Skip to content

Marble at the Opera EarthCache

Hidden : 09/30/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Operahuset - The Opera House - Das OpernhausOslo operahus ble høytidlig åpnet 12. april 2008.
H.M.Kong Harald holdt åpningstale og hele åpningsforestillingen ble kringkastet av NRK1. Andre prominente gjester var: H.M.Dronning Sonja, Jens Stoltenberg og Tysklands forbundskansler Angela Merkel.


The Oslo Opera House (Norwegian: Operahuset) is the home of The Norwegian National Opera and Ballet, and the national opera theatre in Norway. It was officially opened in April 2008.
The roof of the building angles to ground level creating a large plaza inviting pedestrians to walk up and enjoy the panoramic views of Oslo.


Das Opernhaus Oslo (Norwegisch: Operahuset) ist das Zuhause der norwegischen Nationaloper und des norwegischen Balletts, sowie des nationalen Operntheaters in Norwegen. Es wurde offiziell im April 2008 eröffnet.
Durch den Winkel den das Dach zum Boden hat erschafft es eine große Piazza welche Fußgänger zu Spaziergängen anregt und die Möglichkeit bietet, Panoramaansichten Oslos zu genießen.
Valg av stein:
For at Operahuset skulle fremstå som et isfjell som stiger opp av havet ble hvit marmor valgt.
Operahuset er kledd med plater av hvit Carraramarmor både utvendig og innvendig.
Denne marmoren har de nødvendige tekniske kvaliteter i form av stabilitet, tetthet og lang levetid, samt at den beholder sin glans og farge selv i våt tilstand.
At det ikke ble valgt marmor fra steinlandet Norge skapte store overskrifter og debatter. Etter flere utredninger og ekstrarunder forble valget uendret. Det ble konkludert at Carraramarmoren hadde de riktige egenskapene. Norske alternativ ville blitt dobbelt så dyre.
I skvulpesonen er det benyttet granittplater fra Rennebu da den er bedre egnet for kontakt med saltvann.

Carraramarmor:
Carraramarmor er en av verdens mest kjente typen av bergarten marmor.
Marmoren her kommer fra steinbruddene ved byen Carrara i regionen Toscana, Italia.
De første steinbrudd rundt Carrara går tilbake til det 2. århundre f.Kr. Romerne var de første til å etablere steinbrudd for å bryte store mengder marmor til offentlige bygg, palasser og skulpturer.
Senere har verden fått øynene opp for denne karakteristiske marmoren med sin harmoniske utforming av krystallene og deres transparens og skarphet.
Noen kjente bygninger hvor Carraramarmor er benyttet er: Det skjeve tårn i Pisa, Pantheon og Peterkirken i Roma og i tidligere World Trade center, samt i en del Casinoer i Las Vegas.
Mange skulpturer er også hugget ut av Carraramarmor. Den mest kjente er Michelangelos skulptur av David(som møtte Goliat)

Hvordan marmor dannes:
Prosessen med hvordan marmor dannes er alltid ganske like, uansett hvilken farge den har.
Marmor er en metamorf bergart, som betyr at den er skapt av transformasjonen av andre bergarter som kalkspatt(kalsitt), dolomitt eller aragonitt.
Forandringsprosessen skjer ved høye temperaturer, så vel som høyt trykk under jordoverflaten som endrer krystallstrukturen av bergarten fullstendig.


Prosessen i Carrara startet for over 200 millioner år siden, i perioden Trias, med sedimentering, da døde organismer og organisk materiale falt ned på jordens overflate og dannet et tykt lag av sedimenter som ble forsteinet til kalkspatt.
Transformasjonen fra kalkspatt til marmor ble forårsaket av bevegelser av de tektoniske platene, da den afrikanske platen begynte å bevege seg mot den eurasiske platen.
Trykket og temperaturen i jorda igangsatte prosessen med endring av den sedimentære bergarten og lagde fjell opp til 1900 meters høyde som hovedsaklig består av marmor.
Temperaturen og trykket som er nødvendig for å danne marmor ødelegger eventuelle fossiler og sedimentær tekstur i den opprinnelige steinen.

Carraramarmor er typisk hvitt som følge av transformering av nesten ren kalkstein.
Kalksteinen besto hovedsakelig av mineralet kalsitt som en krystallisk form for kalsiumkarbonat CaCO3.
Det vil si at marmoren inneholder mye kalsium, karbon og oksygen.

Platenes plassering i dag

Eksempler på varianter:


Fargevariantene av marmor skyldes de mineraler som er blitt transformert, indikerer for eksempel:
- Hvit marmor dannes av veldig ren kalkstein.
- Rosa farge kommer av tilstedeværelse av mangan.
- Grønn farge kommer ofte av serpentin fra kalkstein med høyt innhold av magnesium eller dolomitt med silisiumurenheter. Kobber gir også en grønn farge.
- Rød marmor indikerer tilstedeværelse av hematitt.
- Gul marmor skyldes limonitt.
- Svart kommer av jernoksid.
- Blanding av farger i marmoren kommer av at det rene kalksteinen var forurenset av ulike mineraler.


