Skip to content

Skalnate pleso EarthCache

Hidden : 08/27/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Skalnate pleso
cesky [CZ] Skalnaté pleso původně zvané Lomnické pleso se nachází ve Skalnaté dolině pod jižními svahy Lomnického štítu v nejzazší části Skalnaté doliny. Je typickým morénovým, tzv. přirozeným vysokohorským jezerem, které vzniklo na ledovcové moréně po skončení doby ledové (v pleistocénu). Geologické podloží povodí Skalnatého plesa tvoří nepropustné krystalinikum tvořené biotickými granodiority a křemitými diority. Spodní okraj morény, jež hradí jezero, končí pod stanicí lanovky. Odtékající voda vymývá z morény drobné písčité a prachové frakce, čímž patrně došlo ke zvýšení propustnosti morénového valu. Velký vliv na tento stav však mělo i budování nedaleké stanice lanovky, kdy stavebními pracemi došlo k narušení těsnosti hráze. Tyto důvody jsou příčinou každoročního i opakovaného vysychání jezera. Pro snížení propustnosti hráze proběhly na jezeře upevňovací práce, do této doby však neúspěšné. Díky dlouhému období bez vody dno pánve v zimě hluboko promrzá. Ze suťového pole nad jezerem přitéká do jezerní pánve Skalnatý potok, který jezerem protéká a v údolí tvoří levý přítok řeky Poprad. V blízkosti jezera se nachází Meteorologická observatoř Astronomického ústavu Slovenské akademie věd a stanice lanovky.

V blízkém okolí vznikly okolo Skalnatého plesa dvě další, avšak menší ledovcová jezírka: Lievikové pleso a Skalnaté oko. Zatím co malé Skalnaté oko existuje dodnes, reliéfová dynamika (sutinové proudy) už úplně zaplnily pánev Lievikového plesa, které okolo roku 1880 zaniklo. Klimatické činitele, ale hlavně narušení břehů lidskými zásahy (hlavně při výstavbě nedalekých budov) vyvolaly postupný zánik plesa. Pokusy o jeho zahrazení z r. 1937 a o utěsnění z r. 1957 jsou bez trvalejšího účinku.


Podmínkou uznání logu je:


Odpovědi čerpejte pouze z informační tabule, ne z internetu.

1) Jaká je maximální hloubka plesa?

2) Kolik vody jezero obsahuje? (m3)

3) Žijí v plese nějaké ryby?

4) Pomocí GPS změřte nadmořskou výšku na úvodních souřadnicích u informační tabule.

5) Přilož k logu fotku sebe nebo GPS u Skalnatého plesa.


Zašlete mi odpovedi na následující otázky + nick za který logujete na e-mail: dacinka.earth@gmail.com s predmetem "Skalnate pleso".


Po zaslání odpovědí, můžete ihned logovat. Bude-li s vasimi odpovedmi neco v neporadku, ozvu se.


Rocky Tarnenglish [EN] Formerly it was called Lomnické mountain-lake. It is situated in Skalnatá dolina (Skalnatá Valley) under southern slopes of the Lomnický Peak. It is typical morainal tarn, a so called natural alpine lake which was created on a glacial moraine after the ice age (Pleistocene). Near Skalnaté pleso, there were created two smaller glacial lakes: Lievikové pleso and Skalnaté oko/eye. While the small Skalnaté oko/eye has existed till today, the relief dynamics (debris streams) totally filled the basin of Lievikové pleso and disappeared around 1880. The local climate as well as the human activity (mainly by building the buildings) eroded its banks and caused the slow process of disappearance of the lake. The attempts to stop this process (from 1937 and 1957) remained unsuccessful.


Condition acknowledgments of log is:


I want answers only from the information board, not from the internet.

1) What is the maximum depth of the mountain-lake?

2) How much water mountain-lake contain? (m3)

3) Live in the mountain-lake any fish?

4) Use your GPS to measure the altitude at the starting coordinates, next to the information board.

5) Make a picture of yourself or your GPS with mountain-lake - optional


Send it to my email address dacinka.earth@gmail.com with a subject "Skalnate pleso".


You can log the cache without my confirmation but you should send me answers before the logging. If there is anything wrong with your answers I will let you know. Logs without sending answers will be deleted.Additional Hints (No hints available.)