Skip to content

Puikules muiža / Puikule Manor-house Mystery Cache

Hidden : 08/03/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Dotajās koordinātās Jūs slēpni neatradīsiet. Lai atrastu slēpni, Jums būs jāatrisina uzdevums. Slēpnis ir kastīte, kurā ir viesu grāmata, zīmulis un tā asināmais kā arī lietas maiņai.

[ENG] You won't find the cache in the given coordinates. In order to find the cache you will have to complete the task. Cache is a box containing guest book, pencil and it's sharpener as well as some stuff for exhange.

[LAT] Puikule dokumentos minēta jau 13. gs. Puikules muiža piederējusi vairākām dzimtām, līdz 18. gs. to savā īpašumā ieguva baronu fon Klotu dzimta, kurai šī muiža piederēja sešās paaudzēs līdz pat 1918. gadam, kad pēdējais Puikules muižkungs Vilhelms Reinholds fon Klots aizbrauca uz Vāciju. Pēc tam apmēram 20 gadus Puikules muiža netika apdzīvota, līdz 1938. gadā to nodeva Puikules pagasta pārvaldījumā, bet muižas kungu mājā ierīkoja skolu, kas tur atrodas joprojām.
Puikules muižas pils celta neogotikas stilā ar interesantu ķieģeļu pielietojumu un monumentālu torni. Pie pils ir 4,9 ha liels regulāra itāļu stila parks, kas pārveidots naturālistiskā ainavu parkā. Parku sāka veidot barons fon Klots 18. gs., tā ierīkošana turpinājās līdz pat 20. gs. Pils priekšlaukums ir regulāra plānojuma ar koptiem zālieniem un celiņiem. Pārējā parka daļā ir brīva plānojuma koku stādījumi ar nelielām laucītēm. DR daļā – sporta laukums, R daļā – dīķis. Parks pielāgots skolas vajadzībām. Stādījumu pamatā ap 23 vietējās koku sugas, daudz liepu un ozolu, arī egles, kļavas, oši, vīksnas un gobas, skaisti lapegļu stādījumi. Sastopami arī atsevišķi eksotiski augi. Parks ir kopts, pamežs iztīrīts.

[ENG] Puikule has been mentioned in old documents already back in 13th century. Puikule manor-house was owned by several families until in 18th century it was acquired by baron fon Klot family that owned the manor-house for 6 generations until year 1918 when the last Puikule landlord Vilhelm Reinhold fon Klot moved to Germany. Puikule manor-house wasn’t inhabited for about 20 years till on year 1938 it was given to Puikule self-government to manage. A school was established in the old manor-house building and is located there still in nowadays.
Puikule manor-house was built in neo-gothic style with an interesting appliance of bricks and a monumental tower. There is a 4,9 ha regular italian style park that has been transfered in a naturalistic landscape Park. It was baron fon Klot who started shaping the park back in 18th century and it’s installation continued up till 20th century. The castle foreground has a regular planning with groomed lawn and alleys. The rest of the park has free planning tree plantations with small lawns within. There’s a sports ground in SW side and a pond in West side. The park has been adjusted for school needs. Plantations are based on around 23 local species of trees, lots of lime and oak, and spruce, maple, ash, elm and beautiful larch plantations. There are also some exotic plants. The park is groomed, undergrowth has been cleared.

Uzdevums / Task:


1. Dodies uz norādītajām koordinātām un sameklē atbildes uz jautājumiem


A Cik vārdu ir iegravēti piemineklī, kas atrodas skolas parkā pretim muižas galvenajai ieejai?
B Cik pakāpienu ir pie galvenajām muižas ieejas durvīm?
C Cik kvadrātveida rūtis ir logam virs galvenajām muižas ieejas durvīm?
D Cik ausekļu zīmes ir muižas 1.stāva logos visā ZR pusē?
E Cik ir arkveida logi (kas aizmūrēti ar ķieģeļiem) atrodami muižas DR pusē?

1. Go to the given coordinatas and find answers to questions


A How many words there are engraved in the monument located right across the school park from the main entrance of the manor-house?
B How many steps there are at door of the main entrance of the manor-house?
C How many square panes has the window above the door of the manor-house main entrance?
D How many Auseklis signs there are in the 1st floor windows of the manor-house at the NW side?
(Auseklis is an ancient title of ‘morning star’ that symbolizes the victory of Light in latvian folklore, have been used as a symbol of revivel at all times in Latvia; is commonly used in fabrics in relation of Latvian culture, typically is drawn as a star with 8 sharp corners. visit link)
E How many arch-type windows (that have been built in bricks) can be found at the manor-house SW side?

Ja visas vērtības ir pareizas, tad / If all values are correct then A+B+C+D+E=XY=X+Y=6

2. Iegūtās vērtības ieliec formulā! / Acquired values put into the formula!


F = B
G = D - 4
H = K = C - 20
I = A
J = E + 4

3. Ej pēc slēpņa! / Go after the cache!


N 57 41.FGH
E 024 52.IJK


Additional Hints (Decrypt)

[LV] zntargvfxf
[ENG] zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)