Skip to Content

<

St. Spas Monastery

A cache by MNRN (aka NM-R or n1k1-m1m1) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/28/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Български:
Този кеш ще Ви отведе на приятна разходка до Лозенския манастир “Свeти Спас” през екопътека "Лозенска планина".

За манастира:
Лозенският манастир “Свeти Спас” се намира в покрайнините на София по пътя към най-високия връх на Лозенската планина, вр. Половрак. До манастира води черен път, който е проходим за лека кола. Пътят до манастира, който започва от източния край на село Лозен, е приятен за разходка, тъй като минава през самата Лозенска планина.
"Свети Спас" е основан вероятно през XI-XII век и е бил най-източният от манастирите, образуващи Софийската Мала Света Гора. Унищожен е при падането на крепостта Урвич при османското нашествие в края на XIV век. След това е възстановен през XVII век и дори има сведения, че в него е функционирала книжовна и калиграфска школа и училище през втората половина на века. За жалост манастирът е повторно сринат през XVIII век от турците, тъй като монасите му участвали в завери и въстания.
За трети път "Свети Спас" се въздига от пепелта през 1821 година. Майстор Цвятко Тодоров построява наново църквата върху останките от стария храм. Майсторът изгражда и трите купола, които драстично отличават храма от обичайната църковна архитектура.
През 1868 година майсторите Никола Образописов, Христаки Захариев и Димитър Дупничанин украсяват стените и куполите на храма със стенописи, които се виждат и до днес. Украсата на храма е богата на образи както на светци, така и на исторически личности, което я прави истинска забележителност. Много са евангелските сцени, но с особено голяма любов са рисувани първоучителите Кирил и Методий, Иван Рилски, Патриарх Евтимий, книжовници и просветители. В образите се разпознават и канонизирани софиянци - Никола Нови Софийски, Георги Нови Софийски, Константин Софийски.
След Освобождението в манастира функционира училище. През 1900 година от мъжки той е преобразуван в женски, какъвто остава и до наши дни. Днес светата обител се радва на ежедневни посещения от туристи.
В последните няколко години сградите на манастира са претърпели сериозен ремонт,почти възстановени са и стенописите в храма.
Повече информация можете да намерите here.

За кеша:
Посочените координати не са реалните координати на кеша, а портата на двора на манастира.
За да намерите кеша ще трябва да решите судоку, което е с ниска степен на трудност.
Ето го и судокуто:Буквите в клетките отговарят на неизвестните букви в координатите.
Като решите това судоку заместете буквите от съответните полета с цифрите получени от судокуто и ще получите реалните координати.
N 42 AB.CDE
E 023 FG.HIJ


ВНИМАНИЕ!
Когато намерите кеша, след логване и размяна, моля затворете го добре и го скрийте така, както сте го намерили, понеже много мъгъли посещават района.
English:
This cache will take you to a pleasant walk to Lozen Monastery "Sveti Spas" in Eco path "Lozenska planina".

About the monastery:
Lozen Monastery "Sveti Spas" is located on the outskirts of Sofia towards the highest peak of the Lozen mountain, peak "Polovrak". To the monastery leads a dirt road that is passable for a car. The road to the monastery, which starts from the eastern end of the village of Lozen is pleasant for a walk, as it passes through Lozen mountain.
"Sveti Spas" was founded probably in the XI-XII century and it was the most eastern of monasteries forming "Sofiyska Mala Sveta Gora". Destroyed with the fall of the fortress "Urvich" during the Ottoman invasion in the late XIV century. Then it was restored in the XVII century and even there is evidence that it functioned literature and calligraphy schools in the second half of the century. Unfortunately, the monastery was ruined again during the XVIII century by the Turks, as its monks participated in conspiracies and rebellions.
For the third time, "Sveti Spas" rises from the ashes in 1821. Master Tsvyatko Todorov rebuilt the church on the ruins of the old temple. Master also built three domes, which drastically differ from the usual church architecture.
In 1868 artists Nicolas Obrazopisov, Hristaki Zahariev and Dimitar Dupnichanin adorn the walls and domes of the temple with frescos that are visible today. The decoration of the temple is rich in images of both the saints and historical figures, making it a true landmark. There are many evangelical scenes, but with true love are painted first teachers Cyril and Methodius, Ivan Rilski Evtimiy, scholars and educators. As images are recognized canonized Sofians - Nicola Novi Sofiyski, Georgi Novi Sofiyski, Constantine Sofiyski.
After the liberation there was a functional school in the monastery. In 1900 from male, the monastery is transformed into a female, which remains until now. Today the monastery enjoys daily visits from tourists.
In recent years the monastery buildings have undergone major repairs, and the frescoes in the temple are almost restored.
More information can be found here. Unfortunately the information is only in Bulgarian language.

About the cache:
Given coordinates are not actual coordinates of the cache, but at the gate of the monastery yard.
To find the cache you have to solve a Sudoku, which has a low degree of difficulty.
Here is the Sudoku:The letters in the cells correspond to unknown letters in the coordinates.
When you solve this Sudoku replace the letters in the appropriate fields with the numbers received from the Sudoku and you will get the real coordinates.
N 42 AB.CDE
E 023 FG.HIJ


ATTENTION!
When you find the cache, after logging and trade, please close it and hide it right as you found it, because many muggles visit the area.
Deutsch:
Erwarten Sie bald.
WELCOME TO BULGARIA AND HAPPY CACHING!
ВНИМАНИЕ: Приемах и фотолог на точните координати ако не сте намерили кеша, но бях принуден от рецензента, отговорен за България, да изтрия това позволение. Ако не намерите кеша просто се свържете с мен.
ATTENTION: I use to accept photo logs at the exact coordinates if you were not able to find the cache, but I have been forced by the reviewer responsible for Bulgaria to remove this permission. So if you are not able to find the cache just contact me.

Additional Hints (Decrypt)

OT: F pureirav xnznav zbwr qn fr cenivng fgrav bg qvnfangn fgenan an cngrxngn cev vmxnpuinar.
RA: Jvgu erq fgbarf jnyyf pna or znqr ba gur evtug fvqr bs gur genvy jura pyvzovat.
QR: -

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

40 Logged Visits

Found it 33     Didn't find it 1     Write note 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 22 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.