Skip to content

Podripske lokalky II. Mystery Cache

This cache has been archived.

Ajlan1001: Vzhledem k tomu, že se keš objevila na finálkových serverech a téměř nikdo ji neluští, došli jsme k závěru, že je zbytečná. Archivujeme ji stejně, jako téměř všech dalších 43 krabiček, kterým jsme věnovali mnoho svého času a úsilí. Vážení kačeři, choďte si na tradičky když potřebujete body více než zážitky.
Pavla a Pavel

More
Hidden : 12/18/2011
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Multimysterykeš venovaná Podripským lokálkám.

Železnicní
trat 095 Vranany - Straškov - Libochovice je jednokolejná regionální trat, doprava na ní byla zahájena roku 1907. Prepravní zatížení trate 094 v roce 2011 cinilo obousmerne 12 osobních vlaku.

Železnicní trat 096 Roudnice nad Labem - Straškov - Zlonice je jednokolejná regionální trat. Trat byla zprovoznena v roce 1900.

(Zde je navýsost dlužno uciniti drobnou poznámku: Zde uvedené císelné oznacení trati je puvodní, vycházející i z historického vývoje. V nejnovejší dobe po uzavrení úseku Racineves - Libochovice došlo k precíslování, takže nynejší trat c. 095 probíhá v trase Vranany - Straškov - Zlonice a trat c. 096 v trase Roudnice nad Labem - Straškov - Racineves. Uzavrený úsek Racineves - Libochovice nese pritom i nadále oznacení 095.)
vlak 1
***
Historie

Pod památnou horou Ríp vznikla v druhé polovine 19. století hustá železnicní sít tvorená jak místními, tak hlavními tratemi. Místní dráhy vznikaly zejména pro potreby cukrovaru, pro které byla kvalitní, rychlá a levná preprava vetšího objemu nákladu prímo existencní otázkou.

vlak 2
Do tohoto období zapadá i pokus z roku 1896 spojit železnicí z Libochovic do Jenšovic (dnešní Vranany) obce Libochovice, Budyne nad Ohrí a lázne Mšené (dnes Mšené Lázne). Tento pokus skoncil nakonec nezdarem, ale dotycné obce se nevzdaly. Jejich neustálé žádosti nakonec vyslyšel Zemský výbor Království ceského, který vypsal 31. brezna 1906 konkurz na výstavbu této místní dráhy. Stavební koncesi obdrželi ríšským zákonem c. 267 napríklad MUDR. Václav Reinhart (starosta Libochovic), Karel Kašpar (reditel cukrovaru ve Mšeném) a František Malý (sekretár Okresního zastupitelství Libochovice). Stavbu zajistila stavební firma Jan Kubícek a syn z Prahy.
V rámci výstavby trate došlo k úprave kolejište a výstavbe výtopny v Libochovicích a v Jenšovicích ke stavbe vodárny a nového skladište s rampou. Na trati byly vystaveny mezilehlé zastávky a stanice Libochovice, Žabovresky nad Ohrí, Budyne nad Ohrí, Vrbka, lázne Mšené, Charvatce, Racineves, Straškov (úprava stávající stanice), Mneteš, Kostomlaty pod Rípem a Horní Berkovice. Stavená lokálka mela mít celkem tri napojení na jiné trate: v Libochovicích na místní dráhy Lovosice - Libochovice a Libochovice - Louny, ve Straškove na trat Roudnice - Hospozín (dnes Kmetineves) a v Jenšovicích na hlavní trat Praha - Dráždany a místní dráhu do Lužce nad Vltavou. K trati bylo pripojeno vlastními vleckami i nekolik subjektu: cukrovary v Libochovicích a Mšeném, Ústav choromyslných v Horních Berkovicích, Šubrt v Jenšovicích a rod Kinských v Charvatcích. Další vlecka byla otevrena v cervenci 1922, vedla do továrny na pálení vápna Jan Landa v Radovesicích. Vlecka odbocovala z trati v km 1,221.
V den zahájení provozu 13. ríjna 1907 problémy se stavbou ovšem neskoncily. Spolecnost státní dráhy (St.E.G.) oznámila, že z duvodu nedokoncených stavebních prací ve stanici Jenšovice zakazuje vlakum od Libochovic vjezd do této stanice, a tesne pred stanicí zrídila provizorní zastávku. Zákaz platil skoro rok, do stanice Jenšovice prijel první vlak z Libochovic až 8. ríjna 1908.
vlak 3

