Skip to content

PORICI Traditional Cache

Hidden : 05/11/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Umístění keše: Keš je umístěna ve dvoře budovy Na Poříčí u zastávky tramvaje. Zpřístupněna je pouze v pracovní dny od 08.00 hod. do 20.00 hod. (Pozor! Nově od 14.10.2019 nebude keška zpřístupněna o víkendech a svátcích). Při vstupu do budovy oznamte ve vrátnici o co vám jde heslem geocaching a budete vpuštěni, projděte vstupní chodbou do dvora budovy. Pozor, je zde špatný signál. Odpovědné osoby a vrátní jsou o keši informováni. Celý den a noc jsou budova i dvůr střeženy.

HISTORIE: Jde o pozdně klasicistní dům z r. 1840, postavený dle návrhu architekta Jana Jindřicha Frenzela původně jako dům nájemní. Byl ale brzy upraven pro kancelářské účely a to pro zemské finanční ředitelství, hlavní poštu a posléze sklad tabáku. Jde o jeden z nejvýznamnějších klasicistních domů na Novém Městě, mimořádně rozvinutý do šířky, průčelní budova má plochý střední rizalit ukončený nízkým tympanonem, s balkonem neseným volutovými konzolemi s rostlinným dekorem a ozdobným kovovým zábradlím. Celý dům má čtyřkřídlou dispozici s čtvercovým dvorem, přízemí je rozděleno průjezdem, v jehož přední části (což byla původně palácová síň) se nachází dvojice kanelovaných sloupů s dórskými hlavicemi. Objekt je součástí Pražské památkové rezervace a dům samotný je zanesen v seznamu nemovitých kulturních památek. Objekt je v čelní části 5-ti podlažní, boční a zadní křídla jsou o jedno podlaží nižší. Poměrně citlivá rekonstrukce a restaurace celého objektu byla dokončena na přelomu let 2008-9 a nyní je využíván pro potřeby DZS. Poříčí byla zaniklá osada na břehu Vltavy, dnes součást pražského Nového Města. Rozkládala se přibližně na území, jež by se dalo vymezit dnešními ulicemi Na Poříčí a Revoluční třídou, na východě Těšnovem a na severu břehem Vltavy. Přesná doba vzniku osady není známa. Mlýny na Poříčí a kostel sv. Klimenta jsou připomněny již v nadační listině Boleslava II. z konce 10. století. Usazují se zde němečtí kupci. Přes osadu, jež byla zřejmě až do konce 13. století ryze německá, vedla důležitá obchodní cesta zvaná Vicus Teutonicum. Kníže Soběslav II. osadě uděluje na konci 12. století ochranné privilegium, uznávající částečně její samosprávu. Její součástí je i svobodná volba faráře německou obcí a také možnost vlastních soudů, kdy přísahy mohou být prováděny ve vlastním kostele. Tím je románský kostel sv. Petra, který zde vzniká v první polovině 12. století, dokončen je zřejmě ve 2. polovině 12. století. Roku 1280 přichází velká povodeň zaplavuje velkou část osady včetně kostela sv. Petra. Odnáší také zásoby obilí, v kostele uskladněné. To způsobuje hladomor a vzápětí přicházejí i různé epidemie nemocí. U kostela vykopán velký hromadný hrob, z kterého se postupně vyvíjí hřbitov. Později se také začíná s opravou kostela. V roce 1348 přichází další zásadní zlom v historii osady – Karel IV. zakládá a vyměřuje Nové Město pražské. Velká část osady se stává jeho součástí a samostatná historie osady tak končí. SOUČASNOST: Nyní v budově sídlí Dům zahraniční spolupráce koordinující evropské vzdělávací programy pro studenty každého věku. Web: www.dzs.cz souřadnice: N 50. 05. 322´ E 014. 25. 791 Cache name: Poříčí coordinates: N 50. 05. 312´ E014. 25. 802 Cache location: The cache at coordinates N 50. 05. 312´ E014. 25. 802 is located in the courtyard of the building at Na Poříčí 1035/4, Prague 1. It is accessible every day between 8:00am and 8:00pm. ATTENTION, as of October 14, 2019, the cache will not be permanently accessible on weekends and public holidays. You can visit it only on working days between 8am - 8pm. When you enter the building at N 50. 05. 322´ E 014. 25. 791, let the porter know why you are there by using the password “geocaching”, and then go along the entrance corridor to the building’s courtyard. The responsible people and the porter have been informed about the cache. Both the building and the courtyard are under surveillance day and night. HISTORY: This is a Late Classicist building dating from 1840, built according to a design by architect Jan Jindřich Frenzel originally to provide rental accommodation. However, it was soon reconstructed to serve as office space for the Provincial Directorate of Finance, the main post office, and ultimately a tobacco warehouse. It is one of the most important Classicist buildings in the New Town, and unusually wide for its time. The street-facing part has a flat central avant-corps terminating in a low tympanum, with a balcony bearing volute consoles with floral decoration and a decorative metal balustrade. The building is laid out as four wings with a square courtyard, while the ground floor is split by the thoroughfare, in the front part of which (originally a palace hall) you can find a pair of fluted Dorian columns. The property is included in the Prague Heritage Reservation and the building itself has been placed on the list of cultural monuments. The front-facing part of the building has 5 floors, while the side and rear wings have one floor less. A relatively sensitive reconstruction and restoration of the whole building was completed at the turn of 2008/9 and it is currently being used by DZS (the Centre for International Services). Poříčí was a now-extinct settlement on the bank of the Vltava River, nowadays part of Prague’s New Town. It spread over a territory approximately equal to that now defined by today’s Na Poříčí and Revoluční třída Streets, to the east by Těšnov and to the north by the bank of the Vltava. The exact date when the settlement appeared is not known. Mills at Poříčí and the Church of St. Clement are already mentioned in the foundation deed of Boleslav II dating from the end of the 10th century. The area was settled by German traders. An important trading route called the Vicus Teutonicum ran across the settlement, which was by all accounts purely German until the end of the 13th century. At the end of the 12th century, Duke Soběslav II granted the settlement protective privileges, partially recognising its independence. This included the free election of the priest by the German municipality and also the possibility of holding their own courts, when oaths could be performed in their own church. This was the Romanesque Church of St. Peter, which was begun here in the first half and completed in the second half of the 12th century. In 1280 a large part of the settlement, including the Church of St. Peter, was affected by a serious flood, which also destroyed stores of grain kept in the church. This resulted in a famine, followed in turn by various epidemics. A large mass grave was dug near the church, later being gradually transformed into a cemetery. Repairs to the church were commenced at a later date. In 1348 there was another fundamental turning point in the history of the settlement – Charles IV founded and defined Prague’s New Town. This included a large part of the settlement and thus its independent history came to an end. PRESENT TIME: The building is currently home to Dům zahraniční spolupráce (The Centre for International Cooperation), which coordinates European educational programmes for students of all ages. Web: www.dzs.cz coordinates: N 50. 05. 322´ E 014. 25. 791

Additional Hints (Decrypt)

Xhxh - xhxh Pbb-pbb, pbb-pbb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)