Skip to content

De nieuwe kerk Traditional Geocache

Hidden : 10/22/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:In het culturele en bestuurlijke hart van Den Haag staat de Nieuwe Kerk. Door haar rijke historie, indrukwekkende architectuur en fraaie ligging is de kerk met recht een van de mooiste plekken van de stad te noemen.

Gouden Eeuw
De 17e eeuw wordt in de Nederlandse geschiedenis ook wel aangeduid als de Gouden Eeuw. Aan het begin van deze eeuw bestond het huidige centrum van Den Haag, de omgeving van het Spui, voor een groot deel nog uit weilanden. Het is in deze periode dat de economische bloei zorgde voor onder andere een explosieve groei van de steden. In Den Haag zorgde de vestiging van de regeringsorganen van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden aan het eind van de 16e eeuw voor een extra impuls aan de groei van Den Haag.


Met de groei van Den Haag, nam tevens het aantal kerkgangers toe. De Grote Kerk ofwel St. Jacobs Kerk werd hierdoor te klein en rees de behoefte aan een tweede, nieuwe, kerk. Besloten werd tot het bouwen van een kerk aan het Spui. De naam Nieuwe Kerk verwijst nog steeds naar deze periode.


In 1649 ving men aan met de bouw van de Nieuwe Kerk. De kerk lag voor de demping van de grachten op een eiland tussen het Spui, de Rotterdamse Veerkade, Amsterdamse Veerkade, Stille Veerkade, de Paviljoensgracht en de St. Anonusburgwal. Zeven jaar later, in 1656 was het werk voltooid.

De bouw
De Nieuwe Kerk werd ontworpen door timmerman Pieter Noorwits met assistentie van Bartholomeus van Bassen. De kerk geldt als een hoogtepunt van de vroege protestantse kerkelijke architectuur in Nederland. Zoals veel kerken uit die tijd is de Nieuwe Kerk een centraalbouw. De architectuur van de kerk vertoont elementen van zowel renaissance als classicisme.


Uniek is de zelfdragende kapconstructie van de Nieuwe Kerk, vervaardigd van zware eiken spanten en balken. Zonder te steunen op pilaren en zonder gebruik van trekbalken, overspant de kap de kerkruimte. Op deze kap steunt ook nog eens de 23 meter hoge toren.


In de kerk bevindt zich een orgel dat gebouwd werd door Johannes Duyschot in 1702. Uit de bouwtijd resteert nog het grootste deel van het pijpwerk en de kast. Het orgel werd in 1867 verbouwd door één van de beste orgelmakers van die tijd, het bedrijf van Christian Gottlieb Friedrich Witte.

Recente geschiedenis
Door de sterke afname van het aantal kerkgangers, is eind jaren ’60 van de vorige eeuw besloten de Nieuwe Kerk van haar kerkelijke functie te ontheffen. Naar aanleiding hiervan is de Nieuwe Kerk grondig gerenoveerd en met deze revitalisatie is een unieke locatie gecreëerd voor het houden van zeer uiteenlopende evenementen. Hiertoe werden onder andere de grafkelders uitgegraven waardoor er in de Nieuwe Kerk, naast de traditionele Kerkzaal op de begane grond, een aparte en separate ontvangstruimte in de kelder, het Souterrain, ontstond.


Tevens zijn er hightech panelen aangebracht in de Kerkzaal waardoor de akoestiek in de Nieuwe Kerk perfect te noemen is. De panelen zijn dusdanig vervaardigd, dat deze geen afbreuk doen aan het klassieke interieur, maar geven de kerk wel een modern tintje.


De wereldberoemde filosoof De Spinoza werd in 1677 in de Nieuwe Kerk begraven, maar na enkele jaren is het graf geruimd en zijn z’n stoffelijke resten verspreid over het terrein achter de kerk. De exacte plaats is onbekend. In 1927 is op een willekeurige plek een liggende herdenkingssteen onthuld en in 1956 een staande. In de jaren ’80 werd het monument ook al gebruikt als parkeerplaats, met als gevolg diepe spleten. De gemeente Den Haag heeft de steen toen gerestaureerd.


