Skip to Content

<

AGT 01: Aksamitova brana / Aksamitova gate

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/01/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
AKSAMITOVÁ BRÁNA AKSAMITOVA GATE 1

ČESKY

Aksamitová brána nebo také někdy nazývána Axamitová brána je největší skalní brána Českého krasu.

Tento přírodní útvar byl v minulosti dlouho považován za torzo jeskyně. Dnes se ukazuje, že jde spíše o rozšířenou puklinu, protože prostora je vytvořena v mocné žíle hrubě krystalického kalcitu. Zřejmě se jedná o zkrasovělou hydrotermální korozní dutinu. Z původní podoby pukliny zůstal zachován pouze skalní brána. Vznikl zde otevřený prostor s kolmými stěnami bez stropu s půdorysem zhruba 10 x 13 metrů. Na dně Axamitovy brány je propasťovitá jeskyně Ve vratech dlouhá 16 metrů. V jeskyni proběhlo v rozmezí let 1834 až 1986 několik archeologických výzkumů.

Stěny brány jsou tvořeny koněpruskými vápenci pražského souvrství. Zdejší vápence vznikaly ve starších prvohorách, kdy bylo na tomto území tropické moře. Vytvořily se z vápnitých schránek mořských bezobratlých živočichů před cca 400 milióny let.

Jižní stěny Kotýzu mají typickou krasovou morfologii. Místy připomínají svým tvarem sloní hlavy. Byla zde popsána facie kotýských vápenců, jsou stratotypem kotýských vápenců.

Setkáváme se zde s pojmem stratotyp, což je typický standardní odkryv určité stratigrafické jednotky nebo stratigrafické hranice. Slouží k zachování stability pojetí a definice. Stratotypy jsou určovány a schvalovány Mezinárodní komisí pro stratigrafii (International Commission on Stratigraphy), která je součástí Mezinárodního svazu geologických věd (International Union of Geological Sciences).

Doba vzniku celého stratotypu byla geology určena v období SPODNÍHO DEVONU. Časově je vymezen hranicí 416 ± 2,8 mil. let až 400 ± 2,5 mil. let. Spodní hranice je vedena na bázi graptolitové zóny Monograptus uniformis a mezinárodním stratotypem je odkryv u Klonku u Suchomast (usnesením 24. mezinárodního geologického kongresu v Montrealu 1972).

Aksamitová brána není jediným zajímavým objektem v těchto končinách. V těsné blízkosti můžete nepovinně navštívit Jelínkům most a Děravou jeskyni.

Jelínkův most je dvojitý skalní most, překlenující zhruba 9 m hlubokou puklinovitou prostoru s ukloněným dnem v jižní části Kotýzu. Jedná se o zkrasovělou cca 1 m mocnou kalcitovou žílu. Je pravděpodobně založena na stejné kalcitové žilné struktuře jako jeskyně Ve vratech.

Děravá jeskyně má výrazný portál při jihovýchodním okraji plošiny Kotýzu. Jde o významnou archeologickou lokalitu. Byla zkoumána ve 20. letech J. Axamitem a dále v letech 1951–1958 F. Proškem. Nejbohatší nálezy příslušely mladšímu paleolitu, magdalénienu, včetně známé rytiny kozorožce na břidlicové destičce. Z mladších kultur je zde zastoupen neolit (keramika vypíchaná) a několik zlomků halštatských.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte přes formulář správně na následující otázky:
1) Přiložit k logu svou fotku před bránou.
Tato podmínka je samozřejmě nepovinná, je to jen moje žádost.
2) Na místě odhadnout rozměry vnitřního obloku brány. Zajímá mě délka po zemi, výška v nejvyšším místě a samozřemě největší hloubka.
3) Při pohledu na bránu ve směru na jeskyni (z venku) vidíte na jedné straně výraznou horizontální puklinu. Zajímá mě, na jakou (ve směru od středu brány) ukazuje přibližně světovou stranu?
4) Na naučné ceduli č. 7 se dočtete, že území (toto) je budováno vápenci a jsou zde 2 přídavná jména. Jakými vápenci?
5) V jakém období vznikl skalní masív. Totu informaci se dozvíte z listingu a nezajímá mě roky, ale název období.
6) Nyní se přesuňte k Jelínkovu mostu (WP). Odhadněte šírku "cesty" na mostě.
7) Pokud na místo dorazíte a uvidíte zde nějaké odpadky - prosím odneste je. Tato podmínka je samozřejmě nepovinná, ale rád bych, aby místo nebylo touto cache odsouzeno ke znečištění tím, že sem začne chodit více lidí / kačerů...

