Skip to Content

<

AGT 07: Krepkovicka kyselka / Acidulous water

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
KŘEPKOVICKÁ KYSELKA KŘEPKOVICKÁ ACIDULOUS WATER 7

Křepkovická kyselka je zatím nejstarším doloženým, kontinuálně využívaným, minerálním pramenů v Tepelské vrchovině a jedním z nejstarších v Karlovarském kraji vůbec. Nachází se v katastru obce Pěkovice v údolí potoka Hadovka cca 20 metrů od silnice v nadmořské výšce 639 metrů nad mořem. Jedná se o kyselku studenou o teplotě 7 °C. Její typové označení podle složení je hydrouhličitanová vápenato-hořečnatá železnatá kyselka. Jímána je do dutého kmenu (zastřešená) a její hloubka je 78 cm.

Proč je tato minerální voda označována za kyselku a co je to vlastně kyselka?

Voda při průchodu horninou rozpouští vápenec, zvláště pokud je v ní přítomen oxid uhličitý a na povrchu pak stačí oteplení nebo odebrání oxidu uhličitého rostlinami a vzniká vrstva pěnovce. Díky značné rychlosti srážení vápence může obsahovat i fosilie soudobých organismů.

Kyselky jsou složeny ze tří základních složek: vody, oxidu uhličitého a rozpuštěných pevných látek. Každá z těchto složek má jiný původ. Vývěry kyselek se tedy vyskytují vždy jen v určitých místech, kde jsou podmínky pro získání všech tří složek.

Minerální vody jsou vody, které se svými vlastnostmi či svým složením výrazně odlišují od ostatních podzemních vod, mají v 1 litru vody více než 1 gram rozpuštěných pevných látek či více než 1 gram rozpuštěného oxidu uhličitého, což jsou právě kyselky.

Složení minerálních vod - např. Magnesium, Kalcium, Natrium, Hydrogenkarbonát, Sulfát, Chlorid, volný CO2. Obsah oxidu uhličitého (CO2) je v Křepkovické kyselce vyšší než tato požadovaná hodnota, ale to se již dočtete na informační tabuli.

Prakticky každá voda v přírodě obsahuje rozpuštěné látky, ani srážková voda není chemicky zcela čistá. Jako minerální vody lze tedy v nejširším slova smyslu označit všechny přírodní vody, avšak v hydrogeologické praxi jsou tak však označovány přírodní podzemní vody, které mají některé zvláštní fyzikální, chemické či fyzikálně-chemické vlastnosti, které je předurčují pro využití léčebné či dietetické. Ostatní vody, obsahující ve větší míře rozpuštěné látky (např. některé vody důlní apod.) jsou označovány jako mineralizované a to i tehdy, jsou-li člověkem využívány, např. k průmyslové produkci.

Minerální voda může mít léčivé účinky, ale dlouhodobé pití pouze minerálních vod se nedoporučuje, jelikož pro svůj velký obsah minerálních složek mohou zanášet cévy a zvyšovat krevní tlak.

V českých zemích se tradičně vydělovaly minerální vody z běžných podzemních vod podle pěti kritérií, jimiž jsou - celkové množství rozpuštěných pevných látek, obsah oxidu uhličitého, teplota, radioaktivita a obsah některých důležitých látek (sirovodík, železo, arsen, jód aj.). V průběhu let se měnily a mění hodnoty jednotlivých mezí, odlišujících obě kategorie vod, ale podstata tohoto základního dělení zůstává stejná. Podobně je tomu i v dalších zemích, obdařených bohatstvím minerálních vod tak jako v Čechách a na Moravě.

Podle současné právní úpravy („lázeňský zákon“ č. 164/2001 Sb. a „vyhláška o zdrojích a lázních“ č. 423/2001 Sb. je v ČR za minerální vodu považována přirozeně se vyskytující podzemní voda původní čistoty, stálého složení a vlastností, která má z hlediska dietetického fyziologické účinky dané obsahem rozpuštěných látek či jiných součástí. Výše uvedená tradiční kritéria jsou však zachována pro tzv. minerální vody pro léčebné využití, které musí dosáhnout alespoň jednoho z následujících limitů:
- 1 g/l rozpuštěných pevných látek (celková mineralizace)
- 1 g/l volného rozpuštěného oxidu uhličitého (tj. kyselka)
- Obsah pro zdraví významného chemického prvku (jod, fluor, křemík, síra aj.)
- Teplota u vývěru 20 °C
- Radioaktivita způsobená radonem 1500 Bq/l

