Skip to content

Lemlandsgranit - Earthcache EarthCache

Hidden : 07/15/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ålands first eartcache, placed within a beautiful nature reserve.

Earthcache - LemlandsgranitNotera att detta är en Earthcache och därmed finns ingen fysisk gömma på plats.


[SWE] Granit (från latinets granum korn) är en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan. Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess. Granit består av kiseldioxidrika mineral som fältspat och kvarts samt mindre mängder av till exempel glimmer, hornblände och pyroxen. En granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur. Ovan från Wikipedia.Images used with permission from Nhtravelers5, thanks!

Åland hittar man flera olika sorters bergarter där "rapakivigraniten" (även kallad ålandsgranit) är den mest kända. Denna är mörkröd till rödbrun i färgen och oftast något grovkorning. Detta ger Ålands landskap ett särskilt utseende där berget går i dagen, även vägar och brobankar kan lysa lite rödare än normalt då sådan granit ofta använts. Samt de flesta medeltida kyrkor är byggda med granit av denna sort. Närmsta ön norr om Nåtö, dvs där Nåtöbron går ifrån, består av rapakivigranit.

I Lemlands skärgård finns även den mer ovanliga "lemlandsgraniten" som har en varmare brunröd framtoning. Här på Nåtö naturstig och runt den informationsskylt där ni nu står finns det hällar med just lemlandsgranit. Denna bergart är yngre och mycket ovanlig. Den finns bara just här i den här delen av skärgården och ingen annanstans.

Nåtö Naturstig
Njut av skärgårdens kulturbygd. Nåtö bjuder på prunkande blomsterängar, beteshagar, stränder, en vacker gårdsmiljö och svala, lummiga hassellundar. Naturstigen på Nåtö är ett måste för dig som vill lära dig mer om kulturlandskapets flora och fauna - och om vården av kulturlandskapet. Nåtö naturreservat är ett lövängsområde. Lövängsområden var fram till 1800-talet en självklar del av det åländska kulturlandskapet. Förändringar inom jordbruket har medfört att de flesta lövängsområden vuxit igen under 1900-talet. Idag upprätthålls denna typ av kulturlandskap endast inom ett mindre antal områden - de flesta naturreservat. Lövängen är vår artrikaste naturtyp. Längs Nåtö Naturstig får du lära dig om kulturlandskapets växter och om vården av kulturlandskapet. Här bedrivs varje år i juli slåtter på traditionellt vis. Ängarnas hö och löv från de urgamla hamlade askarna bärgas som foder till djuren. Textstycket ovan från visitaland.com.

Ålands östra skärgård består till största del av äldre urberg som har en mer komplex sammansättning och är oftast gråare till färgen.

Besvara följande frågor via PM på svenska eller engelska till cacheägaren för att få ditt besök godkänt (de flesta svaren finns på informationsskylten vid cachens koordinater):

1. Vilka sex bergarter nämns på skyltens illustration?
2. Vilka två bergarter består Nåtö av?
3. Studera och känn på bergshällarna bredvid skylten, är det grovkornigt (som rapakivigraniten) eller slätare?
4. Vad betyder ordet Rapakivi och varför fick graniten det namnet?

Lycka till och besök gärna GC3JB2Z Nåtö Naturstig när ni ändå är i krokarna!


[ENG] Please note that this is a so called Earthcache and therefore there is no physical container on site.

Granite is an igneous rock and is formed from magma. Granitic magma has many potential origins but it must intrude other rocks. Most granite intrusions are emplaced at depth within the crust, usually greater than 1.5 kilometers and up to 50 km depth within thick continental crust. Granite has been intruded into the crust of the Earth during all geologic periods, although much of it is of Precambrian age. Above from Wikipedia.

The Åland Islands consists of many different kinds of rock where the rapakivi-granite (also called "ålandsgranite") is the most known one. It's most often darkred to redbrown in colour and a bit rough in texture. This gives the landscape of Åland where rocks are bare a special outlook. Also roads and bridges can have a reddish look where such rocks has been used often. Most of the medieval churches of Åland are also built using this rock. The closest island north of Nåtö, where the major bridge starts, consist of this rock.

I the archipelago of Lemland the more rare "lemlandsgranite" can be found. The color is often described as warm brownred. Here at the nature trail of Nåtö and surrounding this information sign the rock is visible and consists of this rock type. This kind of rock is younger than the others in the area and is very rare. It only exists in this part of the Åland archipelago, and nowhere else on earth.

The eastern part of the Åland archipelago consist of older rocks that are more complex and greyer in outlook.

Answer the following question and send them to the cacheowner for approval in swedish or english before your visit is logged (most of the answers are found in the sign to where the caches coordinates point). The sign is unfortunately only in Swedish but it should be possible to decipher, if not I will help.

1. What six rock types are mentioned in the illustration on the sign?
2. What two rock types is Nåtö made up of?
3. Inspect and feel the rock around you, would you consider them fine-grained or coarse?
4. What does the word Rapakivi mean and why was that name chosen?

Good luck and enjoy, do visit GC3JB2Z Nåtö Naturstig when you're there!

Additional Hints (No hints available.)