Se zretelem na sklonové pomery v okolí lázní Mšené byly pro smíšené vlaky zakoupeny výkonejší parní lokomotivy oznacené jako 178.48 (u CSD 422.024) a 178.49 (u CSD 422.025) "arcivévoda Karel". Od prosince 1907 byl na osobní vlaky nasazován parní vuz 1.001 (u CSD M 124.001), ale pro casté stížnosti cestujících na absenci WC pri 3,5 hodinové ceste z Libochovic do Jenšovic a neklidný chod vozu v obloucích byl 30. cervence 1910 preložen na trat Opocno - Dobruška. Nasazení parního vozu na osobní vlaky melo za následek pronájem "arcivévody Karla" na jinou trat.
vlak 4

Roku 1931 pristoupily CSD k cástecné motorizaci osobní dopravy na lokálce nasazením motorových vozu do osobní dopravy. Prednosti motorových vozu (levnejší provoz, svižnost) umožnily zvýšit pocet vlakových spoju a redukovat pomalé smíšené vlaky na pouhý jeden pár jezdící z Loun do Jenšovic a zpet. Se zavedením motorových vozu souvisela ješte další pozitivní vec, jíž bylo zvýšení tratové rychlosti z puvodních 30 km/h na 40 km/h 8. dubna 1931. Se zavedením nového jízdního rádu v kvetnu téhož roku byla v trati zavedena zjednodušená výprava vlaku a jízdu vlaku rídil místo výpravcích ve stanicích jeden dirigující výpravcí ve Straškove. Smíšené vlaky byly zcela zrušeny s jízdním rádem platným od kvetna 1934. Zajímavostí tohoto jízdního rádu je vedení prímých osobních vlaku Libochovice - Jenšovice - Praha Masarykovo nádraží.
jr
Jízdní rád - 1918
Tratový svršek neprovádením údržby v 70. a na pocátku 80. let postupne zchátral do takové míry, že od 1. cervna 1985 byla zastavena doprava a osobní vlaky byly nahrazeny autobusy. Od 8. dubna 1986 do 1.cervence 1987 prošla trat celkovou rekonstrukcí. Osobní vlaky se na trat po ukoncení rekonstrukce vrátily, ale již v redukovaném poctu. Po roce 1990 dochází k dalším redukcím jak vlakových spoju, tak i poctu pracovníku. Poslední vetší oprava trati probehla v cervenci 2006, kdy behem 14 denní výluky došlo k oprave dvou mostu pres reku Ohri, vytrhání manipulacní a dopravní koleje ve stanici Mšené Lázne a k podbití podloží mezi Libochovicemi a Mšenými Láznemi.
Krajský úrad Ústeckého kraje jako objednavatel osobní dopravy neobjednal na jízdní rád 2006/2007 v úseku Straškov - Libochovice žádné osobní vlaky. Z tohoto duvodu byl v tomto úseku zastaven provoz s platností od 10. prosince 2006. Tento krok prakticky znamená pro úsek postupný zánik, nebot nákladní doprava zde již nekolik let neexistuje.
parte