For å logge denne må du sende svarene til CO via profilen på Geocaching.com

1. Hvordan startet prosessen med transformeringen av kalkstein til marmoren som brytes ved Carrara?
2. I hvilke tidsperiode skjedde prosessen?
3. Still deg ved nullpunktet (Foran advarselskiltet på "rekkverket") å beskriv med dine egne ord hvordan marmoreringen ser ut.
4. Hvilken av marmortypene nedenfor er benyttet her, rett foran advarselskiltet?(se spoiler)


Du kan logge med en gang svar er sendt CO. Om det er spørsmål vedr. dine svar tar CO kontakt.
Logging uten svar til CO blir slettet uten kommentar.

Legg gjerne ved et bilde av deg og din GPS på operaen, men det er valgfritt.

Viktig! Ikke legg ved foto som hjelper andre å løse oppgavene uten å måtte besøke stedet selv. Jeg vil være nødt til å slette slike loggerThe choice of stone:
Because the Opera house would looks like an iceberg rising out of the sea white marble was selected.
Opera house is clad with plates of white Carrara marble inside and out.
This marble has the necessary technical quality in terms of stability, density and longevity, and that it retains its brilliance and color even when wet.
That it was not selected marble stone from Norway made headlines and debates. After several studies and additional rounds remained unchanged elections. It was concluded that Carrara marble had the right properties. Norwegian alternative would be twice as expensive.
In the area between land and water it’s used granite from Rennebu in Norway since it’s better for contact with salt water.

Carrara Marble:
Carrara Marble is one of the most famous type of the rock marble.
The marble here comes from quarries near the town Carrara in Tuscany, Italy.
The first quarries around Carrara goes back to the 2nd century BC. The Romans were the first to establish a quarry to break large amounts of marble to public buildings, palaces and sculptures.
Later, the world has become aware of this characteristic marble with its harmonics of the crystals and their transparency and clarity.
Some famous buildings where Carrara marble are used: The Leaning Tower of Pisa, Pantheon in Rome, Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican, the former World Trade Center and in some casinos in Las Vegas.
Many sculptures are made in marble from Carrara. The most famous is Michelangelo's sculpture of David (who met Goliath)

How marble is formed:
The process of how marble is formed is always pretty similar, no matter what color it is.
Marble is a metamorphic rock, which means that it’s created by the transformation of other rocks such as calcite, dolomite or aragonite.
The process of transformation occurs at high temperatures as well as high pressure underground which restructure the crystals in the rock.

The process started in Carrara for over 200 million years ago in the Triassic period, with sedimentation, as dead organisms and organic material fell on the earth's surface and formed a thick layer of sediments that were petrified to calcite.
The transformation from calcite, marble was caused by movements of the tectonic plates, when the African plate began to move towards the Eurasian plate.
The pressure and temperature of the Earth initiated the process of change in the sedimentary rocks and made mountains up to 1900 meters height, which are mainly composed of marble. The temperature and pressure required to form marble destroys any fossils and sedimentary texture of the original stone.

Carrara marble is typically white as a result of transformation of almost pure limestone.
The limestone consisted mainly of the mineral calcite as a crystalline form of calcium carbonate CaCO3.
That marble contains much calcium, carbon and oxygen.

The plate's position today

Examples of variations:


The colors of marble due to the minerals which have been transformed indicates:
- White marble is formed of very pure limestone.
- Pink color comes from the presence of manganese.
- Green color is often of serpentine from limestone rich in magnesium or dolomite with silicon impurities. Copper also provides a green color.
- Red marble indicates the presence of hematite.
- Yellow marble due to limonite.
- Black comes from iron oxide.
- Mixture of colors in the marble comes from the pure limestone was contaminated by various minerals.

Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com

1. How did the process of transformation of limestone to marble start at Carrara?
2. In which period occurred the process?
3. Stand by the coordinates (In front of the warning sign on "the fence") to describe in your own words how the marbling looks.
4. Which of the following types of marble have been used here, right in front of the warning sign?(See spoiler)


You can log immediately answers are sent CO.
If there is any questions about your answers CO will contact you.
Logs without answare to cache owner will be deleted.

Posting a picture of yourself or your GPS at the opera is optional.

Important! Please be careful not to post pictures or specific information that can help others to answer the required questions without actually visiting the site. I will have to remove such logs.Die Wahl des Steins:
Der weiße Marmor wurde ausgesucht, weil das Opernhaus wie ein aus der See ragender Eisberg aussehen sollte.
Das Opernhaus ist innen und außen mit Platten weißen Carrara-Marmors verkleidet.
Dieser Marmor hat die entsprechenden technischen Qualitäten wie Stabilität, Dichte und Langlebigkeit, zudem behält er seine Brillanz und Farbe auch wenn er nass ist.
Das es kein ausgesuchter norwegischer Marmor ist machte Schlagzeilen und schuf Debatten. Nach einigen Untersuchungen und weiteren Diskussionen blieb die Wahl jedoch unverändert. Es war klar das Carrara-Marmor die richtigen Eigenschaften hat. Die norwegische Alternative wäre zudem doppelt so teuer gewesen.
In der Zone zwischen Land und Wasser wurde Granit aus Rennebu in Norwegen genutzt, weil dieser besser für den Kontakt mit Salzwasser geeignet ist.

