Skip to Content

<

AGT 06: Sloupsko-Sosuvske jeskyne / Caves

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/13/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
SLOUPSKO ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ SLOUPSKO ŠOŠŮVSKÉ CAVES 6

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největším jeskyním komplexem v České republice. Nachází se na hranici Moravského krásu a jsou častým cílem turistů i odborné veřejnosti.

Sloupsko-šošůvské jeskyně a vlasntě celý Moravský kras budují vápence - organnogenní mořské usazeniny z období středního až svrchního devonu. Podle vývojových etap tvoří souvrství josefovských, lažáneckých, vilémovických a křtinských vápenců, jejichž celková mocnost je odhadována na 500 - 1000 metrů. Na západě nasedají na hlubinné vyvřeliny - granodiority brněnského masivu, na východě jsou překryty kulmskými drobami a břidlicemi karbonského stáří.

Po ústupu prvohorního moře a mohutném variském vrásnění, které zasáhlo celý Český masív, začaly vápence podléhat intenzivnímu krasovění. To bylo v průběhu druhohor a třetihor opět přerušováno krátkodobými mořskými záplavami. Byly odrazem některých fází mohutného alpinského vrásnění.

Druhohorní moře zanechalo své karbonátové sedimenty se zkamenělinami amonitů, belemnitů a dalších mořských živočichů například v okolí Olomučan. Z období spodní křídy se dochovaly pestré vrstvy kaolinických písků a jílů, vyplňující hluboké krasové kapsy (tzv geologické varhany) v okolí městečka Rudice. Je to pozůstatek kontinentální sedimentace, kdy zde vládlo tropické klima. Vývoj Sloupsko-šošůvských jeskyní ovlivnila mořská bádenská záplava ve třetihorách. Hluboké krasové kaňony s nejstaršími jeskynními systémy tehdy zaplnily vrstvy mladých jílových sedimentů, což vyvolalo zásadní změny v hydrografickém vývoji Moravského krasu. Od poloviny třetihor už Moravský kras dostává postupně dnešní podobu.

V Moravském krasu je evidováno přes 1100 jeskyní a propastí. Vznikaly postupnou erozní a korozní činností povrchových a atmosférických vod ve vápencích.

Sloupsko–šošůvské jeskyně představují jednu z nejvýznamnějších ponorových částí hydrografického systému Punkvy. Spolu s dalšími ponorovými jeskyněmi v oblasti Holštejna, vývěrovou Punkevní jeskyní a nejrozsáhlejší průtokovou částí – Amatérskou jeskyní - je podzemní systém Punkvy s délkou přes 30 km nejdelší v České republice. Sloupsko–šošůvské jeskyně měly několik vývojových fází. V počátku se Sloupský potok propadal v dnes již neexistujících ponorech a vytvářel průtokový systém odvodňovaný směrem do Pustého žlebu. Z tohoto systému zbyly pouze relikty v podobě jeskyně Kůlny či skalního útvaru Hřebenáč. Postupně se pak ponory posunovaly směrem po proudu a vytvářela se horní patra Sloupsko-šošůvských jeskyní. V dnešní době se Sloupský potok propadá v okolí Hřebenáče systémem mnoha ponorů do hloubky přes 80 metrů, kde protéká nejmladším spodním patrem. Dosud zcela neprozkoumanými zatopenými chodbami se vody Sloupského potoka dostávají do Sloupské větve Amatérské jeskyně, aby po několika kilometrech, na podzemním soutoku s Bílou vodou, vytvořily říčku Punkvu. Díky členitosti a značné velikosti dvoupatrového systému Sloupsko – šošůvských jeskyní vznikly zřícením mezi jednotlivými patry mohutné propasti.