Podle těchto a dalších kritérií jsou pak minerální vody dále detailně hodnoceny (např. dle teploty jsou vydělovány vody chladné a termální, termální se dále dělí na vody vlažné s teplotou < 35 °C, teplé < 42 °C a horké > 42 °C; dle osmotického tlaku pak vody hypotonické s osmotickým tlakem < 710 kPa, isotonické a konečně hypertonické s osmotickým tlakem > 760 kPa apod.). Limity jednotlivých kritérií byly v různých časových obdobích různé, podobně se pak lišily a stále liší v různých zemích. Ve staré klasické německé literatuře tak nalezneme pojmy, jako jsou vody hypotermní (s teplotou mezi 20 °C a 34 °C) a hypertermní (> 38 °C), nejvýznamnější rozdíly však panují v klasifikaci dle chemických složek, neboť jednotlivé národní klasifikace přihlížely a přihlížejí k zvláštnostem toho kterého území.

Počátky využití Křepkovické kyselky můžeme klást s jistou opatrností již do 13. stolení, nejpozději však do první poloviny 14. století. Dokladem jejího stáří jsou střepy středověké keramiky, které se spolu s mladšími zlomky nacházely ve výplni pramene. Naskýtá se otázka, zda vzhledem k blízkosti kláštera v Teplé na zřízení jejího jímání neměli vliv ať už přímý, či nepřímý tamní Premonstráti.

Středověkou podobu jímání pramene však neznáme, neboť byla zničena pozdějšími zásahy. Byly však nalezeny stopy po mladší jímce v podobě části dužiny soudku, jež datuje dle nálezu s ním související torza nádoby do 16. století a do následujících období.

Další bezpečně zjištěné jímání pramene, tentokrát provedené do dutého kmene, pocházelo až z druhé poloviny 19. eventuálně počátku 20. století. Poslední úpravou pramene bylo odstraněno a nahrazeno novým jímáním.

Dnes je pramen sveden do nové jímky tvořené opět dutým kmenem, která je poněkud posunutá oproti původní poloze.

Při těchto posledních úpravách pramene bylo z jeho prostor odstraněno dřevo, které z neznámých důvodů bylo dříve ponecháno, aby do pramene přečnívalo. Bylo však na závadu hygienické čistoty kyselky.

Současné jímání do nového kmene bylo zřízeno v srpnu 2010. Spolu s tím došlo i k zajištění a zpracování objevených archeologických nálezů pracovníky Městského muzea Mariánské Lázně. Tam jsou uloženy pro potřeby dalšího studia. V mariánskolázeňském muzeu bude v budoucnu také vystaven konzervovaný dutý kmen z předposledního jímání.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte přes formulář správně na následující otázky:
1) Vysvětlete vlastními slovy, co je to kyselka.
2) Jaký je obsah oxidu uhličitého v Křepkovické kyselce.
3) Změřte vydatnost pramene kyselky. Jak na to? Vezměte si nádobu, jejíž objem znáte, např. pet-lahev (na místě občas bývají, ale nespoléhejte na to) přiložte jí výpusti a stopujte, za jak dlouho se naplní. Tento pokus opakujte a přepočítejte na litry.
4) Nepovinně se u tohoto pokusu můžete vyfotit a přiložit k logu.

Vašeho odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Křepkovická acidulous water is still the oldest documented, continuously utilized, mineral spring in Tepelská Highlands and one of the oldest in the Karlovy Vary region at all. Located in the village in the valley Pekovic Hadovka creek about 20 yards from the road at an altitude of 639 meters above sea level. It is a cold mineral water at a temperature of 7 °C. The type designation according to the composition of the calcium-magnesium hydrouhličitanová ferrous mineral water. Is stored in the hollow trunk (coverage) and the depth is 78 cm.

Why is this called mineral water for acidulous water and what is actually acidulous?

The water passes through the rock limestone dissolves, particularly if it is present, and carbon dioxide on the surface, then just heating or removal of carbon dioxide plants and tufa layer arises. Due to the great speed of precipitation of calcite may include fossil contemporary organisms.