Carrara-Marmor:
Carrara-Marmor ist einer der meist bekannten Typen des Gesteins Marmor.
Der Marmor stammt aus Steinbrüchen nahe der Stadt Carrara in der Toskana in Italien.
Der erste Steinbruch in Carrara wird auf das zweite Jahrhundert vor Christus datiert. Die Römer waren die Ersten die einen Steinbruch schufen, um große Mengen Marmor zu brechen und verwendeten ihn in öffentlichen Gebäuden, Palästen und für Skulpturen.
Später wurde man sich dieses charakteristischen Marmors wegen seiner Harmonie der Kristalle, sowie ihrer Lichtdurchlässigkeit und Klarheit bewusst.
Einige beliebte Bauwerke, in denen Carrara-Marmor genutzt wurde: Der schiefe Turm von Pisa, das Pantheon in Rom, der Petersdom, das frühere World Trade Center und einige Casinos in Las Vegas.
Viele Skulpturen wurden aus Marmor aus Carrara geschaffen. Die wohl bekannteste ist Michelangelos Skulptur des David(der Goliath begegnete).

Wie Marmor entsteht:
Der Prozess wie Marmor entsteht ist bei jeder Farbe nahezu gleich.
Marmor ist ein metamorphisches Gestein, das heißt, es entsteht aus der Veränderung anderer Gesteine wie z.B. Kalken, Dolomiten oder Aragoniten.
Der Prozess der Transformation findet sowohl bei hohen Temperaturen, als auch bei hohem unterirdischem Druck statt, was die Kristalle im Gestein neu strukturiert.


Der Prozess begann in Carrara über 200 Millionen Jahre zuvor, in der Erdzeitperiode Trias mit Sedimentation, als totes organisches Material auf die Erdoberfläche fiel und so eine dicke Schicht Sedimente schuf, die zu Kalk versteinerte.
Die Transformation von Kalk zu Marmor wurde durch Bewegungen der tektonischen Platten verursacht, als sich die afrikanische Platte in Richtung der eurasischen Platte bewegte.
Der Druck und die Temperaturen der Erde initiierten den Veränderungsprozess in den Sedimentgesteinen und schufen über 1900 Meter hohe Gebirge, welche zum Großteil aus Marmor bestehen.
Die für das Formen von Marmor notwendigen Temperaturen und Drucke zerstören sämtliche Fossile und Sedimentstrukturen des Originalgesteins.

Carrara-Marmor ist, aufgrund seiner Transformation aus nahezu purem Kalkstein, typischerweise weiß.
Der Kalkstein bestand hauptsächlich aus dem Mineral Kalk als kristalline Form von Kalziumcarbonat CaCO3.
Das Marmor enthält viel Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff.

Die heutige Position der Platte

Beispiele der Variationen:


Die verschiedenen Farben der Marmorgesteine, die durch die Minerale hervorgerufen werden, lassen Folgendes schlussfolgern:
- Weißer Marmor besteht aus sehr reinem Kalkstein
- Pinke Farbe entsteht durch einen Anteil von Mangan
- Grüne Farbe ist oft schlangenförmig durch Kalkstein vorhanden, welcher reich an Magnesium oder Dolomiten mit Silikonverunreinigung ist. Kupfer ist ebenfalls Grund für grüne Farbe
- Roter Marmor weist auf den Gehalt von Hämatit hin
- Gelber Marmor aufgrund von Limonit
- Schwarz kommt von Eisenoxiden
- Farbmischungen im Marmor stammen von purem Kalkstein, welches von diversen Mineralien kontaminiert wurde

Schicke die Antworten als E-Mail über das Profil des Cache-Owners auf Geocaching.com

1. Wie begann der Prozess der Transformation von Kalkstein zu Marmor in Carrara?
2. In welcher Periode fand der Prozess statt?
3. Stell dich an die Koordinaten(vor dem Warnschild auf „dem Zaun“) um in deinen eigenen Worten zu beschreiben wie der Marmor aussieht.
4. Welche der folgenden Arten von Marmor wurden hier, direkt vor dem Warnschild genutzt?(Siehe Spoiler)


Du kannst sofort loggen, die Antworten sende bitte an den CO. Wenn es Fragen zu deinen Antworten gibt wird der CO dich kontaktieren.
Logs ohne Antworten an den Cache-Owner werden gelöscht.
Ein Bild von dir oder deinem GPS bei der Oper ist optional.

WICHTIG!! Bitte sei vorsichtig, dass du keine Bilder oder spezifische Informationen postest, die anderen helfen könnten die benötigten Fragen zu beantworten, ohne an der Oper gewesen zu sein. Ich werde solche Logs löschen müssen.

Danke an heidekraut4 für das Übersetzen des Textes!

Free counters!
Geocaching in Norway

Additional Hints (No hints available.)