Skip to content

<

Svandammen

A cache by Team_Ese Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/06/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Uppsala domineras av sin rullstensås.
Staden är, sedan tidig historia, byggd runt och över denna ås.
Slottet och domkyrkan står på krönet och blickar ned över staden.
Ur åsen kommer även vårt dricksvatten.

Svandammen
Förutom att vara en trevlig plats i staden är Svandammen en geologisk träffpunkt för olika företeelser som är typiska för geologin i och omkring Uppsala. Här finns den djupa leran. Slottet uppe i nordväst är byggt på den höga rullstensås som är så central för staden och området. Utefter åsen ligger många källor, däribland Slottskällan som numera är sinad. Svandammen är helt enkelt en bra plats att möta dessa typiska företeelser i Uppsalas geologi.

När du står på koordinaterna för den här cachen, så står du på en tjock lerpacke här vid Svandammen. Markytan är platt, men om man tog bort lertäcket, skulle du stå längst ner i en djup dalgång i berggrunden. Tittar du upp mot slottet ser du en rullstensås, Uppsalaåsen, som ligger längs ena sidan av denna dalgång.

I bilden nedan ser du ett tvärsnitt genom den lerfyllda dalgången som ligger under dig.
Profilens läge visas i kartan, i tvärsnittet syns de olika jordarterna som ligger på berget.


Vad är en rullstensås?
En rullstensås eller grusås är en lång rygg av avrundade stenar, grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid inlandsisens smältning. Rullstensåsen bildades för flera tusen år sedan, vid den senaste istidens slut. Den flera kilometer höga och mycket tunga isen plöjde över marken och skrapade med sig avlagringar från berggrunden. Stora och små stenar, grus och sand drogs med i isälvar som forsade fram i isälvstunnlar mellan isen och marken. Där slipades och rundades stenarna mot varandra. Vid inlandsisens kant strömmade dessa älvar ut genom isälvsmynningar och kom ut i det fria.

Strömhastigheten minskade och de stora stenarna sjönk genast till botten. Ju längre ut från mynningen vattnet nådde, desto lugnare blev strömmen och allt finare fraktioner kunde avsättas ovanpå och vid sidan av de grövre. Detta leder till att lagren innehåller grövre material ju längre ned man kommer i rullstensåsen. De samlades till en ås av isälvsmaterial. Den blev kvar när isen försvann.

En rullstensås har ofta varierande bredd och höjd utefter sin sträckning. Det beror på med vilken hastighet iskanten flyttade sig genom isens rörelse och avsmältning, men även på hur stora mängder vatten och material som isälven transporterade vid varje tidpunkt

De största rullstensåsarna finns framförallt i östra Svealand, t.ex. Uppsalaåsen och Stockholmsåsen.

Landhöjningen i Uppsala
Allteftersom inlandsisen lämnade Uppland täcktes landskapet av hav. Landhöjningen har gått hand i hand med varierande vattennivåer i det smältvattenhav som vi idag kallar Östersjön. Efter istiden var Uppsalatrakten under tusentals år täckt av Östersjöns vatten.

Smältvatten efter istiderna förde med sig sönderbrutna, finfördelade bergarter. De enstaka partiklarna slipades ned till mycket små korn, under 0,002mm, och bildade sedimentära leravlagringar. På havsbotten samlades stora mängder lera, allra mest i berggrundens dalgångar, som här vid Svandammen.

Landet var då nedtryckt av isens ofantliga tyngd men strävade nu uppåt.

Uppland höjer sig fortfarande i en takt av 5 mm per år.


Illustration: Marianne Ling-Fischer.

För knappt 1 000 år sedan stod Uppsala i förbindelse med havet.
Det ger en uppfattning om hur snabbt landhöjningen har skett.

Det är vanligt i Uppsala att när man bygger stora hus, måste man först slå ned en massa betongpålar för att förhindra att huset sjunker i leran.

Nu kan vi, för en tid, tryggt vandra vid Svandammen, utan att bli blöta eller uppslukade av leran.

