Skip to Content

<

AGT 17: Svatosske skaly / Svatosske rocks

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/20/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
SVATOŠSKÉ SKÁLY SVATOSSKE ROCKS 17

Jedinečný geologický útvar v kaňonovitém údolí řeky Ohře mezi Loktem a Doubí u Karlových Varů, který byl již v roce 1933 vyhlášen Národní přírodní památkou. Jeho celková výměra je 1,95 ha a nachází se v nadmořské výšce 380 – 430 metrů. Tvoří jej žulové skalní stěny s charakteristickou blokovou odlučností. Najdeme zde mj. skalní stěny, věže a jehly. Samotné skalní bloky dosahují výšky 50 metrů. Na jejich vrcholcích jsou často vzácné erozní obří hrnce. Přitažlivost skal je umocněna četnými pověstmi o knížeti duchů Janu Svatošovi (něm. Hansi Heilingerovi). Podle nich je útvar zkamenělým průvodem svatebčanů.

Lokalita je přístupná pouze pěší a vodní turistikou. Turisticky značené stezky vycházejí z Lokte, Doubí u Karlových Varů a Cihelny. Národní přírodní památka je součástí naučné stezky Doubí - Svatošské skály.


Základním morfologickým tvarem jsou příkré erozní svahy vzniklé činností řeky při zahlubování údolí. Jejich sklon se nejčastěji pohybuje okolo 40° - 50°. Z jejich povrchu vystupují skalní útvary v podobě jehlanů a věží, připomínající proslulá pískovcová skalní města. Příkré svahy mezi skalními útvary jsou zakryty písčito-kamenitou až balvanitou sutí s žulovými bloky lemujícími úpatí skal. Skály jsou tvořeny tzv. „loketskou“ žulou. Je to světlá, dvojslídná hornina s až 10 cm velkými krystaly ortoklasu. V mineralogickém složení převládá biotit nad muskovitem. Občas se vyskytují křemenné a křemen-rohovcové (jaspis) žilky.

Dendrologický průzkum nevelké národní přírodní památky prokázal výskyt běžných druhů dřevin: borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice vejmutovky (Pinus strobus), smrku ztepilého (Picea abies), smrku pichlavého (Picea pungens), buku lesního (Fagus sylvatica), břízy bělokoré (Betula pendula), olše lepkavé (Alnus glutinosa), topolu osiky (Populus tremula), dubu zimního (Quercus petraea), dubu letního (Quercus robur), vrby jívy (Salix caprea), vrby křehké (Salix fragilis), lípy srdčité (Tilia cordata), bezu červeného (Sambucus racemosa), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides).

Z bylin se na lokalitě přizpůsobil řebříček obecný (Achillea millefolium), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), šťovík menší (Rumex acetosella), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), děhel lesní (Angelica sylvestris), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), konopice dvouklanná (Galeopsis bifida), jestřábník hladký (Hieracium laevigatum), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) či heřmánkovec přímořský (Tripleurospermum maritimum).

Podle zrnitosti rozlišujeme žulu na tři základní stupně zrnitosti: drobně zrnitá, středně zrnitá a hrubě zrnitá.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Jak jste se jistě v listingu dočetli - skály jsou převážně tvořeny žulou. Určete však jaká je její hrubost.
Pomoci Vám může tento obrázek:

2) V blízkosti výchozích souřadnic se nachází informační cedule. Kolik je na ní černobílých fotografií? Pozor. Toto je zrada pro Googlisty. Ne vše, co vygooglujete je tato cedule a mě nezajímá jiná cedule na druhé straně skály či na druhém břehu.
3) Co je to bloková odlučnost?
4) Přiložte svou fotografii se skálou (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

The Svatošské rocks Cliffs NNM was declared in 1933 on an area of 1.95ha and lies at elevations of 380-430 metres above sea level in the parish of Hory u Jenišova in the Karlovarský kraj - Karlovy Vary Region.

The cliffs are a unique geological formation in the canyon-like valley of the Ohře river between Loket and Doubí u Karlových Varů. The cliffs are formed of granite rock walls with characteristic block jointing. Here we can find rock walls, towers and „needles“. The rocky blocks are up to 50 metres in height and on their summits we can often find rare erosional depressions or „kettle holes“. The attractive appearance of the rocks is further enhanced by the many legends about the prince of ghosts Jan Svatoš (Hansi Heilinger in German). The rock formation known as the “Fossilized Wedding Procession” is named after these legends.

The locality is only accessible on foot or by boat or canoe along the river. Marked tourist trails begin in Loket, Doubí u Karlových Varů and Cihelna. The national nature monument is a part of the Doubí – Svatošské skály themed trail.

The basic morphological form here are very steep erosional slopes, which were formed by the activity of the river as it cut itself a deep valley. The slope angle is most often 40-50°. Rock formations such as needles and towers emerge from the slope surface, and remind us of the famous sandstone castellated rocks. The steep slopes between the rocky outcrops have a covering of sandy-rocky or even boulder talus with granite blocks fringing the foot of the cliffs.

The rocks are built of the “Loket type” of granite, which is a light-coloured, two-mica rock of medium to coarse grain size, and also contains large twincrystals of orthoclase up to 10cm in diameter. In the mineralogical composition biotite predominates over muscovite. Occasional small seams of quartzite and quartzite-chert (jasper) can also be found in the cliffs.

Only common tree species were recorded when dendrological research was carried out in this small national nature monument. These include Scots pine (Pinus sylvestris), Weymouth pine (Pinus strobus), Norway spruce (Picea abies), beech (Fagus sylvatica), silver birch (Betula pendula), alder (Alnus glutinosa), aspen (Populus tremula), sessile oak (Quercus petraea), pendunculate oak (Quercus robur), goat willow (Salix capcaea), crack willow (Salix fragilis), small-leaved lime (Tilia cordata), elderberry (Sambucus racemosa), sycamore (Acer pseudoplatanus) and Norway maple (Acer platanoides).

Notable herbs which grow on the rocky cliffs include yarrow (Achillea millefolium), sneezewort (Achillea ptarmica), sheep’s sorrel (Acetosella vulgaris), ground elder (Aegopodium podagraria), wild angelica (Angelica sylvestris), cabbage thistle (Cirsium oleraceum), bifid hemp-nettle (Galeopsis bifida), smooth hawkweed (Hieracium laevigatum), purple loosestrife (Lythrum salicaria), rattlesnake root (Prenanthes purpurea) and sea mayweed (Tripleurospermum maritimum).

Questions and tasks:

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:
1) As you probably read in the listing - rocks are mostly of granite. Determine However, what is its coarseness.
You can help this picture:

2) Near the start coordinates an information sign. How much is it to black and white photos. Attention. This is a betrayal of Googlisty. Not everything what google find is this sign and I do not care about other signs on the other side of the rock or on the other side.
3) What is the block cleat?
4) Include a photo of the rock (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Infocedule v místě umístění

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

629 Logged Visits

Found it 624     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 586 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.