Skip to Content

<

AGT 11: Cerna rokle / Black ravine

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/07/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
ČERNÁ ROKLE BLACK RAVINE 11

Černá rokle má mezinárodní stratigrafický význam se stratotypem hranice mezi stupni lochkov a prag. Je to i významná paleontologická lokalita. Rozkládá se na ploše 13,26 ha v nadmořské výšce 230 až 345 metrů. Leží na katastrálním území obcí Kosoř a Radotín. Byla vyhlášena v roce 1970.

Geologický podklad území je velmi dobře odkryt v dnes již opuštěných lomech i v přirozených skalních výchozech. Je tvořen spodnodevonskými vápenci stupňů lochkov a prag. Hranice mezi oběma stupni je nejlépe odkryta v opuštěných lomech v severozápadní části chráněného území. Zde byl také v roce 1958 stanoven původní stratotyp této hranice. Studovaný profil patří mezi nejlépe zpracované geologické profily této hranice na světě a slouží zároveň i jako stratotyp lochkovského a pražského souvrství.

Starší stupeň lochkov je tvořen tmavě šedými až černými, velmi jemně zrnitými vápenci s vložkami tmavých vápnitých břidlic. Jedná se o radotínské vápence lochkovského souvrství. Střídání zrnitosti uprostřed vápenců i vložky břidlic svědčí o činnosti mořských proudů, které střídavě, patrně v závislosti na klimatických změnách, přinášely hrubší a jemnější materiál. Radotínské vápence obsahují hojné zkameněliny. Častí jsou zejména ramenonožci, velcí mlži, plži, rovní hlavonožci a trilobiti. Ke vzácnějším patří zbytky pancéřnatých ryb a části krunýřů až přes 1 m dlouhých členovců.

Na lochkovské souvrství souhlasně nasedá mladší pražské souvrství, které je zastoupeno facií vápenců dvorecko-prokopských. Jedná se o světle šedé kalové vápence s nápadnou hlíznatou stavbou. Pravidelné střídání vrstev s různým podílem jílové složky snad i v těchto případech odráží periodické klimatické změny.

Na hranici obou souvrství došlo ke globálnímu změlčení (poklesu mořské hladiny), které je označováno jako lochkovsko-pražský hraniční event. Vyšší dvorecko-prokopské vápence se usazovaly již v klidném a patrně hlubším prostředí, s omezenou činností proudů. Vystupují jak v opuštěných lomech, tak tvoří přirozené výchozy „V Sudech“ v severozápadní části Černých roklí pod prvními domky obce Kosoř. Tyto vápence jsou na zkameněliny chudší.

V území s převládajícími jižně ukloněnými svahy spadajícími do údolí Kosořského (Šachetského) potoka převládá nelesní vegetace. V horní nejsušší části svahů nalezneme xerotermní trávníky a v místě přirozených skalních výchozů společenstva skalních stepí, které lokálně přecházejí v plošně velmi omezené porosty šipákové doubravy. Na styku lesních porostů s xerotermními trávníky a na dalších příhodných místech se vyvinula přírodovědecky cenná lemová křovinná společenstva s bohatým bylinným patrem. Na těchto biotopech byla zaznamenána řada ohrožených druhů, například kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens). Vzhledem k absenci pastvy však travinné porosty plošně zarůstají druhově chudými teplomilnými křovinami. Největší narušení vegetačního pokryvu území představují vysázené porosty nepůvodního akátu a borovice černé.Většina přirozených lesních porostů je omezena převážně na spodní vlhčí část údolí: v dolní části svahů to je habrová doubrava s dosti chudým bylinným patrem, v nivě potoka pak zlomky potočního luhu. Z faunistického hlediska je zde bohatá zejména fauna bezobratlých, z nichž byli systematicky studováni především motýli – žije zde například otakárek fenyklový (Papilio machaon), okáč metlicový (Hipparchia semele), soumračník proskurníkový (Pyrgus carthami) a soumračník skořicový (Spialia sertorius) a nesytka česká (Pennisetia bohemica). Význačným druhem skalních stepí je ploskoroh pestrý (Ascalaphus macaronius). Někteří zdejší plži svým výskytem indikují kvalitu přírodního prostředí. Plazem charakteristickým pro stepní stanoviště je užovka hladká (Coronella austriaca). Z ornitologického hlediska stojí za zmínku především hnízdění výra velkého (Bubo bubo). Ze savčí fauny je pozoruhodný častější výskyt kuny skalní (Martes foina).

