Skip to Content

<

AGT 23: Stoly na Medniku / Adits on Mednik

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/17/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
ŠTOLY NA MĚDNÍKU ADITS ON MEDNIK 23

Vítejte na dvacátém třetím zastavení Alkeho geoearth-cache tour, které je tentokrát věnováno těžbě v oblasti vrchu Mědník.

Vrch Mědník (někdy také Měděnec) byl jako rudní ložisko znám již před polovinou 15. století. Poprvé je v dokladech v době mezi roky 1446 - 1449 uváděna ves Kamenné jako “Villa Steingrün zum Kuppersberg”. Horní městečko Měděnec bylo založeno pány z Fictum teprve roku 1520 s privilegiem svobodného výkupu stříbra. Z toho vyplývá, že zde v počátcích těžby byly dobývány stříbronosné rudy a od roku 1540 dochází ke zpracování měděných rud na tzv. vitriolový olej. Roku 1588 byl Měděnec povýšen na horní město a roku 1616 se vykoupil se svolením krále Matyáše z poddanských povinností. Do třicetileté války se značně rozmohl, v roce 1640 byl vypálen. Doly ale zůstaly v provozu a roku 1646 dostal Jindřich Šlik od Ferdinanda III. horní a mincovní privilegium. Roku 1674 byla vybudována na vrcholu kopce kaple. Na malé ploše ložiska bylo koncentrováno velké množství dolů, ze kterých lze jmenovitě uvést pouze hlavní dědičné štoly Boží tělo a Marii pomocnou, které sloužily nejen k odvodňování, ale i těžbě rudy.

Další informace o historii štol se dozvíte přímo na informačních tabulích.

V nejhlubších částech zdejšího skarnového tělesa převažuje nad ostatními rudami magnetit, dobývaný v 18. a 19. století. Byl předmětem zájmu mnoha báňských podnikatelů ještě na začátku 20. století. K významnějšímu dobývání ložiska však v té době již nedošlo.

MAGNETIT

Magnetit je minerál krystalizující v kubické soustavě, chemicky oxid železnato-železitý (chemický vzorec Fe3O4). Starší název je i magnetovec, nebo okuje. Je důležitou součástí železných rud. Patří mezi spinely.

Tento běžný oxid vytváří oktaédrické a dodekaédrické krystaly, vyskytuje se však i v celistvé nebo zrnité podobě. Magnetit je neprůhledný minerál s matným nebo kovovým leskem. Je nejvýznamnější železnou rudou, obsahuje až 72% železa. Má magnetické vlastnosti. Jeho strukturu lépe vyjadřuje vzorec Fe3 + (Fe2 + Fe3 +) O4, (stechiometrický vzorec Fe3 O4 však vyjadřuje poměrně přesně jeho složení). Někdy může mít zvýšený obsah titanu (titan-magnetit), chromu (chrom-magnetit) nebo manganu.

Tvoří se ve vyvřelých hlavně bazických horninách, ale i v žilních a metasomatických ložiskách (skarnech). Vzácně bývá přítomen i v pegmatitoch. Vzniká v silně redukčních podmínkách, což je příznačné hlavně pro páskované železné rudy.

Je významným pro studium vzniku hornin. Při reakci magnetitu s kyslíkem vzniká hematit (trojmocné Fe), čímž vzniká dvojice minerálů, přirozený tlumivý roztok, který řídí fugacitu kyslíku. Vyvřelé horniny běžně obsahují minerální zrna dvou pevných roztoků – jeden mezi magnatitem a ulvospinelem a druhý mezi hematitem a ilmenitem. Složení těchto minerálních dvojic se pak používá k určení oxidačních podmínek magmatu. Z oxidačních podmínek jednotlivých minerálů lze určit jak probíhal vznik magmatu, hlavně frakční krystalizace.

Je známý i biochemický vznik magnetitu. Krystaly magnetitu byly nalezeny v tělech některých bakterií (např. Magnetospirillum magnetotacticum), ale i v nervových centrech včel, termitů, ryb a některých ptáků (např. holub), ale i v lidském těle.

Jak již naznačuje název tohoto minerálu, magnetit je velmi magnetický a přitahuje železné piliny. Vychyluje i střelku kompasu. Tvoří oktaédrické krystaly, vtrúsená zrna, jemnozrnné, až masivní agregáty černé barvy. Má polokovový lesk a černý vryp. Vyznačuje se také relativně velkou měrnou hmotností, tedy i poměrně malé kusy mají výrazně větší hmotnost, než běžné minerály. Patří mezi opak minerálů, jejichž optické vlastnosti nelze pozorovat v polarizačním mikroskopu.

Po druhé světové válce začíná v této oblasti rozsáhlý geologický průzkum, který pokračuje až do roku 1957. Na něj navazují v letech 1957—1958 magnetometrická měření, prováděná Ústavem pro výzkum rud Praha. Technicko-průzkumné práce začínají již v roce 1956 a po stránce geologické i technické byly vedeny pracovníky Severočeského rudného průzkumu v Teplicích. Magnetometrickým měřením byla zjištěna v prostoru Mezilesí skarnová čočka zrudnělá magnetitem.