Helaas echter: Leden van het Koninklijk Huis parkeren hun auto's tijdens bezoeken aan de Nieuwe Kerk aan het Spui op het graf van de filosoof Spinoza. Dat stelt de Haagse Stadspartij in schriftelijke vragen aan B en W. zij willen een hek om het Spinozamonument zodat de Oranjes hun auto niet meer op het graf van de wereldberoemde filosoof kunnen parkeren.


Het zal geen verrassing zijn dat de Nieuwe Kerk een Rijksmonument is, en is opgenomen in de top 100 van de Nederlandse UNESCO monumenten.

Meer info is te vinden op de website van "De nieuwe kerk Den Haag"

The New Church is located in the cultural and administrative heart of The Hague. The church is rightly regarded as one of the city’s most beautiful features thanks to its rich history, impressive architecture and attractive location.

The Golden Age
In Dutch history, the 17th century is also known as the Golden Age. At the beginning of this century, the current Hague city centre, the area around the Spui, consisted mainly of meadows. It was in this period that the flourishing economy of the Netherlands resulted in explosive urban growth. It was the establishment of The Hague as the seat of government for the Republic of the Seven United Netherlands in the late 16th century that helped stimulate the growth of the city.

As The Hague grew, so did the number of churchgoers. The Great Church, also known as St. Jacobs Church, became too small and the need arose for a second, new church. The decision was made to build a church on the Spui; the name New Church still refers to this period.

In 1649, building work began on the New Church. Before the canals of The Hague were filled in, the church was situated on an island situated between the Spui, the Rotterdamse Veerkade, Amsterdamse Veerkade, Stille Veerkade, the Paviljoensgracht and the St. Anonusburgwal. The church was completed seven years later in 1656.

The Building
The New Church was designed by joiner Pieter Noorwits with assistance from Bartholomeus van Bassen. The church is one of the finest examples of early protestant church architecture in the Netherlands. Like many churches built during this era, the New Church is a central plan building. The church features elements of both Renaissance and classical architecture.

What is unique is the New Church’s self-supporting roof construction made from heavy oak beams and rafters. The roof spans the entire area of the church without supporting pillars and without the use of reinforcing tie-beams. This roof also supports the 23 meter high tower.

The church organ was built by Johannes Duyschot in 1702 and most of the pipes and the organ case are original. Restoration work was carried out on the organ in 1867 by one of the best organ makers at that time, Christian Gottlieb Friedrich Witte.

Recent History
With the large reduction in the number of churchgoers at the end of the 1960s, it was decided that the New Church should be relieved of its religious function. As a result of this, the New Church was thoroughly renovated, the facelift creating a unique location where a very wide range of events could be held. Work included the crypt of the New Church being extended so that in addition to the traditional Church Room on the ground floor, a private and separate reception area was created in the basement.

High-tech panels were also fitted in the Church Room creating practically perfect acoustic conditions. The panels have been designed in such a way that they give the church a modern slant whilst in no way detracting from the traditional interior.

The world-famous philosopher De Spinoza was buried in 1667 in The New Church, but after some years his grave was cleaned-up and his remains were spreaded all over the area around the church. The exact location is unknown. In 1927 a lying memorial stone was placed on a arbitrary location and in 1956 an erected one. In the 80th the stone was used as parking place causing cracks in the stone. The city of The Hague than restored the stone.

Unfortunately: the members of the royal house still park their car on the stone the while visiting The New Church. That is what The Hague cityparty suggest in written questions to the mayor. They want a fence around the monument preventing it from parking their car there by the oranges.

It is therefore no surprise that the New Church is a national monument and is included in the top 100 Dutch UNESCO monuments.

You can find more information on the website of "The new church of The Hague"


 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Trry baqre qr obzra/ Lryybj haqre gur gerrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)