Skip to content

<

Synagogue

A cache by patka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/02/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Synagogue - Synagoga


Židé žili v Kroměříži již od počátku 14. století. První písemná zpráva je datována v roce 1322 a od první čtvrtiny 15. století ve městě zřejmě existovala židovská obec i první synagoga. V průběhu třicetileté války v roce 1643 byli zdejší Židé drancujícím švédským vojskem vyvražděni (zahynul i rabín Mordechaj ben Moše) a ti co přežili, z města uprchli. Tragický osud kroměřížských Židů během třicetileté války barvitě líčí Kroměřížská selicha. Další pogromy (pogrom je slovo ruského původu znamenající davové antisemitské akce, spojené s rabováním, násilnostmi i vražděním) zažila Kroměříž v letech 1742 a 1774. V roce 1829 žilo ve městě 546 Židů, v roce 1880 to bylo 783 osob židovského vyznání. To bylo asi nejvíc, v dalších letech počty už jen klesaly, v roce 1900 zde žilo 611 osob (4% obyvatelstva) židovské víry a v roce 1930 se k judaizmu hlásilo 382 zdejších občanů (2% všech obyvatel).

Soustředění židovských domů bývalo v dnešní Moravcově a Tylově ulici. Jednalo se o kompaktní uzavřené ghetto, v roce 1680 byla dokonce vybudována separační zeď, jejíž zbytek můžete vidět na souřadnicích N 49° 17.850', E 17° 23.795' mezi Tylovou ulicí a kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V ghettu stálo okolo 36 domů (dochováno je jich 31) a obecní dům židovské obce (hebrejsky bejt ha-am) takzvaná Židovská radnice , která dosud stojí na souřadnicích N 49° 17.900', E 17° 23.820' v Moravcově ulici číslo 259. Postavena byla v letech 1687-88 v raně barokním slohu, snad podle plánů italského stavitele Giovanniho Pietra Tencally (17.11.1629, Bissone, kanton Ticino - 06.03.1702, tamtéž). Od 18. stol. do r. 1860 zde sídlila i židovská škola. V letech 1974-80 byla budova rekonstruována, poté v ní sídlil Školský úřad a nyní je budova v majetku Židovské obce. V ghettu stávala i stará synagoga postavená v letech 1689-94. Nahrazovala první synagogu neznámého stáří, která stála nejpozději od 16. století ve Vodní ulici a byla zbořena v roce 1656. Druhá synagoga byla stavěna také podle plánů stavitele Giovanniho Pietra Tencally zednickým mistrem Matyasem Parstem v barokním stylu takzvaného lvovského typu. Zaniklá židovská modlitebna (stávala na souřadnicích N 49°17.910', E 17°23.870') nebyla zapsána ve starých gruntovních knihách. Při zakládání nových pozemkových knih byla připsána židovské náboženské obci. Dne 10. května 1921 ji směnnou smlouvou v hodnotě 10.000 Kč nabylo město Kroměříž. Se stavební plochou této synagogy bylo spojeno právo užití staré hradební zdi jako boční zdi modlitebny. Byla tedy přistavěna přímo na zeď dělící křesťanskou obec od židovny. V budově pak bylo nejprve skladiště a poté byla zbořena. Na jejím místě je nyní zahrada.

Třetí a poslední synagoga byla vybudována na Komenského náměstí v letech 1909-10 podle projektu významného vídeňského architekta Jakoba Gartnera (22. červen 1861 Přerov – 15. duben 1921 Vídeň), autora synagog v Olomouci, Opavě, Holešově, ale i Debrecíně a Vídni. Podle základního kamene vlastní stavbu realizoval stavitel Ladislav Mesenský (1854 Brno - 1923 Kroměříž) pod dozorem inženýra Friedricha Khünla. Na dalším obrázku vidíte příčný řez stavby i se zajímavými hebrejskými nápisy opatřený kolkovými známkami v hodnotě 90 Kč. Členitá, monumentální a pohledná stavba orientálně-byzantského stylu s impozantním interiérem byla dne 5. listopadu 1942 na příkaz německých okupačních úřadů odstřelena dynamitem. Dnes na jejím místě stojí Dům kultury a minulost místa připomíná malý památník od sochaře Olbrama Zoubka (21. dubna 1926, Praha). Všechny synagogy, které postupně ve městě stály, jsou doloženy jmény téměř 40 rabínů. Mnozí z nich pocházeli z ciziny (Německa, Rakouska, Polska, Uher). Nejvýznamnějším novodobým rabínem byl Adolf Frankl-Grün (1847 Uherský Brod - 1916 Kroměříž), autor mnoha historických a teologických spisů.