Vzniká zpětnou krystalizací rozpuštěného vápence ve skapové vodě, která se do jeskyní dostává z povrchu postupným průsakem. Ve Sloupsko–šošůvských jeskyních se setkáváme s rozmanitou krápníkovou výplní. Kromě hojných stalaktitů, stalagmitů, krápníkových vodopádů a sintrových kůr, tu najdeme například tzv. nickamínkový povlak. Vznik této zvláštní kašovité sintrové formy, která roste za podpory mikroorganismů, není zcela objasněn. V minulých staletích jej místní občané ve Sloupské jeskyni seškrabávali, neboť předpokládali jeho léčivé účinky. Zajímavostí Šosůvských jeskyní jsou sférolitické krápníky nazývané vosí báně. Narůstají ve vrstvičkách na nerovnostech na skalních stěnách. Šosůvská část spolu s Eliščinou jeskyní patří mezi prostory s nejkrásnější a nejzachovalejší krápníkovou výzdobou. Symbolem Sloupsko-šošůvských jeskyní je tzv. „Svícen“ - stalagmitový útvar, jehož hrudkovitá spodní část vznikala pod vodou a horní hladká mrkvovitá část rostla nad vodou.

Sloupsko–šošůvské jeskyně jsou významnou paleontologickou lokalitou. Volně přístupné jeskyně skýtaly v pleistocénu útočiště a zimoviště dnes již vyhynulým druhům savců. Byl to především medvěd jeskynní. V sedimentech Sloupsko–šošůvských jeskyní se dochovalo obrovské množství kosterních zbytků tohoto zvířete. Již v minulém století zde prováděli paleontologický výzkum významní krasoví badatelé jako Dr. Jindřich Wankel či Dr. Martin Kříž a později např. Jan Knies. Výsledek jejich práce můžeme dnes spatřit v Moravském zemském muzeu v Brně či v Zemském muzeu ve Vídni, kde je velké množství kompletních koster jeskynního medvěda. Jen v průběhu výzkumů Dr. Jindřicha Wankela bylo vykopáno přes 300 lebek. Nejbohatším nalezištěm je Gotická chodba ve Sloupské části, avšak kosterní zbytky lze najít v sedimentech celého komplexu Sloupsko–šošůvských jeskyní. Mezi další zástupce pleistocenní fauny, které byly objeveny ve Starých skalách patří lev jeskynní, hyena jeskynní, rosomák, vlk aj. V současné době provádí paleontologické výzkumy na území Moravského krasu ústav Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.

Návštěva jeskyní je placená částkou od 80,- do 130,- Kč.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu navštivte jeskyně odpovězte přes formulář správně na následující otázky:
1) Popište konkrétní způsob vzniku těchto jeskyní. Nezajímá mě kdy či obecné informace, co vytváří krasové jeskyně, ale co konkrétního to zde způsobuje tady.
2) Jakými propastmi jsou spojeny obě patra jeskyní?
3) Nyní se společně vypravíme do jeskyní - vyberte delší trasu. Nejvýraznějším prvkem výzdoby jeskyní se stal svícen. Popište jak tento svícen vznikl (zde mě nezajímá jak vnikalí krábníky, ale jak vznikl tento čím získal tak zvláštní tvar). Dále odhladněte jeho výšku a od průvodce zjistěte v jakém dómě se nachází a sdělte mi, jakou rychlostí roste (mm/rok).
4) Jeskyně byla v minulosti obývána domorodci. Jejich figury jsou dnes jako dekorace v jeskyni. Kolik jich najdete?
5) Kolik schodů se nachází na prvním schodišti, kterým budete během trasy procházet?

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Sloupsko-sosuvske is the largest cave complex in the Czech Republic. Located on the border of the Moravian beauty and is a frequent destination for tourists and professionals.

Sloupsko-sosuvske and 'own' the whole Moravian Karst limestone building - organnogenní sea sediments from the Middle to Upper Devonian. According to the developmental stages of the formation consists of Josefov, Lažánky, vilémovických křtinských and limestone, whose total thickness is estimated at 500 - 1000 meters. In the west, superimposed on igneous intrusions - granodiorites Brno Massif, in the east are covered kulmskými greywackes and shales of Carboniferous age.

After the retreat of the sea and massive Paleozoic Variscan orogeny, which affected the entire Czech massif limestone began to be subject to intense karstification. It was during the Mesozoic and Tertiary sea again interrupted by short-term flooding. Reflected some phases of massive Alpine orogeny.

