Skip to content

Hermolanvaha EarthCache

Hidden : 08/14/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:SIIRTOLOHKAREET
kivi


Jää peitti koko Suomen noin 30 000–25 000 vuotta sitten ja alkoi vetäytyä Suomesta noin 13 000 vuotta sitten. Vetäytyvän mannerjäätikön reuna saavutti Etelä-Suomen noin 13 000 vuotta sitten.Jääkausi muokkasi Suomen maaperää. Levittäytyessään jää hioi alla olevaa kalliota mukaansa ottamien irtokivien avulla. Jäätikön liikkeet tuottivat noin 7 metrin paksuisen moreenikerroksen. Jää kuljetti mukanaan kiviä, jotka hankasivat alla olevia kallioita ja irrottivat moreenia. Jää vetäytyi hitaasti muovaten maastoa ja synnyttäen soraharjuja kuten Salpausselät. Vedestä nousi maankohoamisen seurauksena uutta maata. Jääkauden sulaessa erottuivat nykyiset järvet maankohoamisen seurauksena erilleen Itämeren edeltäjästä. Maan kohoaminen jatkuu yhä Suomessa, ja sen arvioidaan johtavan Perämeren eristymiseen omaksi järvekseen, kun Merenkurkku kuroutuu umpeen.Todisteita jääkausista ovat Suomessa muun muassa silokalliot, hiidenkirnut, hiidenkiukaat, siirtolohkareet, harjut jne. Jääkausi muovasi kymmeniä erityyppisiä muodostumia.

Siirtolohkare on jäätikön kalliosta irrottama ja jäätikön tai siitä syntyneen jäävuoren nykyiselle paikalleen kuljettama, yleensä tavallista isompi lohkare, joka on kulkenut vähintään kaksi kertaa oman pituutensa mittaisen matkan irtoamispaikastaan. Siirtolohkareet irtoavat ns. louhivan jäätikköeroosion eli abraasion toimesta. Jäätikön puoleiselle kallion vastasivulle syntyy kulutuksen tuloksena silokallio, jäätikön pohjaosa sulaa siellä vallitsevan kovan paineen takia. Jäätikön virtaus vie sulamisveden kallion suojasivulle, jossa paine on pienempi. Sulanut vesi jäätyy, rikkoo raoissa jäätyessään kalliota ja liimaa jäätyessään rikkoutumisen tuottamat lohkareet kiinni jäätikön pohjaan. Virtaava jää kuljettaa lohkareet pois, ja lopulta ne kerrostuvat jäätikön sulaessa tai putoavat jäävuoren sulaessa meren tai jääjärven pohjaan. Jäätikön louhimaan kallion suojasivuun syntyy jyrkänne. Jos suojasivusta irronneita lohkareita jää runsaasti suojasivun luo, syntyy distaalilouhikko.


HERMOLANVAHA
Obelix
Kohde sijaitsee Anerionjärven pohjoispuolella, Kiikalan ja Suomusjärven rajalla.Se on ollut myös Kiikalan ja Suomusjärven rajaa merkitsevä rajakivi. Nykyisin kivi on kartalla vain "keskellä" Suur-Saloa, mutta se oli pitkään merkittävä usean kunnan rajakivi. Muinoin meren lahti ulottui kivelle ja se on ollut vesillä liikkujien maamerkki. Alue on ollut asuttuna pitkään, Suomusjärven kulttuurin ajoista lähtien, joten merkittävää toimintaa on saattanut kiveen ja sen ympäristöön liittyä! Muinainen asuinpaikka sijaitsee pellolla ja metsäsaarekkeella. Alueelta on löydetty useita kiviesineitä ja asuinpaikan merkkejä ainakin noin 100 meträ pitkältä alueelta rajakivestä etelään. Paikalta on vuonna 1992 löytynyt myös järvimalmia.

Hermolanvahalla asuu tarinan mukaan Piru. Jos joku sattuu yöaikana kulkemaan kiven läheisyydestä, sekoittaa paholainen pään, niin ettei koko yönä pääse pois kiven läheisyydestä, ei vaikka miten koittaisi kulkea. Monet kymmenet ihmiset ovat siellä koko yön harhailleet. Tarinan mukaan Yltäkylän Kriipin isäntä ajoi kivellä erään pitkän kesäyön kilpaa paholaisen kanssa. Kylässä kuultiin isännän ääni, joka huusi yhtä mittaa "HOOOO"! Aamulla hän pääsi kotiin ja kertoi paholaisen olleen niin suuri että pää oli suuri kuin lato ja silmät kuin porsliinilautaset. Monta harhailusta uupunutta matkamiestä on kiveltä löytynyt kuolleenakin."

Suomen suurin tunnettu siirtolohkare on Pohjois-Karjalasta, Kuurnan voimalaitoksen rakennustöiden yhteydessä löydetty lohkare. Sen kooksi on louhintatöisen ja muutaman timanttikairauksen perusteella arvioitu 100 m x 50 m x 10-20 m. Lohkare on suurimmaksi osaksi maan sisällä. Suurin selvästi näkyvissä oleva siirtolohkare on Turun Ruissalon edustalla oleva Kukkarokivi, jonka vedenpinnan yläpuolisen osan koko on 40 m x 30 m x 12 m Suomessa tunnetaan muutamia yli 30 m pitkiä siirtolohkareita. Useat suuret siirtolohkareet ovat oman painonsa ja pakkasrapautumisen johdosta hajonneet louhikoiksi kuten Pietarsaaren Ilveskivi tai Mikkelin Kirkkokivet. Jäätikkö ja jäävuoret ovat toisinaan asettaneet siirtolohkareita kiikkuvaan asentoon tai päällekkäin.