SŽDC v roce 2010 požádala o zrušení trati. 16. prosince 2010 však požádala o prerušení rízení, protože KŽC s. r. o. vyjádrila zájem o prevzetí úseku Libochovice – Straškov. Ministerstvo dopravy 29. prosince 2010 prerušilo rízení na 180 dní a SŽDC hodlá vyhlásit výberové rízení na odkoupení predmetného úseku.
poslední vlak
Poslední vlak
***
K vlastní keši
Podmínkou vyluštení této multi budiž úspešný odlov GC38FMN - Podripské lokálky I., kde zjistíme pocet A stanicních kolejí na úrovni výchozích souradnic - a rovnež tak celkový pocet B výhybek ve stanici. Finálovka nám za odmenu jako bonus prozradí hodnoty X a Y.
První zastavení vlastní multiny nám poskytne hodnotu písmene C, kterou zde ovšem napsanou nikde nenaleznete. Je jí oficiální hodnota nadmorské výšky zastávky v celých metrech.
Na druhé zastávce se pokocháme výhledem na panorama s dominujícím kostelem na místním hrbitove a nezapomeneme si poznacit, kolik že to cerných pruhu na zde prítomné drážní znacce. A máme císlo D.
Naše kroceje jsou ale již hnány ku zjištení hodnoty E. Pokud jsme byli sto dosíci správného místa, zríme na každé strane kolejí drážní znacku. Správnou hodnotu dostaneme souctem císel na obou cedulích.
Nedoprejeme si oddychu a kvacíme dále. Cestou potkáme nad kolejemi se klenoucí kamenný most. Pri bližším jeho pruzkumu shledáme, že z vnitrní strany oblouku je smerem od kolejí na každé strane malý výklenek. A nyní se ptáme: V kolikáte rade kamenných kvádru pocítáno zdola od paty oblouku se ony výklenky nacházejí? Pakliže je zjišteno, lze si zapsati hodnotu F.
A jdeme dál! Malého oddychu si doprejeme až na dalším bode, kde si zapíšeme hodnotu kilometrovníku. Ciferný soucet císlic nám vyjeví hodnotu G.
Další stage je na následujícím krížení trate s polní cestou. Ciferace evidencního císla prejezdu poodhalí tajemství hodnoty H.
Pri dalším putování zakopneme o drážní znacku s císlem I.
A to se již pomalu blížíme k nádraží, dnes ovšem již v ponekud zuboženém stavu. Kampak se jen podel bývalý zdejší dozajista cilý ruch! Upreme svuj zrak na strechu pomalu se hroutící nádražní budovy a spocítáme pocet J zdených komínu na její streše - pokud tedy mezitím už nespadly.- Komíny nespadly, jelikož celá budova byla stržena. Pro zjištění indície J hleďte využíti níže vložené fotografie staniční budovy.
O kousek dál pomineme jeden ze drevených sloupu telefonního vedení. Zrezlá tabulka nám strhne roušku z toho, jakou hodnotu bude mít K.
Máme-li zapsáno, zvedneme hlavu a uzríme opodál ve smeru své další chuze nad tratí se klenoucí kamenný mustek s L oblouky.
A již se blížíme k poslednímu zastavení! Na prejezdu si opíšeme jeho evidencní císlo a provedením ciferného souctu dospejeme k císlu M.

Vedle posledne zmíneného prejezdu si odpocineme na lavicce a spocítáme souradnice dalšího zastavení dosazením do magické formule

50° 2 (D+I) . (B+C+E+F+X)´
N - 14° 0 (G-A) . (H+J+K+L+M+Y)´ E
Zde nalezneme korekcní císla, kterými upravíme zdejší souradnice na souradnice uložení schránky keše.


Pozor!
Pohyb po trati a v její blízkosti možný na vlastní nebezpecí. - Veškerá doprava zastavena od prosince 2006.

Neprecenujte své síly!
Dbejte na svoji osobní bezpecnost - je vždy na prvním míste!
Schránku prosím vždy dobre uzavrete a uložte do puvodní polohy!
Neumístujte prosím ke svým logum fotografie!

pozor vlak


Keš nebude v provozu o víkendech a státních svátcích od 1.4. do 29.10.2017 z důvodu provozu historických vozidel!

Další informace též na: Kalendár železnicních akcí, KŽC Podripský motorácek.
Pocet návštevníku: NETWAY
http://pocitadlo.netway.cz/

Additional Hints (Decrypt)

qbyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)