Mesozoic sea left its carbonate sediments with fossils of ammonites, belemnite and other marine organisms such as around Olomučany. From the period of the Lower Cretaceous red beds are preserved kaolinitic sands and clays filling the deep karst pockets (so-called geological organ) around town Rudice. It is reminiscent of continental sedimentation, when ruled tropical climate. Development Sloupsko-influenced sea caves šošůvské Baden flooding in the Tertiary. Deep canyons with the oldest karst cave systems when young filled layer of clay sediment, which resulted in a major change in the hydrographic development of the Moravian Karst. Since the mid-Tertiary, it gets progressively Moravian Karst is today.

In the Moravian Karst is registered over 1100 caves and chasms. Originated gradual erosion and corrosion activity of surface and atmospheric waters in the limestone.

Sloupsko-sosuvske represent one of the most important parts of the dive Punkvy hydrographic system. Along with other additional draft caves in Holstein, vývěrovou Punkva caves and the largest measuring tube - Amateur Caves - an underground system Punkvy with a length of over 30 km the longest in the Czech Republic. Sloupsko-sosuvske had several developmental stages. In the beginning, Sloupský stream sinking in already existent dives and create flow system drainable towards Pustý Deep. This system remained only relics in the form of cave or rock formation Kůlna ridge. Gradually, then dives shifted downstream and creating the top-floor Sloupsko šošůvské caves. Nowadays Sloupský creek falls near Ridge tiles system many dives to a depth of about 80 m, where the youngest flows through the lower floor. Yet completely unexplored corridors flooded with water getting into the creek Sloupský Sloup branches Amateur cave to a few kilometers to the confluence with the White underground water, creating Punkva stream. Due to the large size and segmentation of double-decker Sloupsko - šošůvské caves formed between the floors collapsing massive abyss - Stepped, Perpendicular, Nagel and Black.

There is a reverse crystallization of dissolved limestone skapové water that gets into the caves gradual seepage from the surface. In Sloupsko-sosuvske caves stalactites meet with diverse fillings. In addition to abundant stalactites, stalagmites, stalactite waterfalls and sinter crusts, for example, we can find the nickamínkový coating. The emergence of this particular mushy sinter mold that grows with the support of micro-organisms is not fully understood. In past centuries it local citizens in Sloup cave scraped away, because its supposed medicinal properties. Šošůvské interesting caves are called stalactites spherolitic wasp dome. Growing inequalities in vrstvičkách on the rock walls. Šošůvské part along with Elisabeth caves are among the areas with the most beautiful and best preserved stalactites and stalagmites. Symbol Sloupsko-šošůvské cave is called "Candle" - stalagmitový department whose lumpy bottom part was built under water, and the upper part smooth mrkvovitá grew above the water.

Sloupsko-sosuvske are important paleontological site. Freely accessible cave had in the Pleistocene refuge and wintering species now extinct mammals. It was primarily a bear cave. In sediments Sloupsko-šošůvské caves preserved skeletal remains of a huge number of the beast. Already in the last century paleontological research conducted BEAUTY prominent researchers such as Dr. Jindrich Wankel or Dr. Martin Cross and later as John Knies. The result of their work can now be seen in the Moravian Museum in Brno and the Provincial Museum in Vienna, where a large number of complete skeletons of cave bear. Only during the research of Dr. Henry Wankel was dug over 300 skulls. The richest also home to the Gothic Hall in Sloup part, but skeletal remains can be found in the sediments of the complex Sloupsko-šošůvské caves. Mezi other representatives of Pleistocene fauna, which were discovered in the Old rocks patří cave lion, hyena cave, wolverine, wolf, etc. The currently conducting paleontological studies at the Moravian Karst ústav Anthropos Moravian Museum in Brno.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:
1) Describe the method of caves.
2) What gorges are linked both floors of the caves? Enumerate all fifth
3) Now set off together to the caves. The most striking feature of the decoration of caves became the candlestick. Describe how this candlestick came (here I do not care how broke krábníky, but as this was what won so special shape). Furthermore odhladněte its height from the guide and find out what the house is located.
4) I'll be glad to attach photo in front of the cave.

Do not send your answers via the profile, but over the following forem:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

555 Logged Visits

Found it 549     Didn't find it 1     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 408 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.