Skip to content

AGT 3: Rasticke raseliniste / Rastic bog EarthCache

Hidden : 07/13/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
RAŠTICKÉ RAŠELINIŠTĚ RASTIC BOG 3

Jako rašeliniště nazýváme místo, kde vzniká, vyskytuje se, nebo se těží rašelina. Tento bažinný útvar je neustále zavlhčován pramenitou nebo dešťovou vodou. Charakteristickým znakem je i to, že je zde značná produkce rostlinné biomasy. Ta se totiž kvůli velkému vlhku a ne úplně příznivým podmínkám nedostatečně rozloží a v rašeliništi se proto hromadí organické hmoty z rostlin. Ty se pak v dolních vrstvách, kde není žádný zdroj vzduchu, přetvoří na rašelinu.

RAŠELINIŠTĚ na Raštické louce

Tato stezka se nachází v Žihelské pahorkatině, severozápadně od města Žihle, a rašeliniště najdeme na východním okraji Raštické louky. Co se rašeliniště týká, v oblasti se nachází dva druhy tohoto přírodního úkazu: rašeliniště a slatiniště. Jejich vývoj trvá velice dlouho. Množství rašeliny přirůstá zcela různě. Na těch nejvlhčích místech se voda nahromadí tak, že se začnou tvořit rašelinná jezírka, která po svých okrajích zarůstají rašeliníkem, rosnatkou okrouhlolistou, vřesem obecným, kátinkou vlnkatou, klikvou žoravinou, pokryvnatcem Schreberovým, kyhankou sivolistou. Na místech, kde porost svou hustotou zamezuje vlhkosti, se vyskytují malé keříky, mechorosty a může se objevit i kleč. V lesích kolem pak můžeme najít mnoho dalších rašelinišť, kde se nachází řada vzácných rostlin. Slatiniště vzniká především vlivem podzemních vod a povrchových biomas. Ve své podstatě se jedná o zamokřené louky bažinatého charakteru, které často zarůstají stromy a křovisky. Slatiniště je tvořeno dále také mnoha mechy, ostřicemi a dalšími různými trávami.

Rašeliniště se dělí podle toho, jaké organismy se v rašeliništi vyskytují, jeho polohy, chemických prvků a dalších. Na území Žihelské pahorkatiny, severozápadně od města Žihle, se nachází rašeliniště slatinné, nazýváno také jako slatiniště. To je charakteristické svým eutrofním prostředím, což znamená, že je voda zde obohacena živinami, probíhají zde neutrální reakce, jsou zde vyšší teploty a aktivnější mikroorganismy. V podzemí se nachází mineralizovaná voda, prostředí není schopně zadržovat velké množství vody a rašelina zde obsahuje více bílkovin a huminových kyselin, což jsou přírodní organické látky vznikající rozkladem rostlinných zbytků. Dalším typem rašeliniště, které zde můžeme vidět, je rašeliniště přechodného typu, To se vyznačuje tím, že má smíšený původ, co se týče rostlin, a nachází se zde převážně skupina rašeliníků, mechů a dalších rostlin, které lépe snášejí vlhké prostředí téměř bez živin. Posledním druhem, na který rašeliniště rozlišujeme, je vrchovištní typ. Toto rašeliniště se ale v oblasti nenachází. Je charakteristické tím, že vzniká v oligotrofním prostředí, tedy v prostředí, které má nízký obsah živin, a probíhají zde kyselé reakce. Je zde nízká teplota, téměř nulová aktivita mikroorganismů a má nepropustné podloží, díky kterému téměř veškerá voda pochází atmosférických srážek.

V naší přírodě můžeme rašeliniště najít v různých polohách, ovšem jejich výskyt není moc častý, navíc mnohá rašeliniště byla zničena činností nás lidí. Rostlinami pro rašeliniště typickými jsou mechy (rašeliníky). Rostlina rašeliníku neustále dorůstá, větví se směrem nahoru a její odumřelé spodní části se rozkládají a mineralizují jen z části. Tím dochází k tomu, že se rašelina hromadí až v mnohametrových vrstvách. Na místa, kde porost rašeliníku tvoří méně vlhké prostředí, pronikají i drobné keříky a občas se uchycují i stromy jako borovice blatka a bříza pýřitá. V oblastech slatinišť pak převažuje ostřice. Rašeliniště má nejčastěji tvar hodinového sklíčka, kdy uprostřed prohlubně je nashromážděno největší množství vody a rostliny zde rostou nejvíce. Kvůli svému tvaru pak rašeliniště často dostávala název vrchoviště. V mnoha rašeliništích probíhá těžba, občas rašeliniště zaniknou kvůli náletu dřevin a často dochází k tomu, že je rašeliniště odvodňováno. V lesích na Žihelsku se nachází několik rašelinišť, ve kterých se vyskytuje mnoho vzácných rostlin.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Čím jsou rašeliniště nebezpečná pro lidi?
2) Jaké dva druhy rašeliniště se zde nachází?
3) Jaká je rašeliniště, kterém procházíte, dlouhé. Odhadněte délku dřevěného chodníku.
4) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)