Skip to Content

<

AGT 28: Pasak a Kovadlina / Shepherd and Anvil

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/09/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
PASÁK A KOVADLINA SHEPHERD AND ANVIL 28
 

Vítejte na dvacátém osmém pokračování AGT. Tentokrát Vás výchozí souřadnice zavednou na okraj skalních útvarů známích pod názvem Pasák. Pasák patří k nejzajímavějším místům v západní části chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Vystupují při hraně pravého svahu Polomského potoka, asi 2 km jihovýchodně od obce Branná. Tyto skalnaté okraje údolní hrany vznikly postupným zvětráváním horniny zvané kalcitický paraamfibolit, která obsahuje proměnlivé množství uhličitanu vápenatého a tvoří zde asi čtvrt kilometru dlouhou a místy až 30m vysokou skalní stěnu.

Rozpadem nesourodé horniny podél puklin tu vzniklo několik nápadných útvarů, které je možné charakterizovat jako pleistocenní mrazové sruby - skalní hřib zvaný Kovadlina či štíhlá věž členěná římsami, výčnělky a převisy do podoby lidské postavy. K této věži se váže pověst o zkamenělém pasákovi, a proto byla pojmenována Pasák.

V severní části skal se nalézá skalní okno široké přes 2 m, dlouhé 5 m a vysoké 3,5 m. Na skalních stěnách jsou vyvinuté žebrovité škrapy zahloubené v závislosti na mocnosti kalcitem bohatých pásků a poloh paraamfibolitů. Patrné jsou též další menší krasové útvary.

Území je zajímavé také z hlediska fauny a flóry, neboť se zde vyskytují vzácné rostlinné druhy, například kruštík širolistý (Epipactis helleborine), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum) či lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Svá hnízdiště zde mají některé chráněné druhy ptáků, mezi nimi například krkavec velký {Corvus corax). K dalším významným živočišným druhům patří netopýr ušatý (Plecotus auritus) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus). V roce 1982 byly skalní útvary v okolí Pasáku prohlášeny za chráněný přírodní výtvor. Dnes jsou chráněny jako přírodní památka o rozloze 2,5 ha v rámci chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Předmětem ochrany jsou zejména mrazové sruby, mnohá cenná rostlinná a živočišná společenstva. Je zde proto zakázána jakákoli horolezecká činnost.

Praktické informace

Okolo skalních útvarů prochází naučná stezka Pasák. Oproti jiným naučným stezkám v chráněné krajinné oblasti Jeseníky je netypická jednak svým umístěním, neboť nevede ani v hřebenové partii ani ve větší rezervaci, a jednak tím, že plní spíše úlohu turisticko-rekreační a je polytematická. Na své si zde přijdou i technicky a kulturně založení návštěvníci. Počátek stezky je přímo v obci Branná pod železniční stanicí směrem k Františkovu. Dále stezka pokračuje přes louky s bohatou květenou (roste zde velké množství vstavačovitých rostlin) a prochází nejcennější částí, jíž je přírodní památka Pasák. Stezka je dlouhá 12,5 km a má 14 zastávek. Do Branné se dostanete vlakem i autobusem a za pozornost tu kromě přírodní památky Pasák stojí též velký opuštěný lom na krystalické vápence severozápadně od nádraží. Autem se do Branné dostanete směrem od Šumperka po silnici číslo 369, směrem od Chocně po silnici číslo 312 a následně opět po silnici číslo 369. Lokalita je volně přístupná po celý rok, nejvhodnější dobou návštěvy však je pozdní jaro, kdy si zároveň můžete prohlédnout v květu nejvíce rostlin.

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte správně následující otázky a úkoly.

Ze začátku pro Vás budu mít jeden hledačský úkol. Při tvoření earth-cache mě nejvíc baví hledání těch míst, o kterých jsem se někdy dočetl. Nemyslím hledání u Googlu, ale skutečně v terénu. Prostě vím, že tam ta jeskyně někde musí být, ale většinou k tomu mám jen velmi nepřesné souřadnice z mapy. Vašim úkolem je v PP Pasák najít 3 objekty, které jsou na výše uvedených obrázcích a zaměřit jejich polohu. U všech Vám dávám toleranci +-15 metrů. Listing Vám částečně pomůže.

1A) Zaměřte souřadnice Pasáka
1B) Zaměřte souřadnice Kovadliny
1C) Zaměřte souřadnice skalního okna - tunelu.
2) Zkuste se zamyslet a vlastními slovy mi napište, co způsobilo neobvyklé tvary těchto skal.
3) Jakmile najdete kovadlinu, zjistíte, že byste na ní moc neukovali, protože je šikmá. Na které světové straně jsou vrstvy nejvýše?
4) Jaké číslo má naučná cedule, která se ke skalám vztahuje a je součástí naučné stezky Pasák?
5) Budu rád, když přiložíte svou fotku (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi můžete samozřejmě zaslat přes profil nebo přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

Rock formations known as Hustler is one of the most interesting places in the western part of the Protected Landscape Area. Stand at the edge of the right slope Polomského creek, about 2 km southeast of the village Branná. These rocky edge of the valley edges formed by gradual weathering of rocks called kalcitický paraamfibolit that contains varying amounts of calcium carbonate, making up about a quarter of a mile long and in places up to 30m high rock wall.

Disintegration of heterogeneous rocks along fissures there were several striking formations, which can be characterized as Pleistocene frost cabins - rock mushroom called Anvil structured or slim tower ledges, protrusions and overhangs into a human figure. This tower is a legend of a petrified pimp, and therefore was named Hustler.

In the northern part of rocks are found rock window over 2 m wide, long 5 mA to 3.5 m high rock walls are ribbed škrapy recessed developed depending on the thickness of calcite-rich bands and positions paraamfibolitů. Evident are also other smaller karst formations.


For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1A) Focus coordinates Pimp
1B) Focus coordinates Anvils
1C) Focus coordinates rock windows - tunnel.
2) Try to think and write me in your own words, what caused the unusual shapes of these rocks.
3) Once you find the anvil, you will find that you neukovali on it too much because it is oblique. On which side of the world are layers up?
4) How many number of instructional signs, which refers to the rocks, and is part of the nature trail pimp.
5) I'll be glad to attach your photo (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)



 

Find...

80 Logged Visits

Found it 77     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 121 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.