Kivelle johtaa polku joka kylläkin on ruohottunut umpeen mutta ojien yli johtaa sillat ja polku on virallinen reitti kivelle!

1. Eroaako lohkareen kivilaji paikallisesta peruskalliosta, ja mitä tämä kertoo lohkareen matkan pituudesta?
2. Mistä ilmansuunnasta lohkare on paikalle tullut?
3. Mittaa lohkareen 110- tielle (etelään päin) näkyvän sivun pituus noin rinnan korkeudelta.
4. Mitä kivilajia lohkare on?

Lähetä vastaus minulle profiilin kautta ja odota lokkauslupaa. Luvattomat lokkaukset poistetaan.

Kuvat olisivat kivoja!


ERRATIC BOULDERS
KIVI

Ice covered the whole of Finland about 30,000-25,000 years ago, and began to retreat from Finland about 13 000 years ago, when its southern edge was in line with the south coast of Finland. The Ice Age shaped the Finnish soil. As it expanded the ice ground the bedrock beneath it with stones and boulders carried along in the ice. The movement of the glacier produced a moraine layer about 7 metres thick. The ice receded slowly, moulding the terrain and creating gravel ridges such as the Salpausselkä ridges. New land rose out of the water as a result of post-glacial rebound. As the ice melted and receded modern-day lakes became separated from the Baltic Sea by post-glacial rebound, which is still ongoing in Finland, and is expected to lead to the isolation of the Bay of Bothnia into a separate lake, when the Kvarken strait shrinks. Evidence of ice ages in Finland include glaciated rocks, potholes, rockpiles, erratic boulders, ridges, etc. The Ice Age has shaped dozens of different types of formations.

Erratic boulders are formed by the abrasive or scouring action of glacial erosion. An erratic boulder is usually a fairly large piece of rock, broken off from the bedrock by a glacier and carried along by it for at least twice the boulder's own length from its point of origin to its current place of rest.

Debris in the underside of the glacier scrapes and polishes the scour side of the bedrock into a smooth surface, and the lower surface of the glacier melts under the extreme pressure. The movement of the glacier carries the meltwater to the lee side, where the pressure is smaller. The meltwater refreezes in cracks and fractures the rock, causing the broken off pieces to stick to the underside of the glacier. The glacier's movement carries the boulders away, and finally they stratify as the glacier melts or they drop from a melting iceberg to the bottom of the sea or ice lake. The leeside of the rock excavated by the glacier forms an escarpment. If many boulders from the leeside remain in its vicinity, a distal boulder deposit is formed.


HERMOLANVAHA
Obelix

The target is located north of Aneiro lake, at the border of Kiikala and Suomusjärvi counties. It has also been the border stone between these counties. These days the stone is just in the "middle" of greater Salo, but it was for long an important border stone for several counties. In ancient times, the stone was at a sea bay and it was a navigational sign for travellers. The area has a long history of settlement, since the days of Suomusjärvi culture, so important activities may have taken place at the rock and its environment! Ancient settlement site is located on the field and small forested area. Several stone objects and settlement signs have been found in an area about 100 meters southwards from the stone. In 1992 also some lake ore was found.

According to tradition, a Devil lives at Hermolanvaha. If you happen to travel at nighttime in the area of the stone, the devil will confuse you so that you can't find yourself away from the stone all night, ever so hard you try. Dozens of people have wandered there all night. A story tells that the master of the Kriipi house at Yltäkylä had raced the devil all through a long summer night. In town they had heard the master's voice continuously shouting "HOOOO!" In the morning he got home and told that the devil had head the size of a barn and eyes like porcelain plates. Numerous exhausted travellers have even been found dead at the stone.

Finland's largest known boulder is in North Karelia, the construction of the power plant Kuurna found boulder. Its size is louhintatöisen and a couple of diamond drilling on the basis of the estimated 100 mx 50 mx 10-20 m block is for the most part within the country. Most clearly visible on the boulder is in front of the Turku Ruissalo Purse Stone, a part of the surface of the water above the size of 40 mx 30 mx 12 m are well acquainted with a few of more than 30 m in length boulders. Several large boulders have their own weight and frost weathering due to broken boulder fields, such as James City Ilves stone or stones in Mikkeli Church. Glacier and icebergs are sometimes set boulders free-floating position or on top of each.

The official path leading to the stone is somewhat overgrown, but it has bridges over the waterways.

1. How does the rock type of the boulder compare with the bedrock beneath it, and what does that tell you about how far it has travelled?
2. From which direction did the block come to this place?
3. Measure the side of the rock visible to road 110 (south) at about chest height.
4. What type of rock is the boulder?


Send me the answers via my profile page and wait for permission to log. Unauthorized logs will be removed.


Lähteet: geologia.fi , Luolamiehen bloki ,Suomusjärven kulttuuri,Aneriojärven luonto- ja kulttuuripolku

kivi

Flag Counter
free counters

Additional Hints (No hints available.)