Skip to Content

<

AGT 20: Blsansky Chlum / Chlum of Blsany

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/03/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
BLŠANSKÝ CHLUM CHLUM OF BLSANY 20

Blšanský Chlum je vrch nacházející se v Ústeckém kraji, cca 2 km východně od města Louny. Je zajímavou krajinou dominantu s kruhovým výhledem do kraje, z vrcholu ve výšce 293 m n.m. je nádherný výhled například na nedaleké město Louny, na další vrchy Českého středohoří a nebo na hrad Hazmburk.

Jedná se o neovulkanický suk - výchoz čedičové horniny tvaru krátkého nesouměrného hříbku. Z hlediska regionálně geologického členění je součástí jihozápadní okrajové části Českého středohoří.

Díky lomové činnosti (ještě ve 30. letech 20. století zde docházelo k občasné ruční těžbě) jsou zde odkryty geologické fenomény obvyklé pro chlumy vulkanického původu a je patrná sloupcovitá a kulovitá (také balvanitá) odlučnost. Ta je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu chladnoucího čediče k vertikálnímu rozpukání a vzniku pěti až šestihranných sloupů.

Mimo Země jsou čediče známé taktéž z pozemského Marsu, Venuše a dokonce i z asteroidu Vesta. Předpokládá se, že zdrojovými horninami pro částečné tavení jsou jak peridotity tak i pyroxenity.

Za minulého režimu byl vrch součástí vojenského prostoru, což je patrné především při pohledu na stepní porost v oblasti směrem ke městu Louny a panelovou/dlážděnou příjezdovou cestu s vybetonovanými plochami vedle ní. Navíc při cestě na sousední Malý Chlum můžete po pravé straně najít zarostlé tankové zákopy.

Na jižních svazích se vyskytují některé ohrožené a chráněné druhy rostlin (kozinec rakouský, vlnice chlupatá a kavyl vláskový) a hmyzu (přástevník kostivalový). Od roku 2004 je Blšanský Chlum registrován orgánem ochrany přírody odboru životního prostředí MÚ Louny jako významný krajinný prvek podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a od roku 2005 je vyhlášen jako evropsky významná lokalita.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Co je to sloupcovitá a kulovitá odlučnost?
2) Odhadněte šíři jednoho ze sloupců sloupcové odlučnosti.
3) Čedič je zbarven do červené barvy. Zkuste se zamyslet, čím je to způsobeno.
5) Na informační tabuli (N 50° 20.793 E 013° 50.416) se dozvíte další zajímavosti o Blšanském Chlumu. Je zde vyobrazeno i pásové vozidlo. Jaké je na něm (bílé) číslo?

Vaše odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH

Chlum of Blšany is located in the Usti region, about 2 km east of the city Louny. It is an interesting landscape dominated with a circular view of the countryside from the top at a height of 293 m above sea level such a beautiful view of the nearby town of Louny, the next and the Czech Central Mountains and the Castle Hazmburk.

It is a volcanic suk - basalt rock outcrop shaped short asymmetrical mushroom. In terms of regional geological structure is part of the southwestern outskirts of the Czech Central Mountains.

Thanks fracture activity (even in the 30 years of the 20th century there were occasional manual extraction) are uncovered geological phenomena common for Chlumy volcanic origin and is visible columnar and globular (also boulder). This is caused by contraction during the cooling of lava. As with mud cracks on the bottom of the pond is drained in reducing the volume of cooling basalt to vertical fracturing and the formation of five and six-sided columns.

Outside the country are also made of basalt known earthly Mars, Venus, and even on the asteroid Vesta. It is assumed that the source rocks to partially melt both peridotites and pyroxenites.
Under the previous regime Hill was part of a military area, which is especially apparent when looking at the steppe vegetation in the area toward the city Louny and panel / paved driveway with concrete surfaces beside her. Additionally, on the way to neighboring Little Chlum you can find on the right side of the tank overgrown trenches.

On the southern slopes there are some endangered and protected species of plants (Astragalus Austrian, undulating feather hairy and the hair) and insects (přástevník Comfrey). Since 2004, the registered body Chlum of Blšany. Conservation Department of Environment MA Louny landscapes as an important element in accordance with Act No. 114/1992 Coll., On nature and landscape, and since 2005 has been announced as a significant European location.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1) What is spherical and columnar jointing?
2) Estimate the width of the columns of columnar jointing.
3) Basalt is colored in red. Try to think about why this is.
5) On the information panel (N 50 ° 20.793 E 013 ° 50.416) to learn more interesting facts about Blšany Chlumu. It is shown here as crawler. What is in it (white) number?

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: Worldweb.cz
Portál: Fototuristika.eu
Infocedule v místě

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

199 Logged Visits

Found it 194     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 327 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.