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Jaká hornina převládá v těchto odkryvech? Prosím o celý dvouslovný název a nejedná se o břidlici.
2) Na výchozích souřadnicích se nachází informační cedule naučné stezky, je na ní vyobrazena zkamenělina jednoho ryze českého trilobita :-). Jaký je jeho celý trojslovný název?
3) Velmi opatrně přistupte k okraji propasti (děti zde vůbec nedoporučuji). Na jedné ze stran můžete vidět skalní plošinu. Na které je to straně?
4) Přesuňte se na souřadnice N49°59.305 E14°19.984. Zde je na odkryv nádherný výhled. Jaký je počet vrstev v nejbližším skalním oblouku?
5) Budu rád, když přiložíte svou fotku s černou roklí (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Black ravine are of international importance stratotype stratigraphic boundaries between stages Lochkovian and Pragian. It is also important paleontological site. It covers an area of ​​13.26 hectares at an altitude of 230-345 m. It is located in the cadastral municipalities Kosoř and Radotín. Was published in 1970.

Geological surface area is very well exposed in the now abandoned quarries and natural outcrops. It consists of limestone spodnodevonskými degrees Lochkovian and Pragian. The boundary between the two grades is best exposed in abandoned quarries in the northwest part of the protected area. There was also in 1958 that established the original boundary stratotype. The studied profile among the best prepared geological profiles of the border in the world and serves as a stratotype Lochkov and Prague strata.

Older Lochkovian stage consists of dark gray to black, fine-grained limestone with interlayers of dark calcareous shale. It is a Radotín Lochkov limestone strata. Relief grain in the middle of limestone and shale insert shows the activity of sea currents, which in turn, probably depending on the climatic changes brought coarser and finer material. Radotín limestone contain abundant fossils. Brachiopods are especially frequent, large bivalves, gastropods, cephalopods and trilobites equal. The remnants are scarce pancéřnatých fish and shell parts to over 1 m long arthropods.

The Lochkov strata consistently climbs Prague younger strata, which is represented by limestone facies backyard-Prokop. It is a light gray with a striking limestone slurry hlíznatou construction. Periodic alternating layers with different ratio of the clay component perhaps in these cases reflects periodic climatic changes.

At the boundary of the two layers were global změlčení (drop in sea level), which is known as the Prague Lochkov-border event. Higher backyard-Prokop limestones are already settled in a peaceful environment, and perhaps deeper, with limited activity streams. They act as the abandoned quarries and natural outcrops form "in the barrels" in the northwestern part of the Black ravine below the first houses of the village Kosoř. These limestone fossils are poorer.

In areas with prevailing south ukloněnými slopes falling into the valley Kosořského (Šachetského) stream dominates non-forest vegetation. The upper slopes of the driest find xerothermic lawns and in the place of natural rock outcrops rocky steppe communities that locally pass in very limited flat šipákové oak stands. On contact with the forest xerotherm lawns and other convenient places of natural science has developed valuable fringe shrub communities with a rich herb layer. In these habitats were recorded number of endangered species, such as crimson helleborine (Epipactis atrorubens). In the absence of grazing, however, flat grasslands overgrown bushes thermophilic species-poor. The greatest disturbance of vegetation cover areas represent non-native vegetation planted acacia and pine černé.Většina natural forests is confined largely to the lower wetter part of the valley: the bottom of the slope it is hornbeam oak wood with fairly poor herb layer, in the floodplain of the creek fractions brook floodplain. The faunistic point of view is particularly rich invertebrate fauna of whom have been systematically studied mainly butterflies - live here, for example Swallowtail (Papilio machaon) Okáč metlicový (Hipparchia grinds), Skipper proskurníkový (Pyrgus Carthy) and Skipper cinnamon (Spialia Sertorius) and Clearwing Czech (Pennisetia bohemica). A distinctive type of rock steppes ploskoroh is varied (Ascalaphus macaronius). Some local snails their occurrence indicate the quality of the natural environment. Plasmas characteristic of steppe habitat is smooth snake (Coronella austriaca). The ornithological point of view it is worth mentioning especially nesting eagle owl (Bubo bubo). Of mammalian fauna is notable more frequent rock marten (Martes foin).

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1) What
prevails in these rock outcrops. Please complete Double word name and not a slate.
2) The initial coordinates of an information trail sign is pictured on the one purely Czech fossil trilobite :-). What is his entire three-word name.
3) a very cautious approach to the edge of the abyss (children are not recommended). On one of the pages, you can see the rock platform. On which side is?
4) Move the coordinates N49°59.305 E14°19.984. Here's to rout a wonderful view. What is the number of layers in the nearest rock arch?
5) I'll be glad to attach your photo with a black ravine (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Infocedule v místě umístění

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

Uyniar cebfíz bcngear. Zexargr an ngevohgl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

242 Logged Visits

Found it 239     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 256 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.