Skip to Content

<

AGT 26: Jeskyne Sipka / Sipka cave

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/07/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
JESKYNĚ ŠIPKA ŠIPKA CAVE 26

Šípová díra, jak se jeskyně Šipka původně nazývala, leží na severním svahu vrchu Kot nedaleko Národního sadu. Je bezesporu nejznámějším podzemním útvarem tzv. Štramberského krasu, ačkoli dnes již neoplývá bohatou krápníkovou výzdobou, jako tomu bylo při jejím objevení.

Portál jeskyně o šířce 8 m a výšce 3,8 m je orientován k severu a tvoří nyní vlastně jakousi skalní bránu, neboť část stropu za vchodem se kvůli křížení puklin ve vápencovém masivu v minulosti propadla, takže se za vchodem nachází asi 12 m vysoký komín nazývaný Propástka. Z jeho dna vybíhají dvě chodby. Krápníková chodba je 38 m dlouhá, 3-4 m široká a až 5 m vysoká. V její přední části jsou na stropě dosud patrné trosky původní bohaté krápníkové výzdoby zničené lidmi po objevení. Druhá chodba - Jezevčí díra - je 12 m široká a 1,5 m vysoká. Právě zde byl učiněn dne 26. 8.1880 ohromující objev, když Karel Jaroši Maška nalezl asi 1 - 2 m od vchodu při ústí Jezevčí díry v malém výklenku při levé stěně v hloubce 1,4 m, ve vrstvě popela velkého ohniště zlomek čelisti neandrtálského dítěte s progresivními vývojovými (sapientními) rysy. Čelist dítěte, jež byla později nazvána „Šipecká čelist", a související nálezy kamenné industrie (moustérien), vyrobené z místního rohovce a pazourku, lze datovat do středního paleolitu (asi 40 000 př. n. I.). Paleontologické i archeologické nálezy v jeskyni Šipka jsou neobyčejně bohaté a doposud vydaly pozůstatky více než 130 druhů různých živočichů spolu s množstvím artefaktů pokrývajících období mnoha kultur, které se na tomto území vystřídaly. Přesto se archeologové domnívají, že jeskyně většinou nesloužila jako trvalé bydliště lidí, nýbrž spíše jako příležitostný úkryt nebo svatyně.

Vrch Kotouč je pozůstatkem korálového útesu, který vznikl ve zdejším teplém moři na rozhraní jury a křídy; ve vápencích se proto objevuje neobvykle velké množství fosilií. Základ jeskyně Šipky i dalších zdejších jeskyní (zničené Čertovy díry, Psího kostelíka) vznikl zřejmě činností vodního toku, který v minulosti obtékal vrch Kotouč na úrovni dnešních jeskyní. V další fázi se na jejich modelaci podílely vody z ledovce, který zdejší území pokrýval v dobách ledových. Spolu s táním ledovce asi došlo k odnosu měkkých hornin, jež obklopovaly Kotouč, a říční síť se pak zahloubila na dnešní úroveň.

Roku 1960 byla jeskyně s nejbližším okolím vyhlášena Ministerstvem školství a kultury za přírodní a zároveň archeologickou rezervaci. V současné době je chráněna jako národní přírodní památka Šipka o rozloze 24,6 ha. Kromě archeologického a geologického významu má i značný význam botanický a zoologický, neboť se tu vyskytuje řada chráněných teplomilných rostlin a živočichů.

Praktické informace:

K jeskyni, která je volně přístupná, vede Lašská naučná stezka, jejíž začátek se nachází u nádraží ve Štramberku. Okružní stezka má 13 zastavení, měří 6 km a pro zájemce o geologii bude kromě jeskyně Šipky zajímavý i výhled do těžebního prostoru vápencového lomu na Kotouči. Od nádraží se lze k Šipce dostat též po červené turistické značce, což je cesta poněkud kratší (cca 1,5 km). Autem do Štramberku dojedete po dálnici D1 (E462), z níž před Bělotínem odbočíte na rychlostní komunikaci R48 (E462) směrem na Nový Jičín. Za Novým Jičínem odbočíte vpravo na silnici číslo 482 na Rybí a v Rybí opět vpravo na místní komunikaci na Štramberk.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Jaká hornina tvoří skalní masiv, ve kterém se jeskyně Šipka nachází?
2) Jakmile projdete skalní branou - máte možnost jít do dvou chodeb. Jaká je délka té kratší?
3) V jakém období vznikl vrch Kotouč?
4) Jaké je číslo naučné cedule před jeskyní?
5) Před jeskyní se nachází podstavec pro bustu. Kdo nebo co se na této bustě teď aktuálně nachází?
6) Budu rád, když přiložíte svou fotku (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

Šípová hole, as the cave Šipka originally called, is located on the northern slope of the hill near the National Kot set. It is undoubtedly the most famous underground formation called Štramberk Karst, though now not plentiful rich stalactite formations, as was the case when it is discovered.

Portal grotto width of 8 m and height 3.8 m is oriented to the north and now forms a sort of rock gate, because part of the ceiling at the entrance, at the intersection of fissures in the limestone massif in the past failed, so for the entrance located about 12 m high chimney call Propástka. His bottom two corridors radiate. Stalactite hall is 38 m long, 3-4 m wide and up to 5 m high. In front of her on the ceiling are still visible ruins of the original rich people devastated stalactites after discovery. The second corridor - Jezevčí hole - is 12 m wide and 1.5 m high. Now here was made on 26 8.1880 astounding discovery when Karel Masek Jaros found about 1 - 2 meters from the entrance at the mouth Jezevčí holes in a small alcove on the left wall at a depth of 1.4 m, a layer of large fireplace ash fraction jaw Neanderthal child with progressive development (sapientními) features. Jaw Child, which was later called šipka to jaw, and related findings stone industry (moustérien) made from local chert and flint can be dated back to the Middle Paleolithic (about 40,000 BC I). Paleontological and archaeological findings in the Šipka Cave are extremely rich and remains far issued more than 130 kinds of different animals along with a number of artifacts covering a period of many cultures that are on the ground gave way. Yet archaeologists believe that the cave mostly not serve as the permanent residence of people, but rather as an occasional shelter or sanctuary.

Hill is the remnant disc coral reef, which originated in the local warm sea interface on the Jurassic and Cretaceous, in the limestone thus appears unusually large number of fossils. Darts basis caves and other local caves (Devil's Hole destroyed, canine church) was apparently the activities of the watercourse, which used to wrap hill disc at today's caves. In the next stage of their modeling involved water from glaciers, which cover the local area in times of ice. Along with the melting of glaciers around was denuding soft rocks that surrounded the disc, and the river network is then cut through to the present level.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:
1) What are rock solid rock, in which the Šipka cave?
2) Once you go through the rock gate - you can go in two corridors. What is the length of the shorter?
3) In what period was litter disc?
4) What is the number of instructional signs before the cave?
5) In front of the cave is located pedestal for the bust. Who or what is on this bust now currently located?
6) I will be glad to attach your photo (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,953 Logged Visits

Found it 1,939     Didn't find it 1     Write note 10     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,653 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.