Skip to content

AGT 1: Aksamitova brana / Aksamitova gate EarthCache

Hidden : 01/01/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
AKSAMITOVÁ BRÁNA AKSAMITOVA GATE 1

Aksamitová brána nebo také někdy nazývána Axamitová brána je největší skalní brána Českého krasu.

Tento přírodní útvar byl v minulosti dlouho považován za torzo jeskyně. Dnes se ukazuje, že jde spíše o rozšířenou puklinu, protože prostora je vytvořena v mocné žíle hrubě krystalického kalcitu. Zřejmě se jedná o zkrasovělou hydrotermální korozní dutinu. Z původní podoby pukliny zůstal zachován pouze skalní brána. Vznikl zde otevřený prostor s kolmými stěnami bez stropu s půdorysem zhruba 10 x 13 metrů. Na dně Axamitovy brány je propasťovitá jeskyně Ve vratech dlouhá 16 metrů. V jeskyni proběhlo v rozmezí let 1834 až 1986 několik archeologických výzkumů.

Stěny brány jsou tvořeny koněpruskými vápenci pražského souvrství. Zdejší vápence vznikaly ve starších prvohorách, kdy bylo na tomto území tropické moře. Vytvořily se z vápnitých schránek mořských bezobratlých živočichů před cca 400 milióny let.

Jižní stěny Kotýzu mají typickou krasovou morfologii. Místy připomínají svým tvarem sloní hlavy. Byla zde popsána facie kotýských vápenců, jsou stratotypem kotýských vápenců.

Setkáváme se zde s pojmem stratotyp, což je typický standardní odkryv určité stratigrafické jednotky nebo stratigrafické hranice. Slouží k zachování stability pojetí a definice. Stratotypy jsou určovány a schvalovány Mezinárodní komisí pro stratigrafii (International Commission on Stratigraphy), která je součástí Mezinárodního svazu geologických věd (International Union of Geological Sciences).

Doba vzniku celého stratotypu byla geology určena v období SPODNÍHO DEVONU. Časově je vymezen hranicí 416 ± 2,8 mil. let až 400 ± 2,5 mil. let. Spodní hranice je vedena na bázi graptolitové zóny Monograptus uniformis a mezinárodním stratotypem je odkryv u Klonku u Suchomast (usnesením 24. mezinárodního geologického kongresu v Montrealu 1972).

Aksamitová brána není jediným zajímavým objektem v těchto končinách. V těsné blízkosti můžete nepovinně navštívit Jelínkům most a Děravou jeskyni.

Jelínkův most je dvojitý skalní most, překlenující zhruba 9 m hlubokou puklinovitou prostoru s ukloněným dnem v jižní části Kotýzu. Jedná se o zkrasovělou cca 1 m mocnou kalcitovou žílu. Je pravděpodobně založena na stejné kalcitové žilné struktuře jako jeskyně Ve vratech.

Děravá jeskyně má výrazný portál při jihovýchodním okraji plošiny Kotýzu. Jde o významnou archeologickou lokalitu. Byla zkoumána ve 20. letech J. Axamitem a dále v letech 1951–1958 F. Proškem. Nejbohatší nálezy příslušely mladšímu paleolitu, magdalénienu, včetně známé rytiny kozorožce na břidlicové destičce. Z mladších kultur je zde zastoupen neolit (keramika vypíchaná) a několik zlomků halštatských.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Vysvětlete vlastními slovy, jak tato skalní brána vznikla.

2) Na místě odhadnout rozměry vnitřního obloku brány. Zajímá mě délka po zemi, výška v nejvyšším místě a samozřemě největší hloubka.

3) Při čelním pohledu na bránu vidíte na jedné straně výraznou horizontální puklinu. Zajímá mě, na jakou (ve směru od středu brány) ukazuje přibližně světovou stranu?

4) Na naučné ceduli č. 7 se dočtete, že území (toto) je budováno vápenci a jsou zde 2 přídavná jména. Jakými vápenci?

5) V jakém období vznikl skalní masív. Totu informaci se dozvíte z listingu a nezajímá mě roky, ale název období.

6) Nyní se přesuňte k Jelínkovu mostu (WP). Odhadněte šírku "cesty" na mostě.

7) Pokud na místo dorazíte a uvidíte zde nějaké odpadky - prosím odneste je. Tato podmínka je samozřejmě nepovinná, ale rád bych, aby místo nebylo touto cache odsouzeno ke znečištění tím, že sem začne chodit více lidí / kačerů...

Odpovědi zašlete ještě před vlastním zalogováním.

8) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic a na stage sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)