Posledním kroměřížským rabínem byl od roku 1934 Joachim Astel (předtím působil v Tachově), který i se svými souvěrci zahynul v roce 1942 v Osvětimi. V průběhu německé nacistické okupace zahynulo z města Kroměříž 259 občanů židovského původu, byly vyvražděny celé rodiny - Astelova, Beerova, Brandova, Egerova, Färberova, Fischerova, Fischlova, Freundova, Friedova, Goldbergerova, Hausmannova, Herzova, Hirschova, Hoffmannova, Höllanderova, Köglerova, Lampelova, Löffova, Mandlova, Presserova, Reichova, Stiassnyho, Weinbergerova, Zirkusova a mnoho jednotlivců. Nejmladší obětí byl Tomášek Presser, jen o měsíc přežil svoje 4 narozeniny, když byl zavražděn v Malém Trostinci (na území Běloruska). Dnes tyto oběti upomíná památník v místech posledního židovského hřbitova ve Velehradské ulici. Po skončení války byla kroměřížská židovská náboženská obec obnovena, později byla změněna na synagogální sbor tj. menší uskupení věřících, bez synagogy a rabínského úřadu, kteří pro bohoslužby využívají pouze modlitebny. I ten však po roce 1980 zanikl pro nízký počet členů.

Výchozí souřadnice Vás přivedou na pozemek v blízkosti Domu kultury, kde byl v roce 1994 odhalen památník vyvrácené židovské komunity a synagogy od sochaře Olbrama Zoubka. K výsledným souřadnicím uložení kešky dospějete pomocí informací z listingu. Pro zjednodušení Vašeho luštění Vám mohu prozradit, že k cíli vedou dokonce dvě cesty.

Pozor místo je pod dohledem kamerového systému a muže být zamudleno. Nechoďte po trávníku.

Pozor změna - náhradní řešení! Od 1.8.2015 nutná úprava souřadnic N+5, E+54.

Pozor změna - náhradní řešení! Od 12.4.2016 nutná úprava souřadnice E+4.

Zdroj :

  • PÁLKA Petr, Historie budování nové kroměřížské synagogy, ŽIDÉ A MORAVA - Sborník z konference konané v listopadu 1999 v Muzeu Kromerížska
  • KLENOVSKÝ Jaroslav, Židovské památky Moravy a Slezska, ERA 2002
  • PERINKA František Vácslav, Dějiny města Kroměříže; Kromeríž: Obecní rada mesta Kromeríže 1913, 1949

Jews have lived in Kromeriz since the beginning of 14th century. The first written mention is dated in 1322 and from the first quarter of the 15th century have probably existed the Jewish community and the first synagogue. During the Thirty Years War in 1643 local Jews were murdered by plundering Swedish army (Rabbi Mordechai ben Moshe also died) and those who survived fled from the city. Other pogroms (word pogrom is Russian origin, indicating an anti-Semitic action related to looting, violence and murdering) Kromeriz experienced in 1742 and 1774. In 1829 there were 546 Jews in the city, in 1880 it was 783 people of Jewish religion. That was about the most, in the following years the numbers have only declined, in 1900 there were 611 persons (4% of the population) of the Jewish faith and in 1930 reported to Judaism 382 local citizens (2% of the population).