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Aksamitova gate or also sometimes called Axamit´s gate is the biggest rocky gate of Český kras.

In the past this natural formation has been for a long time considered to be a torso of a cave. But today it shows up to be rather enhanced crack because the space is formed in powerful vein of coarsely crystalline calcite. Apparently it is a karsted hydrothermal corrosion cavity. From original form of a crack has remained retained only the rocky gate. There was created opened space with vertical walls without a ceiling and with plan 10 x 13 meters. At the bottom Axamit´s gate is divided cave which is 16 meters long. Between 1834 and 1986 there have been several archeological researches.

The walls are made up of gates Koněprusy Prague limestone strata. The local limestone formed in the older Palaeozoic, when it was in this area a tropical sea. Formed from calcareous marine invertebrates boxes before about 400 million years ago.

South wall KOTYZA a typical karst morphology. Here and resemble the shape of an elephant's head. There was described kotýských limestone facies are stratotype kotýských limestone.

Here we see the concept stratotype, which is a typical standard outcrop stratigraphic unit or stratigraphic boundaries. Serves to preserve stability concepts and definitions. Stratotype are determined and approved by the International Commission on stratigraphy (International Commission on Stratigraphy), which is part of the International Union of Geological Sciences (International Union of Geological Sciences).

Duration of the stratotype geologists were determined in the Lower Devonian. Time is defined boundary 416 ± 2.8 million years ago to 400 ± 2.5 million years. The lower boundary is based on guided graptolitové zone Monograptus uniformis and international stratotype is at outcrop loaves at Suchomasty (Resolution of the 24th International Geological Congress in Montreal 1972).Gate to hell isn´t the only interesting object in this area. In very near proximity you can optionally visit Jelínkův most and Děravá jeskyně.

Jelínkův most is double rock bridge overcoming almost nine meters deep fissure space with sloping bottom in the southern part of Kotýz. It is karsted about 1 m thick calcite vein. Probably it’s formed on the same calcite vein structure as the cave Ve vratech.

Leaky cave has a major portal at the southeast edge of the platform Kotýza. This is a significant archaeological location. It has been studied in the 20th years by J. Axamit and in the years 1951-1958 by F. Prošek. The largest findings belong to the younger Paleolithic, Magdalenian, including the famous engravings of ibex on the slate plate. From the younger cultures are here represented Neolithic (ceramic Stroked) and several fragments of burial.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:
1) Attach your photo to the log on front of the gate
This condition is of course optional, it´s just mine request.
2) Estimate the dimensions of the inner arch of the gate. I´m interested in the length of the ground, the height at the highest point and of course the greatest depth?
3) If you look at the gate in the direction of the cave (from outside) you can see on one side significant horizontal crack. I´m interested in on what (in the direction from the gate) world Party does it approximately shows?
4 On the educational sign No. 7 you can read that this area is formed by two limestones and there are two adjectives. By what limestones?
This condition is of course optional,.the educational sign No. 7 is only in Czech...
5) In what period has been created the rock massif? This information you will learn from listing and I´m not interested in years but in a name of the period.
6) And now you go to Jelinkuv most (WP). How big is way on bridge?
7) If you get to the place and you will see some trash here – please take it away. This condition is of course optional but I would like to if by this cache the place wasn´t sentenced to the pollution by the fact that more people/drakes will come here.

Do not send your answers via the profile, but over the following forem:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

475 Logged Visits

Found it 469     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 457 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.