zomer rietzangers, rietgorzen en kleine karekieten. In de winter zijn hier regelmatig baardmannetejs aan te treffen.

Het bos met vooral essen en iepen is niet erg interessant, maar de hier en daar aan de randen gelegen graslanden en kreekresten wel. Zo is er een grote aalscholverkolonie en in de met runderen begraasde weide komen orchideën voor. Rammekens is ook bekend om zijn rijkdom aan paddenstoelen, zoals rode kelkzwam, voorjaarspronkridder en vingerhoedje. In het aan de Westerschelde gelegen duin met slufter komen "zilte"planten als zeekraal, schorrenkruid en Engels slijkgras voor. In het duindoornstruweel broeden grasmussen en braamsluipers. Ook het kneutje is er talrijk.

Deze cache loopt 4,5 km door het natuurgebied "Rammekenshoek". We bevinden ons op grondgebied van SBB. Dus alleen overdag tussen zonsopgang en zonsondergang komen en op de paden blijven. Let op: Op de dijk zijn honden niet toegestaan.

Het is zeer waarschijnlijk dat je vieze voeten krijgt. Ook de cache kan vies zijn!

De cache zit in een cache-kelder, dus een prikstok kan handig zijn.

De cache ligt binnen een straal van 300 meter van de parkeerplaats.

Deutsche Beschreibung

Description in English

 

WP 1: In opdracht van wie is een en ander gebeurd? Woordwaarde. A=
WP 2: Uit hoeveel stenen bestaat de trap? (Aantal is oneven) Stapeltellen. B=
WP 3: Tel het aantal planken aan de bovenkant van beide leuningen. C=
WP 4: Hoeveel poten heeft deze bank? D =
WP 5: Getal (3 cijfers) linksboven de NAP schaal? Stapeltellen. E =
WP 6: Tel het aantal observatiegaten. Stapeltellen. F =
WP 7: Wanneer (jaartal) werd dit monument onthuld? Stapeltellen. G =
WP 8: Welk getal (niet cijfers) komt twee keer op het paaltje voor? H =
WP 9: Welk artikel uit de wet wordt hier genoemd ? Neem het getal zonder de letter. I =
WP 10: Vermenigvuldig de drie losse cijfers van het getal op de paal met elkaar. J=

 

Nu heb je alles om de eindlocatie te berekenen.

Graden = (A+B+C+D+E+F) - (D*B+E)
Meters = (G+H+I+J) - ((D*J) + (I*E+C+D))

Eindlocatie: Maak een projectie vanaf de Cachecoordinaten.

Denk aan de juiste volgorde bij het berekenen!

Wilt u niet spoileren met foto's en/of tekst over de eindlocatie. 

Dank u wel voor het bezoeken van deze cache. We lezen uw log met aandacht.Deutsche Beschreibung

Das Rammekens Fort ist das älteste Seefest in Nordwesteuropa und hat eine faszinierende Geschichte. Es wurde 2012 gründlich renoviert, wobei die Besonderheiten im Vordergrund standen. Während dieses Multis besuchen wir das Naturschutzgebiet westlich des Fort Rammekens.

Das westlich des Forts gelegene Naturschutzgebiet ist eine direkte Folge der Kriegshandlungen Ende 1944. Durch die entstandenen Löcher strömten fast ein Jahr lang riesige Wassermassen ein und aus. Die resultierenden tiefen Kanäle bilden die aktuellen Bäche. In den fünfziger und sechziger Jahren wurden entlang der Bäche Waldstücke angelegt. Das Fort Rammekens ist mit verschiedenen Arten von Mauerpflanzen bewachsen, wie Muurbloem, Muurleeuwenbekje, Muurvaren und Large Zandkool. In den Kasematten halten verschiedene Fledermausarten Winterschlaf. Die Harrier-Geländeläufer nisten im Schilf rund um die Festung, die auch anderswo in der Gegend vorkommt. In den "Kanälen" rund um die Festung leben außerdem Blässhuhn, Mörder, Nilpferd und verschiedene Entenarten. Im Schilf gibt es im Sommer Schilfsänger, Schilfgurus und kleine Pflegedrachen. Beardmannetejs sind hier regelmäßig im Winter zu finden. Der Wald mit hauptsächlich Eschen und Ulmen ist nicht sehr interessant, aber die Wiesen und Bäche bleiben hier und da an den Rändern. Es gibt eine große Kormorankolonie und auf der von Rindern beweideten Wiese finden sich Orchideen. Rammekens ist auch bekannt für seinen Reichtum an Pilzen wie Rotkelch, Gartenschere und Fingerhut. In der Düne mit Slufter an der Westerschelde wachsen "salzige" Pflanzen wie Salicornia, Salzwiesen und englisches Gras. Grasspatzen und Gratschlangen nisten im Sanddornbusch. Der kleine Junge ist auch zahlreich.