Källa: SGU - Sveriges Geologiska Undersökning,

För att få logga den här cachen så måste du ta dig till koordinaterna, och svara på följande frågor.
Maila sedan svaret till Team.Ese@gmail.com

1. Hur djupt är leran där du står just nu?
Det är den gula "Lera" på plattan.
(Inte den text som visas på plattan, studera bilden på plattan och gör din egen bedömning)

2. För hur många tusentals år sedan bildade denna kant?

3. När du står på koordinaterna, hur många meter över havet är du idag?

Du behöver inte vänta på svar från Cache ägaren innan du loggar cachen.
Loggar som inte skickat ett svar inom två veckor eller har fel svar kommer att tas bort.
Inga svar i loggen, tack!

frivilligt:
Ta en bild av dig själv eller din GPS med en svandamm och slottet på kullen i bakgrunden.
Inkludera i loggen.Uppsala dominated by the ridge.
The city is, since early history, built around and over this ridge.
The castle and cathedral stands on the summit and looks down over the city.
From the ridge is also our drinking water.

Swan pound. (Svandammen in swedish)
Besides being a nice place in town is the swan pond of a geological meeting point for various phenomena that are typical of the geology in and around Uppsala. Here is the deep mud. The castle in the northwest is built on the high ridge that is so central to the city and area. Along the ridge are many sources including the Castle source which is now dried up. Swan Pond is simply a great place to meet these typical phenomena in Uppsala's geology.

When you stand on the coordinates for this cache, you stand on a thick mudpack here at the swan pond. The ground surface is flat, but if you took away all mud, you would stand at the bottom of a deep valley in the bedrock. Look up towards the castle, you see a boulder, Uppsala ridge, which lies along one side of this valley.

The illustration below shows a section through the mud valley below you.
The profile location is shown in the map, in the cross section shows the different soils located on the mountain.


What is an ridge?
A ridge or esker is a long ridge of rounded stones, gravel and sand size sorted and deposited by iswater at the ice melting. The ridge was formed thousands of years ago, during the last Ice Age. The several kilometers high and very heavy ice plowed the ground and scraped with the deposits from the bedrock. Large and small stones, gravel and sand was drawn into the water who rushed forward in tunnels between ice and ground. It was polished and rounded stones together. At the ice edge these rivers flowed out through openings in the ice and came out in the open.

Current velocity decreased and the big rocks immediately sank to the bottom. The further out from the mouth water reached, the calmer became current and the finer fractions could be deposited on top of and beside the coarser. This leads to layers containing coarser material farther down you get the ridge. They gathered into a ridge of glaciofluvial material. It was left when the ice disappeared.

A ridge often have varying width and height along its route. It depends on the speed at which ice edge moved by ice flow and melting, but also on how large amounts of water and materials that this river is carried at all times

The largest boulder ridges are mainly in east Sweden, for example, Uppsala and Stockholm esker ridge.

Land uplift in Uppsala
As the ice sheet left Uppland province was covered by seas. Uplift has gone hand in hand with varying water levels in the melting ocean what we today call the Baltic Sea. After the Ice Age was the Uppsala area for thousands of years covered by the waters of the Baltic.

Melted after the Ice Ages brought with it broken, comminuted rocks. The individual particles were ground down to very small grains, below 0.002 mm, and formed sedimentary clay. On the seabed were collected large amounts of mud, most of the bedrock valleys, which is here at the swan pond.

The country was then pressed by the immense weight of the ice but strove now up.

Upland rises still at a rate of 5 mm every year.


Illustration: Marianne Ling-Fischer.

For nearly 1000 years ago, Uppsala access to the sea.
It gives an idea of ​​how quickly the land uplift has occurred.

It is common in Uppsala that when you build big houses, one must first put down a lot of concrete piles to prevent the house sink into the mud.

We can now, for a time, safely walk the swan pond without getting wet or absorbed by the clay.

Source: SGU - Swedish Geological Survey,

To log this cache you must get to the coordinates, and answer the following questions.
Mail then the answer to Team.Ese@gmail.com


1. How deep is the mud where you stand right now?
It´s the yellow "Lera" on the plate.
(Not the text shown on the plate, study the picture on the plate and make your own assessment)

2. For how many thousands of years ago formed this ridge?

3. When you stand at the coordinates, how many meters above sea level are you today?

You do not need to wait for reply from the Cache Owner before you log it.
Logs that has not get an answer within two weeks or have wrong answers will be deleted.
No answers in the log, thanks.

Voluntary:
Take a picture of yourself or your GPS with a swan pond and the castle on the hill in the background.
Include in the log.FTF blev Gormare
Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.