Skip to Content

<

AGT 25: Slavenske hriby / Slavenske mushrooms

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
SLAVENSKÉ HŘIBY SLAVENSKÉ MUSHROOMS 25

Jako Slavenské (někdy také Slavěnské) hřiby se označují pozoruhodné skalní útvary nalézající se nad obcí Slavný na Broumovsku. Hřibovité skalní tvary vznikají nejsnáze v pískovcích a ve slepencích, méně často v krystalinických horninách. Jejich vznik dříve vysvětlován jako pozůstatek suchého pleistocenního období a za hlavního modelačního byla považována větrná eroze (koraze) a výrazné teplotní oscilace. Současní autoři už vysvětlují vznik skalních hřibů a podobných tvarů v našich podmínkách výhradně selektivním zvětráváním různě odolných partií horniny.

Velice důležitou úlohu při selektivním zvětrávání hrají mikroklimatické podmínky tj. větší vlhkost v nižších přízemních partiích, větší teplotní výkyvy, účinky mrazu a působení větru v exponovaných polohách, přítomnost oxidů síry, dusíku a oxidu uhličitého ve vzduchu. Důležité je rovněž místo, kde se skalní útvary nacházejí. Hřiby se vyvíjejí především na údolních svazích, při okrajích výše položených plošin, popř. na vrcholových částech hřbetu kde procesy zvětrávání probíhají zvlášť intenzivně. Nemalou úlohu hraje i vegetace, například mechy a lišejníky, která v zastíněných vlhčích místech přispívá k rychlejší destrukci spodních částí bloků a sloupů. Podílí se také na vzniku skalních mís, zejména na povrchu hlav skalních hřibů.

U Slavenských hřibů hraje roli zejména skutečnost, že jejich spodní části jsou z měkčích a méně odolných pískovců. Broumovské stěny, kam Slavenské hřiby místně náleží, jsou budovány svrchnokřídovými kvádrovými pískovci (jizerské souvrství, turon). Pískovce jsou tvořeny až z 88 % křemenem, 4% živcem a 0,7% úlomky rul. Podobné útvary můžete nalézt ještě v oblasti Božanovského Špičáku, kde je však lidská fantazie připodobnila ke zvířatům a nazvala je Zkamenělý zvěřinec. Pokud máte fantazii dostatečně vyvinutou, můžete zde spatřit Varana, Želvu, Kačenku, Kočku či Velblouda.

Slavenské hřiby jsou chráněny v rámci národní přírodní rezervace Broumovské stěny, která spadá do chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Broumovské stěny byly vyhlášeny za státní přírodní rezervaci již výnosem Ministerstva kultury z roku 1956.

Praktické informace
Do obce Slavný, která je přirozeným východiskem k návštěvě Slavenských hřibů, se dostanete buď autobusem, nebo autem. Autem se musíte vydat z Police nad Metují po místní komunikaci směrem na Suchý Důl, za nímž již po několika stech metrech následuje Slavný. Do Police nad Metují se směrem od Náchodu dostanete po silnici číslo 303, od Trutnova po silnici číslo 301. Ze Slavného se musíte vydat nejprve po žluté turistické značce na rozcestí Nad Slavným (od autobusové zastávky je to asi tři čtvrtě kilometru), kde přejdete na červenou. Asi po půl kilometru se dostanete na odbočku ke hřibům. Nejkrásnější z nich se však nalézají mimo cesty. Lokalita je volně přístupná po celý rok, platí tu ovšem omezeni daná režimem národní přírodní rezervace.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Jakým způsobem tyto hřiby vznikají a co způsobuje jejich tvar? Popište to vlastními slovy - nekopírujte to někdy z encyklopedie (to bych Vám neuznal).
2) Kolik hřibů se nachází v okruhu do 25 metrů od výchozích souřadnic?
3) Nyní vyberte nejvyšší z nich. Odhadněte nebo matematicky spočítejte, jaký je jeho obvod v nejširším místě (u "hlavy") a nejužším místě (v "noze")?
4) Jděte na souřadnice N 50° 32.546 E 016° 17.792 a odhadněte nebo matematicky výšku nejbližšího hřibu?
5) Budu rád, když přiložíte svou fotku (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

As Slavenské (sometimes Slavěnské) mushrooms are called findeth remarkable rock formations above the village famous for Broumov. Mushroom rock shapes arise easily in sandstones and conglomerates, less often in crystalline rocks. Their formation is explained as a remnant of earlier Pleistocene dry periods and was considered the main modelačního wind erosion (koraze) and significant temperature oscillations. The present authors have explained the emergence of rock and the like mushrooms in our conditions only selective weathering of rocks of different resistance parts.

A very important role in the selective weathering play a microclimate that is more humidity in the lower ground floor parts, greater temperature fluctuations, the effects of frost and wind effect in exposed locations, the presence of sulfur, nitrogen and carbon dioxide in the air. Important is also the place where the rock formations are located. Mushrooms are developed mainly on the valley slopes, at the edges of elevated or. the top part of the back where the weathering processes take place separately intensively. An important role is also played by vegetation, such as mosses and lichens, which in shady moist places contributes to faster destruction of the lower parts of blocks and columns. It is also involved in the development of rock basins, especially on the surface of the rock mushroom heads.

For Slavenských mushrooms plays a role in particular, that their lower parts are softer and less resistant sandstone. Broumov walls where Slavenské mushrooms locally belongs, are built cretaceous sandstone ashlar (jizera Formation, Turonian). Sandstones are made up of 88% quartz, 4% and 0.7% feldspar gneiss fragments. Similar formations can be found even in Božanovský Špičáku where human imagination is likened to animals and is called Petrified menagerie. If you have developed enough imagination, you can see the monitor lizards, turtles, ducks, cats and camels.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:
1) How
these mushrooms are formed and what causes them to form? Describe it in your own words - do not copy it sometimes encyclopedia (that I did not recognize you).
2) How many mushrooms can be found within 25 meters from the starting coordinates?
3) What is the maximum height of them?
4) Go to the coordinates N 50 ° 32.546 E 016 ° 17.792 and estimate the height of the nearest mushroom?
5) I'll be glad to attach your photo (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Minerální prameny České republiky
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: Taborcz.eu

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.