Dieser Cache verläuft 4,5 km durch das Naturschutzgebiet "Rammekenshoek". Wir sind auf dem Gebiet der SBB. Also nur tagsüber zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kommen und auf den Wegen bleiben. Hinweis: Hunde sind auf dem Deich nicht erlaubt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie schmutzige Füße bekommen. Der Cache kann auch schmutzig sein!

Cache befindet sich in einem Cache-Keller, daher kann ein Stick nützlich sein.

Der Cache befindet sich in einem Umkreis von 300 Metern um den Parkplatz.

WP 1: Auf Anordnung von wem ist das passiert? Wortwert. A =
WP 2: Aus wie vielen Steinen besteht die Treppe? (Zahl ist ungerade) Stapelzählung. B =
WP 3: Zählen Sie die Anzahl der Regale oben an beiden Handläufen. C =
WP 4: Wie viele Beine hat diese Bank? D =
WP 5: Nummer (3 Stellen) oben links auf der NAP-Skala? Stapelzählung. E =
WP 6: Zählen Sie die Anzahl der Beobachtungslöcher. Stapelzählung. F =
WP 7: Wann (Jahr) wurde dieses Denkmal enthüllt? Stapelzählung. G =
WP 8: Welche Nummer (nicht Zahlen) erscheint zweimal auf der Stange? H =
WP 9: Welcher Artikel des Gesetzes wird hier erwähnt? Nimm die Nummer ohne den Buchstaben. I =
WP 10: Multiplizieren Sie die drei einzelnen Ziffern von der Zahl auf der Stange. J =

Zum Cache geht's mit dieser Berechnung:
Grads = (A+B+C+D+E+F) - (D*B+E)
Meters = (G+H+I+J) - ((D*J) + (I*E+C+D))
Endposition: Machen Sie eine Projektion aus den Cache-Koordinaten.

Denken Sie an der richtigen Reihenfolge beim rechnen.

Sie möchten nicht mit Fotos und / oder Text über den Endort verderben.
 
Vielen Dank für Ihren Besuch in diesem Cache. Wir lesen Ihr Protokoll sorgfältig.
 
 

Description in English

The Rammekens Fort is the oldest sea fort in Northwest Europe and has a fascinating history. It was thoroughly renovated in 2012, with distinctive features coming to the fore. During this multi we visit the nature reserve west of the Fort Rammekens.

The nature reserve located to the west of the Fort is a direct consequence of the acts of war at the end of 1944. Huge water masses poured in and out for almost a year through the holes that were then created. The resulting deep channels form the current creeks. In the fifties and sixties forest plots were laid out along the creeks. The Rammekens Fort is covered with different types of wall plants, such as Muurbloem, Muurleeuwenbekje, Muurvaren and large Zandkool. Various species of bats hibernate in the casemates. The Harrier harrier nests in the reeds around the fort, which also occurs elsewhere in the area. In addition, coots, killers, hippopotamus and various duck species are residents of the "canals" around the fort. In the reeds there are reed singers, reed gurus and small carekites in the summer. Beardmannetejs are regularly found here in winter. The forest with mainly ash and elm trees is not very interesting, but the grasslands and creek remains on the edges here and there. There is a large cormorant colony and orchids are found in the meadow grazed by cattle. Rammekens is also known for its wealth of mushrooms, such as red calyx, spring pruner and thimble. In the dune with slufter located on the Westerschelde, "salty" plants such as salicornia, salt marsh, and English common grass. Grass sparrows and burr snakes nest in the sea buckthorn bush. The little boy is also numerous.

This cache runs 4.5 km through the nature reserve "Rammekenshoek". We are on the territory of SBB. So only come between sunrise and sunset during the day and stay on the paths. Note: Dogs are not allowed on the dike.

You are very likely to get dirty feet. The cache can also be dirty!

The cache is in a cache cellar, so a stick can be useful.

The cache is within a 300 meter radius of the parking lot.

WP 1: By order of whom did this happen? Word value. A =
WP 2: How many bricks does the staircase consist of? (Number is odd) Stack counting. B =
WP 3: Count the number of shelves at the top of both handrails. C =
WP 4: How many legs does this bank have? D =
WP 5: Number (3 digits) at the top left of the NAP scale? Stack counting. E =
WP 6: Count the number of observation holes. Stack counting. F =
WP 7: When (year) was this monument unveiled? Stack counting. G =
WP 8: Which number (not figure) appears twice on the pole? H =
WP 9: Which article of the law is mentioned here? Take the number without the letter. I =
WP 10: Multiply the three single digits of the number on the pole. J =

The Cache is at:
Degrees = (A+B+C+D+E+F) - (D*B+E)
Meters = (G+H+I+J) - ((D*J) + (I*E+C+D))
Endlocation: Make a projection from the cache coordinates.

Don't forget about the right order of operations during calculation!
 

Don't  spoil with photos and / or text about the end location.

 
Thank you for visiting this cache. We read your log carefully.
 
 
  

Additional Hints (Decrypt)

Purpxfhz = ivwsivreivws süasivresüas svirsbhesvir

Troehvx qr purpxre!
Orahgmr qra Purpxre!
Hfr gur purpxre!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)