Závod tu byl vybudován pro centrální vytěžení magnetické rudy z lokalit Měděnec Přísečnice s možností pozdějšího napojení na těžbu z lokalit Orpus a Kovářská. Celková těžba měla dosáhnout 200 000 t a toto množství mělo být zpracováváno na magnetitový koncentrát pro hutě.

Projekt budování závodu Měděnec řešil výstavbu dolu a povrchových objektů od základů, protože ke dni zahájeni výstavby v roce 1960 byla vyhloubena tzv. stará jáma na 3. patro, tj. do hloubky 150 m, a ložisko Měděnec bylo otevřeno báňskými díly na 2. a 3. patře, které původně sloužily geologickému průzkumu k ověření výskytu hydrotermálních žil a radioaktivních nerostů. Ostatní ložiska magnetitu, tj. ložisko Přísečnice, ložisko Orpus a ložisko Kovářská, byla ověřována vrty z povrchu.

Ložiska magnetitu nevycházejí nikde na povrch, jsou situována ve starém hornickém terénu, kde se v 16. a 17. století dobývaly stříbronosné rudy, jejichž těžba dosahovala v minulosti vrcholu v první polovině 19. století právě v blízkosti ložiska Orpus a Přísečnice. Těžba tu tehdy dosáhla hloubek kolem 70 m. Zdejší doly byly odvodněny víc než dva kilometry dlouhou Dědičnou štolou, vyústěnou v Přísečnici.

Stavba nového závodu byla započata v roce 1960. Výstavbu důlních objektů zahájil podnik Výstavba kladenských dolů (VKD) a v roce 1962 ji převzaly Železnorudné doly a hrudkovny Měděnec, které kromě budování důlních objektů zajišťovaly i výstavbu některých povrchových objektů, terénní práce, příjezdní komunikaci, vlečku, kanalizaci i odkaliště.

Vlastní výstavba povrchových objektů začala v květnu 1964 a probíhala v poměrně obtížných podmínkách. Z těchto důvodů se opožďovaly lhůty předávání jednotlivých stavebních částí. Obdobná byla i situace u generálního dodavatele strojního zařízení, jimž byly Pohronské strojírny.

Závod Měděnec zahájil výrobu v roce 1968. Tehdy při záběhovém provozu v dole i v úpravně bylo vytěženo 19 865 t rudy a vyrobeno 4536 t koncentrátu. V tomto roce souběžně probíhala rekonstrukce vodního hospodářství, oprava mlýnů i navazujících technologických zařízení. V roce 1969 záběhový provoz ještě pokračoval a bylo vytěženo 52 812 t rudy a vyrobeno 16 034 t koncentrátu.

Původní koncepce výroby předpokládala tři druhy výrobků:
1. hrubý koncentrát s průměrným obsahem 63 procenta železa,
2. superkoncentrát s průměrným obsahem 69,7 procenta železa,
3. superkoncentrát s průměrným obsahem 69,7 procenta železa a malým množstvím meziproduktů s obsahem 27 až 30 procent železa.

Využití produktů úpravny mělo být následující:
a) hrubý koncentrát — pro aglomeraci jako vysokopecní vsázka,
b) superkoncentrát — jako surovina pro výrobu železa — houby, na výrobu katalyzátorů pro syntézu čpavku, pro výrobu elektrod, případně po úpravě jako náhrada zkujňovací rudy,
c) meziprodukt —- jako vsázka pro hrudkovnu,
d) odpady ze suché magnetické separace — pro stavební účely.

V průběhu výstavby pak bylo rozhodnuto používat superkoncentrátu jako zatěžkávadel pro uhelná prádla a meziprodukt nevyrábět vzhledem k likvidaci hrudkoven.

Při zahajování výroby však vlivem poruch a následných rekonstrukcí nemohlo být dodáváno potřebné množství zatěžkávadel pro uhelná prádla OKR, a proto odběratel ustoupil od svých požadavků. Výroba v kvalitě kondičního koncentrátu byla a dosud je dodávána v podstatě celá na aglomeraci jako vysokopecní vsázka. Od roku 1981 se rozšířila výroba o koncentrát mědi s obsahem stříbra a závod produkuje také zásypový materiál pro SONP Kladno.

V roce 2012 byla přímo v Měděnci vybudována malá venkovní expozice hornin vč. těžebního stroje, kam Vás zavedou výchozí souřadnice. Malý kousek odsud můžete zanechat i své vozidlo a pěšky pokračovat na Měděnec.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:

1) Uveďte alespoň 2 rudy, které se na Mědníku těžily.
2) Malý kousek od výchozích souřadnic uvidíte těžební stroj (to žluté monstrum) a před ním malou pyramidu z rud a hornin, které se zde těžily. Zaměřte se na kámen na vrcholu a určete, o jakou rudu se jedná, popište její barvu a nejdelší rozměr (nechoďte za vyhrazenou hranici).
3) Jaké je použití granátnicko-muskovitického svoru? Napište, co vás na svoru na první pohled zaujme a čím je to způsobeno.

