Skip to content

<

Back to the History - Kremnica #1

A cache by StevenY.Sk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/23/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Back to the History #1

Back to the History - Kremnica #1

Flag SK

Archeologické nálezy potvrdili, že banícka činnosť v okolí mesta Kremnica sa datuje až do prelomu prvého a druhého tisícročia a našli sa aj dôkazy o prítomnosti ľudí v tejto oblasti dokonca ešte pred naším letopočtom.

Prvá písomná zmienka o Kremnici však pochádza z roku 1328, keď uhorský kráľ Karol Róbert z rodu Anjou udelil baníckej osade Cremnychbana štatút kráľovského baníckeho a minciarskeho mesta na základe listiny zo 17. novembra 1328.

Patrónkou mesta sa stala sv. Katarína, ktorej bol neskôr zasvätený aj kostol v hradnom areáli. V Kremnici sa razili zlaté uhorské dukáty, známe ako florény, ktoré boli známe svojou rýdzosťou a okrem nich aj strieborné denáre. Kremnická mincovňa funguje od svojho vzniku nepretržite až dodnes.

V 14. a 15. storočí sa vyťažilo v Kremnici 400 kg zlata ročne, čo znamenalo tretinu celej produkcie zlata v Uhorsku a desatinu celosvetovej produkcie zlata.

V 16. a 17. storočí došlo k postupnému úpadku ťažby z dôvodu vyčerpania povrchových ložísk a mesto postihol aj veľký požiar v roku 1560, keď zhorel hrad a aj tretina mesta.

V ďalších storočiach došlo k snahám o obnovenie ťažby, ale potom znovu došlo k úpadku, ktorý pokračoval až do 20. storočia, kedy došlo začiatkom sedemdesiatych rokov k úplnému zastaveniu ťažby.

Dnes však do mesta nelákajú turistov náleziská zlata, ale jeho bohatá história a zaujímavé kultúrne, či športové akcie ako sú Kremnický hradný organ, Kremnické gagy, Hudba pod diamantovou klenbou, či Biela Stopa.

Úlohy

1.

Ako už je u tejto série dobrým zvykom, hľadáme miesto, odkiaľ bol odfotený tento záber. Na mieste sa dobre rozhliadnite. Na pozadí fotografie je vidno typický banícky dom z tejto oblasti. V blízkosti sa nachádza ešte jeden podobný dom, na ktorom je číslo v tvare: ABC/DE

2.

V kaplnke-zvoničke sa nachádzajú sošky svätých a tu je potrebné zistiť informáciu o svätcovi, ktorý je v okienku z pohľadu od baníckeho domu v pozadí fotografie.

dieťa - F = 9
muž   - F = 6
žena  - F = 2

Final

N 48° 42. D (B-A) E
E 18° 55. (F-E) (C+D)

Back to the History #1

S láskavým súhlasom boyta (autora tejto série bratislavskej série) som si aj ja dovolil rozšíriť sériu "Back to the History" aj do nášho mesta a ďakujem aj Sleepy Ghostovi za trpezlivú pomoc a konzultácie pri zakladaní a príprave listingu.


Flag EN

Back to the History - Kremnica #1

Archaeological finds confirmed that mining activity in surroundings of Kremnica goes back to the end of first and the beginning of the second millenium and there is evidence about of people in this area even before the emergence of Christianity.

First written evidence about Kremnica is from 1328 when hungarian king Charles I.(Charles Robert, or Caroberto) from House of Anjou granted status of the royal mining and minting town to the mining village of Cremnychbana based on the letter from 17-th november 1328.

St.Catherine became the patron saint of the town and the church in castle area was built and consecrated in her name. In Kremnica were minted gold ducats known as Florins that were well-know by their purity as well as silver Denars. Kremnica Mint operates continuously from its foundation until this day.

In the 14th and 15th centuries the average production of gold in Kremnica was 400kg annually representing a third of all gold production in hungarian kingdom and about a tenth of world production.

In the 16th and 17th centuries there was a gradual decline in production of gold in Kremnica due to exhaustion of surface deposits and also a great fire hit the town in 1560, when the castle was burnt and as well as a third of the town.

In the following centuries there were attempts to restore gold production, but then again there was a decline that continued until the 20th century when at the early seventies the mining was ceased in the area.

What attracts people to our little town now is neither gold, nor silver anymore, but the colourful history and interesting cultural and sporting events such as Kremnica Castle Organ, Kremnica gags, Music under the diamond vaulting, or Biela stopa.

Tasks

1.

As usually at this series we are looking for the place from where the picture above was taken. At the place look around well. There is an old miner house typical for this area at the background of the picture. There is another one near by with house number on the plate in the following form: ABC/DE

2.

There are staues of saints in four windows of a little chappell-belfry and we need to find out the information about the saint that you see in little window when you look from the old miner house at the picture.

child    - F = 9
male    - F = 6
female - F = 2

Final

N 48° 42. D (B-A) E
E 18° 55. (F-E) (C+D)

With kind permission from boyt (the owner of the original series with this name in Bratislava) I took an honour to extend the series "Back to the History" to our little town and I am also very grateful to Sleepy Ghost for patient helpfulness and consultations about design of this cache and listing.
Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2014

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.