Skip to Content

<

AGT 22: Zkamenely strom / Fossilized trees

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/14/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
ZKAMENĚLÉ STROMY FOSSILIZED TREES 22

Vítejte na dvacátém druhém zastavení Alkeho geoearth-cache tour, která se tentokrát zaměří na největší dochovaný zkamenělý strom v České republice. Nachází se před budovou muzea v Nové Pace v prosklené vitríně. Je to araukarit, v tomto případě je to jehličnan z období prvohor, který byl nalezen v roce 1953 zde v Nové Pace při stavbě stadionu. Jeho přepravu do těchto míst zajistil v roce 1954 ředitel muzea - pan Otakar John.

Jeho stáří (stromu) je odhadováno na 230 milionů let. Délka zkameněliny je 8,3 metrů a průměr 1,2 metru v nejširším místě. Nalezen byl ve vrstvě načervenalého pískovce.

Araukarity byly předky dnešních nahosemenných rostlin, byly podobné bukům či borovicím. Dosahovaly výšky až 40 metrů

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/delnici-objevili-zkamenely-strom-stary-250-milionu-let-pds-/zahranicni.aspx?c=A070816_072901_vedatech_cen

V roce 2007 byly opět v Nové Pace, při stavbě základů supermarketu, objeveny další 3 kusy zkamenělých stromů někdejšího prvohorního lesa (někdy až 50 metrů) který se rozkládal v podkrkonoší. Tehdy tu byla krajina připomínající horkou poušť s mělkými jezery a říčkami. Rostly tu obrovité přesličky a plavuně. Nově objevená zkamenělina je široká 50 cm. Tyto části se stali součástí muzea.

Zkamenělé dřevo je název pro speciální typ zkamenělin suchozemských rostlin. Jedná se o výsledek permineralizace stromů, které proces přeměnil v kameny. Všechny organické materiály ve stromě byly přeměněny na minerály, především křemičitany, jako např. křemen, ale byla mu ponechána původní dřevěná struktura. Na rozdíl od ostatních fosilií, které jsou často pouze otisky, se jedná o třídimenzionální reprezentaci původního organického materiálu.

JAK SE ZE STROMŮ STÁVAJÍ ZKAMENĚLINY

1. Obrázek: Před 230 miliony lety rostly na rozsáhlé záplavové a bažinaté pláni, obklopené činnými sopkami jehličnany a řada dalších stromů.

2. Obrázek: Při povodních voda odnášela padlé kmeny, ale některé kmeny také uvízly v ohybu řeky nebo v úzkých soutěskách.

3. Obrázek: Na kmenech se usazovalo bahno, písek a vulkanický popel. Oxid křemičitý z popela, rozpuštěný v podzemních vodách, prosákl do dřeva a zkrystalizoval.

4. Obrázek: Nad zakrytými kmeny se usazovaly další vrstvy a po milionech let se pak zkamenělé dřevo díky zdvihům zemské kůry a erozi objevilo opět na povrchu.

Proces zkamenění probíhá pod zemí, kde je dřevo pohřbeno pod sedimenty, které ho chrání nedostatkem kyslíku, který by jinak dřevo rozložil. Minerální vody proudící přes sedimenty uskladňují v buňkách rostliny minerály a jak lignin a celulóza v rostlině slábnou, vytváří se na ní kámen.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) V listingu se dočtete, jaká je šířka kmene v nejširším místě. Odhadnete jaká je v nejmenším?
2) Jaká mohla být výška celého stromu? (údaj z listingu)
3) Jaký geologický útvar převládá v oblasti Nové Paky? Dočtete se na ceduli vedle exponátu.
4) Pokud místo navštívíte - uvidíte naproti ceduli Novopacko. Tato cedule je připevněna šrouby s označením WF a číslo. Jaké to je číslo?
5) Budu rád, když přiložíte svou fotku s araukaritem (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi prosím nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat. V případě nouze nebo technických problémů mi můžete odpovědi zaslat i přes profil.

ENGLISH SUMMARY

Welcome to the twenty-second station Alkeho geoearth tour, this time focusing on the largest preserved fossilized tree in the Czech Republic. Located in front of the museum in New Pace in a glass display case. It Araukarity CS, in this case, the period of the Paleozoic conifer, which was found in 1953 in New Pace here the construction of the stadium. Its transportation to these places secured in 1954, the museum director - Mr. Otakar John.
His age (tree) is estimated to be 230 million years old. Fossils length is 8.3 meters and 1.2 meters diameter at the widest point. Was found in a layer of reddish sandstone.
Araukarity CS gymnosperms were the ancestors of today's plants were similar to beech trees and pines. Reached a height of 40 meters.
In 2007, again in New Pace, during the construction of the foundations of the supermarket, discovered another 3 pieces of petrified trees of the former Paleozoic forest (sometimes up to 50 meters) which was located in the Giant Mountains. Then there was the landscape like a hot desert with shallow lakes and rivers. Grew the giant horsetail and lycopodium. The newly discovered fossil is 50 cm wide. These parts have become part of the museum.

Petrified wood is the name for a special type of fossils of land plants. It is the result permineralizace trees that process transformed into stones. All organic materials were converted in the tree in minerals, mainly silicates, such as quartz, but has been left original wooden structure. Unlike other fossils, which are often only print, this is a three-dimensional representation of the original organic material.

HOW TO BECOME TREE fossils
First Picture: Before 230 million years ago, grew to extensive flooding and swampy plain, surrounded by active volcanoes and many other conifer trees.

Second Picture: When water floods took away the fallen trunks, but some tribes also stuck in the bend of the river or in narrow canyons.

Third Picture: tribes settled mud, sand and volcanic ash. Silica from the ash, dissolved in groundwater seeped into the wood and crystallizing.

4th Picture: Above trunks covered with another layer is deposited over millions of years and then petrified wood through the earth's crust uplifting and erosion appeared again on the surface.

The process of fossilization takes place underground, where the wood is buried under sediments, which protects it lack of oxygen, which would otherwise spread wood. Mineral water flowing through the sediment storing cells in plants and minerals as lignin and cellulose in plants fading, is generated on the stone.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1)
The listing is read, which is the width of the trunk at the widest point. Estimated by what is in the slightest?
2) What could be the height of the tree? (as of listing)
3) What geological formation prevalent in Nova Paka? You can read the sign next to the exhibit.
4) If you visit the site - you'll see from the side (outside glazed area) on the ground a few small tribes. What is their number?
5) I'll be glad to attach your photo with Araukarity CS (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: Muzeum.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

738 Logged Visits

Found it 728     Didn't find it 1     Write note 6     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 454 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.