A nyní se přesuneme na Mědník.

4) Jaký je název štoly, jejíž vchod se nachází na souřadnicích: N 50° 25.410 E 013° 06.660 (Waypoint Stola1)?
5) Jaký je název štoly, jejíž vchod se nachází na souřadnicích: N 50° 25.431 E 013° 06.791 (Waypoint Stola2)?
6) Jako nepovinný úkol věřím, že budete přikládat fotografie, ale pozor, ať se nikde nezobrazí jména štol či informační tabule.

Vaše odpovědi prosím nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat. V případě nouze nebo technických problémů mi můžete odpovědi zaslat i přes profil.

ENGLISH SUMMARY

Welcome to the twenty-third stop Alkeho geoearth-cache tour, which this time is devoted to the production of top Mědník.

Hill Mědník (sometimes Měděnec) was like bearing ore already known before the middle of the 15th century. first time in the documents at the time between 1446 - 1449 Village Stone reported as "Villa Steingrün zum Kuppersberg". Měděnec upper town was founded by the lords of Fictum only in 1520 with the purchase of a privilege of free silver. It follows that here in the early days of mining were mined argentiferous ore since 1540 involves the processing of copper ores at the vitriol oil. In 1588 he was promoted to Měděnec mining town, and in 1616 bought the permission of King Matthias of feudal obligations. The Thirty Years' War greatly increased, in 1640, was burned. But mines remained in operation, and in 1646 received from Henry Slik Ferdinand III. upper and sterling privilege. In 1674 was built on a hilltop chapel. The small area was centered bearing a large number of mines from which you can specify only the main namely genetic drift Corpus Christi and Mary helping, which served not only for drainage but also mining ore.

For more information about the history of the galleries to learn directly on the information boards.

In the deepest parts of the local body skarnového prevails over other magnetite ores, mining in the 18th and 19 century. It was of interest to many mining enterprises still in the early 20th century. The more significant exploitation of the deposit at that time, has already occurred.

Magnetite is a ferrimagnetic mineral with chemical formula Fe3O4, one of several iron oxides and a member of the spinel group. The chemical IUPAC name is iron(II,III) oxide and the common chemical name is ferrous-ferric oxide. The formula for magnetite may also be written as FeO·Fe2O3, which is one part wüstite (FeO) and one part hematite (F22O3). This refers to the different oxidation states of the iron in one structure, not a solid solution. The Curie temperature of magnetite is 858 K (585 °C; 1,085 °F). It is black or brownish-black with a metallic luster, has a Mohs hardness of 5–6 and a black streak.

Magnetite is the most magnetic of all the naturally occurring minerals on Earth.[6] Naturally magnetized pieces of magnetite, called lodestone, will attract small pieces of iron, and this was how ancient people first noticed the property of magnetism. Lodestones were used as an early form of magnetic compass. Magnetite typically carries the dominant magnetic signature in rocks, and so it has been a critical tool in paleomagnetism, a science important in discovering and understanding plate tectonics and as historic data for magnetohydrodynamics and other scientific fields. The relationships between magnetite and other iron-rich oxide minerals such as ilmenite, hematite, and ulvospinel have been much studied, as the complicated reactions between these minerals and oxygen influence how and when magnetite preserves records of the Earth's magnetic field.

Magnetite has been very important in understanding the conditions under which rocks form. Magnetite reacts with oxygen to produce hematite, and the mineral pair forms a buffer that can control oxygen fugacity. Commonly, igneous rocks contain grains of two solid solutions, one between magnetite and ulvospinel and the other between ilmenite and hematite. Compositions of the mineral pairs are used to calculate how oxidizing was the magma (i.e., the oxygen fugacity of the magma): a range of oxidizing conditions are found in magmas and the oxidation state helps to determine how the magmas might evolve by fractional crystallization.

Small grains of magnetite occur in almost all igneous and metamorphic rocks. Magnetite also occurs in many sedimentary rocks, including banded iron formations. In many igneous rocks, magnetite-rich and ilmenite-rich grains occur that precipitated together from magma. Magnetite also is produced from peridotites and dunites by serpentinization.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1) Give at least two rocks that are mined for supers.
2) A small piece from the starting coordinates, see mining machine (the yellow monster), and before him a small pyramid of rock that is mined here. Focus on the stone at the top and determine what rock is formed, describe its color, and the longest dimension.
3)
Complete the sentence: Vrtná soustava je tvořena ..... (This issue is special for English speaking, as the content pane is only in Czech.)

And now we move on Mědník.

4) What is the name of the tunnel, whose entrance is located at coordinates: N 50 ° 25.410 E 013 ° 06.660 (Waypoint Stola1)
5) What is the name of the tunnel, whose entrance is located at coordinates: N 50 ° 25.431 E 013 ° 06.791 (Waypoint Stola2)
6) As an optional task, I believe that you attach photos, but careful not to appear anywhere a table name or information boards.

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: I15.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

435 Logged Visits

Found it 427     Write note 6     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 480 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.