Jewish houses Concentration have been in nowadays Moravec's and Tyl's street. It was a compact closed ghetto, in 1680 it was even built separation wall, the rest of you can see at coordinates N 49 ° 17.850 ', E 17 ° 23.795' between Tyl's street and the church of the Assumption of the Virgin Mary kept. In the ghetto was worth around 36 houses (there are 31 conserved ), and municipal house in the Jewish community (Hebrew bejt ha-am) the so-called Jewish Town Hall , which still stands at coordinates N 49 ° 17.900 ', E 17 ° 23.820' in Moravec's street number 259th . It was built in the years 1687-1688 in the early Baroque style, probably designed by the Italian architect Giovanni Pietro Tencalla (November 17, 1629, Bissone, canton Ticino - March 6, 1702, ibid.). From 18 century to 1860, it housed a Jewish school. From 1974 to 1980, the building was reconstructed, then it was Education authority and today Jewish community has its home here. In the ghetto became an old synagogue built in 1689-1694. The built replaced the first synagogue of unknown age, which was later than 16 century in Vodni's Street and was demolished in 1656. The second synagogue was also built according to the plans architect Giovanni Pietro Tencalla master mason Matyas Parst Baroque-style so-called Lvov type. Extinct Jewish house of prayer (stood at coordinates N 49°17.910', E 17°23.870') was not recorded in the old books of the estate. In establishing new books of the estate were credited the Jewish religious community. On 10 May 1921 be an exchange contract worth CZK 10,000 acquired the town Kromeriz. With a construction area of the synagogue was the right to use the old castle wall to side wall of house of prayer. House of prayer therefore added directly to the wall separating the Christian community from the Jewish community. The building was the first depot and was then demolished. In its place is now a garden.

The third and last synagogue was built on the square Comenius in 1909-1910, designed by famous Viennese architect Jakob Gartner (Prerov June 22, 1861 - April 15, 1921 Vienna), author of synagogues in Olomouc, Opava, Holešov, but Debrecen and Vienna. According to the actual construction of the foundation stone implemented synagogue builder Ladislav Mesenský (1854 Brno - 1923 Kromeriz)under the supervision of engineer Friedrich Khünla. Next illustration shows a cross section of the building with some interesting Hebrew inscriptions for solving. The project is equipped with stamps in the amount of CZK 90. The rugged, monumental building and pretty oriental-Byzantine style with impressive interior was on November 5, 1942 on orders from the German occupation authorities demolished with dynamite. Today, on its place is the house of culture and history of the place reminding small memorial by sculptor Olbram Zoubek (21 April 1926, Prague). All the synagogues, gradually built, are documented names of nearly 40 rabbis. Many of them came from abroad (Germany, Austria, Poland, Hungary ). The most significant modern rabbi Adolf Frankl-Grün (1847 Uhersky Brod - 1916 Kromeriz) is author of many historical and theological writings.

The last Kromeriz's rabbi was since 1934 Joachim Astel (previously worked in Tachov), which together with their co-religionists died in 1942 in Auschwitz. During the Nazi German occupation of the city Kroměříž killed 259 citizens of Jewish origin, were murdered entire families - Astel's, Beer's, Brand's, Eger's, Farber's, Fischer's, Fischl's, Freund's, Fried's, Goldberger's, Hausmann's, Herz's, Hirsch's, Hoffmann's, Hollander's, Kögler's, Lampel's, Löff's, Mandl's, Presser's, Reich's, Stiassny's, Weinberger's, Zirkus's and many individuals.

Today, a memorial commemorates the victims in last place in the Jewish cemetery Velehrad's street at coordinates N 49°17.045', E 17°23.246'. After the war the Jewish community Kroměříž restored, it was later changed to the synagogue choir ie smaller group of believers, with no synagogue and rabbinic authority who Jewish house used only for worship. Synagogue choir, however, ceased to exist after 1980 for the low number of members.

The default coordinates will bring you to the land in the vicinity of the House of Culture, where he was in 1994 a memorial uprooted Jewish communities and synagogues by sculptor Olbram Zoubek. The resulting coordinates of the cache get of information obtained by the listing. To simplify your crossword I can tell you that the goal lead even two ways. One may also serve to control the other.

Beware of a place under the supervision of the CCTV system and may be full of Muggles. Do not walk on the lawn.

Caution change - workarounds! Since August 1, 2015 adjustment necessary coordinates N + 5, E + 54.

Caution change - workarounds! Since April 12, 2016 adjustment necessary coordinate E+4.

Source :

  • PALKA Petr, Historie budovani nove kromerizske synagogy, ZIDE A MORAVA - Proceedings of a conference held in November 1999 in Museum of Kromeriz district
  • KLENOVSKY Jaroslav, Zidovske pamatky Moravy a Slezska - Jewish monuments Moravia and Silesia, ERA 2002
  • PERINKA Frantisek Vacslav, Dejiny mesta Kromerize - History of Kromeriz; Kromeriz: The municipal council of the city of Kromeriz 1913, 1949

Additional Hints (Decrypt)

nqqvat, xarry ba gur pbeare, zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)