Acidulous are composed of three basic components: water, carbon dioxide and dissolved solids. Each of these components has a different origin. Acidulous springs appear to be always in certain places, where the conditions for the acquisition of all three components.

Mineral water is water that its properties or composition differs significantly from other groundwater are in 1 liter of water more than 1 gram of dissolved solids or more than 1 gram of dissolved carbon dioxide, which are currently acidulous.

The composition of mineral water - for example, Magnesium, Calcium, Sodium, hydrogen carbonate, sulfate, chloride, free CO2. Carbon dioxide (CO2) is Křepkovické mineral water exceeds this setpoint, but it has already read the information board.

Virtually every type of water in nature contains dissolved substances or rainwater is chemically quite clean. As the mineral water can therefore in its broadest sense mark all natural waters in hydrogeological practice, however, are so called natural groundwater have some special physical, chemical and physico-chemical properties, which is ideal for medical or dietetic use. Other water containing a greater degree of solute (eg some mine waters, etc.) are referred to as mineralized, even if they are used when a person, such as for industrial production. Mineral water can have therapeutic effects, but long-term drinking only mineral water is not recommended because of its high content of mineral components can clog arteries and raise blood pressure.

In the Czech lands traditionally vydělovaly mineral water from the common groundwater according to five criteria: the total amount of dissolved solids, carbon dioxide, temperature, radioactivity and content of some important compounds (hydrogen sulfide, iron, arsenic, iodine, etc.). Over the years, changed and changing the value of individual limits, distinguishing the two categories of waters, but the essence of this basic division remains the same. The situation is similar in other countries endowed with rich mineral waters as Bohemia and Moravia.

Under the current legislation ("spa Act" No. 164/2001 Coll., And "Decree on the sources and spa" No. 423/2001 Coll.'s Republic of mineral water regarded naturally occurring groundwater original purity, the composition and properties , which is in terms of the physiological effects of dietary content of dissolved solids or other components. The above traditional criteria, however, are preserved for the mineral water for medical use, which must be at least one of the following limits:
- 1 g / l of dissolved solids (total digestion)
- 1 g / l of free dissolved carbon dioxide (acidulous water)
- Content for health important chemical element (iodine, fluorine, silicon, sulfur, etc.)
- Temperature seepage at 20 ° C
- The radioactivity due to radon 1,500 Bq / l

The origins of the use of acidulous water Křepkovické can ask with some caution has to 13 century, but no later than the 14th century. Proof of age is medieval pottery shards, which together with younger fragments found in the fill source. The question is whether, having regard to the proximity of the monastery in the Warm setting out its collection should not affect whether direct or indirect local Premonstrates.

Medieval form spring collection but do not know, because it was destroyed by later interventions. But they were found traces of a younger reservoir in the form of barrel staves, which dates back as finding related fragments of vessels to 16 century and into the next period.

Next spring collection safely detected, this time made ​​in the hollow trunk, came up from the second half of the 19th possibly early 20 century. Last spring finish was removed and replaced with new by collection.

Today is seduced into a new source of pits formed again hollow stem, which is slightly shifted from its original position.

In these final adjustments source was removed from his room wood for unknown reasons it was previously left to overhang into the spring. However, it was a problem hygienic purity mineral water.

The current collection to a new strain was established in August 2010. Along with this, there was also a security and processing workers discovered archaeological Museum Marienbad. There are stored for the purpose of further study. In Mariánskolázeňská museum in the future will also be exposed to potted hollow stem of the penultimate collection.

CONDITIONS FOR RECOGNITION OF LOG:
1) Explain in your own words, what is mineral water.
2) What is the content of carbon dioxide in Křepkovické mineral water.
3) Measure the spreading spring mineral water. How to do it? Take container, the volume of which you know, for example, pet-bottle (on site are sometimes, but do not count on it) and attach it drains stopujte, how long will be fulfilled. This attempt to repeat and re-calculate the liters.
4) Optionally, at this trial you can take a photo and attach the log.

Do not send your answers via the profile, but over the following forem:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

1) I yvfgvath
2) An vasbeznpaí prqhyv
3) Cbxhfrz

1) Va gur yvfgvat
2) Gur vasbezngvba gnoyr
3) Nggrzcg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

93 Logged Visits

Found it 92     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 83 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.