Skip to content

Rapakivi EarthCache

Hidden : 05/14/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dette er en Earthcache og har ingen fysisk log. Se nedenfor hvordan du logger den.
Please observe, Earthcaches does not have a physical log.Dette klippestykke kommer helt fra Finland og blev transporteret hertil af istidens gletschere.

Danmark var delvis dækket af is under seneste istid, Weichsel-istiden, der fandt sted mellem 110.000 og 15.000 år før nu. Under istiderne bevægede enorme gletsjere sig ned over Danmark. Inden i gletsjerne lå der jord, sand, grus og sten, som var revet løs fra klipperne i Norge, Sverige og Østersøområdet.

Da isen smeltede, efterlod den alt dette i lag, som kaldes for istidsdannelser. Disse lag udgør med få undtagelser overfladen i Danmark. (De væsentligste undtagelser er flint og kalk). De sten vi finder i istidslagene stammer for en meget stor del fra Skandinavien. Enkelte af disse sten har et så karakteristisk udseende, at man kan sige præcis, hvor de kommer fra. Det drejer sig om ca. 0,2% af stenene (1). Man kalder sådanne karakteristiske sten for ledeblokke. Ledeblokke giver vigtige informationer om bevægelsesretningen for den is, som førte dem hertil. Rapakivi er netop en af disse vigtige ledeblokke og er kommet hertil fra det sydlige Finland. Den blev dannet som granit dybt i jordskorpen for over en milliard år siden. Ved senere foldninger i jordskorpen er denne stentype kommet op til overfladen et par steder i det sydlige Finland, hvor ismasserne har knækket dem af fjeldet. (2)

I området omkring Værløse og Furesøen finder man hovedsagligt sten som er kommet med den baltiske is, modsat nordkysten af nordsjælland, hvor der er en svag overvægt af norske ledeblokke. I nordjylland finder man næsten kun ledeblokke fra Norge og Sverige. (3)

Denne ledeblok blev fundet i Jonstrupvang i 1980, da man gravede ud til nyttehaverne syd for vandværket.

Opgave:
1. Kik grundigt på stenen helt tæt på og sammenlign med de fire fotos: Hvilken type ledeblok er Rapakivi: A, B, C eller D?

A B C D

Et af billeder viser rapakivi og de tre andre er almindelige ledebloktyper Rhombeporfyr og larvikit fra Norge og kinnediabas fra midt-Sverige (men ikke nødvendigvis i den viste rækkefølge). Larvikit fra Norge er karakteristisk ved de meget store gråblå korn/krystaller af feldspat og pyroxen. Larvikit ses ofte som bordplade i køkkener og på toiletter. (4)

2. Ved foden af stenen står et lille skilt: Hvornår ca. blev vandreblokken ført til Jonstrupvang af isen?

3. Tag gerne et billede af din GPS/cykel/... foran stenen og post det med din "Found it" log. Du må også godt være med på fotoet. Vigtigt! Skriv ikke svarene til 1 og 2 i loggen og ingen fotos af skiltet!

4. Send dine svar til min profil på geocaching.com. Du skal ikke vente på mit svar, log bare med det samme. Jeg kontakter dig, hvis der er problemer med dit svar.

Hvis du er interesseret i andre Earth Cache om ledeblokke: Stranden ved blandet andet Røsnæs har mange ledeblokke fra Sverige og Østersø-området.

Kilder:
(1) Den Store Danske – Gyldensdals åbne Encyklopædi, opslag om ledeblokke

(2) Alle tiders sten: om 24 udvalgte sten i Værløse Kommune, 2006.

(3) En spændende undersøgelse af ledeblokke og højdekurver.

(4) Geolex

Henrik Arrildskov fra Vendsyssel Stenklub har skrevet en lille introduktion til ledeblokke, som findes her: http://www.vendsysselstenklub.dk/dokumenter/ledeblokudstilling-hjoerring.pdf

En rigtig god side om istidens indflydelse på landskabet i Nordsjælland og særligt egnen omkring Ny Hammersholt: www.spitaki.dk

This rock came all the way from Finland and was transported by the ice age glaciers.

Denmark was partly covered by ice during the last ice age, the Weichsel glaciations, which occurred between 110,000 and 15,000 years ago. During the ice ages huge glaciers moved down over Denmark. Inside were dirt, sand, gravel and rocks that were torn from the rocks in Norway, Sweden and the Baltic region.

When the ice melted it left all this in layers, called glacial deposits. With few exceptions these layers constitute the surface of Denmark. (The main exceptions are flint and lime stone). The rocks we find in the ice age deposits mostly come from all over Scandinavia. These are called glacial erratics. Some of these rocks have such a distinctive look that it is possible to say exactly where they came from. This is true for approx. 0.2% of the glacial erratics (1). These sorts of rocks provide important information about the direction and movement of the ice, which led the blocks to their final place. Rapakivi is one of these key guide blocks and have come from southern Finland. It was formed as granite deep in the earth's crust more than a billion years ago. Later folds in the crust brought the rock to the surface a few sites in southern Finland. Here the ice masses have broken it off from the mountain. (2)

In the area around Værløse and Furesøen we can mainly find stones which came with the Baltic ice. In contrast to this is the north coast of Zealand, where there is a slight preponderance of Norwegian guide blocks. In the northern part of Jutland almost all block that can be identified comes from Norway and Sweden. (3)

This glacial erratic was found in Jonstrup Vang in 1980 when preparing the ground for gardens south of the waterworks.

Your task:
1. Look carefully at the rock up close and compare with the four photos: What type of guiding block is Rapakivi: A, B, C or D?

A B C D

One of the pictures shows Rapakivi and the other three are the common type of guide blocks: Rhombeporfyr and Larvikite from Norway and Kinnediabas from mid-Sweden (but not necessarily in that order). Larvikite from Norway is characterized by very large gray-blue grains / crystals of feldspar and pyroxene. Larvikite is often seen as a countertop in kitchens and bathrooms. (4)

2. At the foot of the rock is a small sign: when approximately was the block led to Jonstrup Vang by the ice?

3. Optional: Take a picture of your GPS/bike/... front of the rock and post it with your "Found it" log. You may also be in the photo. Important! Do not write the answers to 1 and 2 in the log and please, no photos of the sign.

4. Send your answers to my profile at geocaching.com. You need not wait for my answer to log your find. I will contact you if there is a problem with your answers.

Additional Hints (No hints available.)