Skip to content

<

Geologilunden Earthcache

A cache by J5k Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/18/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Geologilunden Östergötlands viktigaste bergarter

En earthcache som behandlar bergarter som kan hittas i Östergötland.
Du behöver inte vänta på godkännande innan du loggar. För att logga denna earthcache krävs att du skickar ett meddelande med svar på nedanstående frågor HÄR!
loggar utan inkomna svar inom rimlig tid (10 dagar) kommer att tas bort. Inga svar i loggen tack.

A. Vad är "foliation" i deformerade bergarter?(lexikon/internetsök?)

B. Hur block finns det på platsen?


Denna samling av block här inrymmer flera av länets bergarter vackert upplagda så jämförelser kan göras emellan.

Hur bergarter byggs upp

En bergart består av ett eller flera mineraler, som är kemiska föreningar. Vissa mineral utgörs dock av grundämnen, t.ex. grafit och diamant som består av olika modifikationer av kol. I naturen finns mer än 5000 mineral, Men endast ett fårtal innehåller de vanligaste bergarterna.

Vanliga bergartsbildande mineral är kvarts, kalifältspat, kalciumfältspat, mörk och ljus glimmer, amfibol, pyroxen, olivin, klorit, epidot, zirkon, apatit och titanit, samt karbonat- och lermineral och några olika oxider och sulfider.

Bergarter – tre huvudtyper

Det finns många olika bergarter och därmed bergartsnamn. För att en bergart exempelvis skall kallas granit, måste den uppfylla ett antal villkor avseende mineralinnehåll och bildningssätt. Efter bildningssätt skiljer man på tre huvudtyper av bergarter, på platsen finns:

 • Magmatiska bergarter
  Granit, dessa block som finns här, är flera olika platser i Östergötland.
  Porfyr

 • Sedimentära bergarter
  Sandsten
  Kalksten, som finns här från 2 olika platser i Östergötland.
  Orsten som också finns här i samlingen är inte en bergart, utan är en bildning av mineralet kalkspat, den förekommer ofta i anslutning till den sedimentära bergarten alunskiffer.

 • Metamorfa (omvandlade) bergarter
  Marmor
  Gnejs

Magmatiska bergarter är bildade genom stelning av smältor. Om smältan når jordytan bildas vulkaniska bergarter, t.ex. basalt och ryolit. Bergarterna är då finkorniga till mycket finkorniga. Om smältan stelnar nere i jordskorpan bildas t.ex. granit, gabbro och diabas. I detta fall kan kristalltillväxten ske under längre tid och bergarten blir från fin- till grovkornig.


Sedimentära bergarter, t.ex. kalksten, lerskiffer och sandsten, bildas genom att sediment, som avlagrats på jordytan eller i vatten, kompakteras och hårdnar.

Metamorfa bergarter, t.ex. gnejs, amfibolit och marmor, bildas genom omvandling av magmatiska eller sedimentära bergarter vid de höga tryck och temperaturer som dessa utsätts för på stora djup vid en bergskedjebildning.
Bilden visar vid vilka tryck och temperatur vissa metamorfa bergarter bildas.

Bergarternas kretslopp

Den s.k. bergartscykeln eller bergarternas kretslopp innebär att huvudgrupperna av bergarter kan härledas ur varandra. En granit kan vittra och ge beståndsdelar till en sedimentär bergart. Denna kan i sin tur omvandlas till en metamorf bergart, vilken i sin tur kan smälta upp och ge upphov till en ny magmatisk bergart.

English

A easy earthcache deal which rock types as can found in province Östergötaland.
To log this earthcache, Send a message with the answer to questions HERE!
You don't have to wait for approval prior to your log but logs without answers in reasonable time (10 days) will be deleted.

A. What is the "foliation" in deformed rock types?

B. How many blocks, there is on-site?

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.