Skip to content

Telc - zeleznicni stanice / Telc - railway station Mystery Cache

Hidden : 11/22/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Historie / History


[CZ] Jihozápadní Morava zůstávala dlouho až do konce 19. století bez železničního spojení. Železniční tratě se tehdejšího dačického okresu pouze dotýkaly.

Železniční trať Rakouské severozápadní dráhy z Vídně do Prahy v úseku Znojmo - Jihlava, postavená v letech 1869 - 1871, jihozápadní Moravu zcela minula, stejně jako později v letech 1887 - 1888 spojovací trať Českomoravské transverzální dráhy mezi Jihlavou a jižními Čechami. Na jihu a západě míjela jihozápadní Moravu trať Dráhy císaře Františka Josefa, která vedla Dolními Rakousy do Třeboně a Českých Budějovic. Obyvatelé jihozápadní Moravy si uvědomovali, že železniční doprava je jedním z předpokladů zprůmyslnění jejich oblasti, proto se snažili o zřízení železničního spojení pro tuto oblast.

Moravský zemský sněm v letech 1883 až 1885 přijal návrh dopravního výboru a vyzval vládu, aby uvažovala o vybudování dráhy, která by navazovala v Moravských Budějovicích na Rakouskou severozápadní dráhu a vedla přes Jemnici a Slavonice ke Dráze Františka Josefa, nejpravděpodobněji do Třeboně. Počítalo se dále s odbočkou v Dačicích směrem k Telči a připojením k Českomoravskétransverzální dráze. Nedostatek potřebného kapitálu, nedůvěra v čistý zisk dráhy i úzké lokální zájmy jednotlivých měst způsobily, že bylo nereálné postavit celou dráhu najednou, proto bylo rozhodnuto postavit jednotlivé úseky a napojit města poblíž stávajích drah. V roce 1888 bylo zahájeno jednání o postavení dráhy z Moravských Budějovic do Jemnice, vlastní trať byla uvedena od provozu v roce 1896.

V roce 1890 byly zahájeny přípravné technické práce pro místní dráhu z Kostelce přes Třešť do Telče. V roce 1892 vznikl v dolnorakouském Zwetlu nový výbor usilující o výstavbu tratě z Jihavy nebo Kostelce přes Třešť, Telč, Dačice a Slavonice k Dráze císaře Františka Josefa a dále k Dunaji k Západní dráze císařovny Alžběty. V roce 1895 došlo ke změně projektanta trati Kostelec - Telč a v roce 1897 proběhlo na ministerstvu železnic ve Vídni jednání s akčním výborem místní dráhy Kostelc - Telč o podmínkách udělení koncese. Ta byla udělena 20. března 1897 s tím, že se má hned začít stavět, aby byla celá stavba provedena během jednoho roku. Koncem měsíce října 1897 byla postavena přízemní budova stanice v Telči, násep dráhy byl vybudován mezi silnicemi na Starou a Novou Říši. Stavba se zpozdila, a proto bylo požádáno o prodloužení termínu. 20. dubna 1898 byl na ministerstvo železnic předložen návrh na převzetí a obstarání provozu místní dráhy Kostelec - Telč mezi C.k. ředitelstvím státních drah v Praze a Akciovou společností místní dráhy Kostelec - Telč. 13. června 1898 požádala firma Kubíček o zapůjčení štěrkovacího vlaku na jeden a půl měsíce. Kontrola mostů byla provedena 8. až 10. srpna. 12. srpna byly provedeny technicko-policejní zkoušky. 13. srpna 1898 bylo uděleno povolení k provozu místní dráhy. Toho dne byl bez slavnostního zahájení započat běžný provoz. Dne 7. září 1902 byl uveden doprovozu úsek Telč - Slavonice a poslední úsek do rakouského Waldviertlu byl zprovozněn 21. června 1903. Propojení plánované trasy k Dunaji do Amstettenu se neuskutečnilo.


[EN] The railway from Kostelec to Telc started being operated in 13th Aug 1898. The extension from Telc to Slavonice started being operated in 7th Sep 1902 and further extension from Slavonice to Waldviertl in 21st Jun 1903.

Budova nádraží v Telči / Railway station building
rok 1900 / year 1900
dnes / today


Dopravní terminál v Telči / Telc bus and railway stations


K vlastní keši: / Cache description:


[CZ] Pro určení polohy finálky je třeba zodpovědět několik jednoduchých otázek, které se týkají železniční stanice v Telči a také hnacích vozidel, které byly provozovány v Telči a na dalších lokálních drahách. Nevíte-li, zeptejte se Google, který zná odpověď na všechny požadované otázky.

[EN] In order to determine the location of the cache, you need to find answers to a few simple questions related to Telc railway station and engines which were operated in Telc and other local railways. If you do not know, ask Google which knows the answers to the questions.

Jednotlivé úkoly: / Individual tasks:

[CZ] Číslu A přiřaďte počet kilometrů, které ujedete vlakem při cestě z Kostelce do Telče.

[EN] Letter A has value equal to the lenght of the railway between Kostelec and Telc in kilometers.


[CZ] Následující dvě tabulky spolu souvisí. V první tabulce jsou písmena (B, C, ... , I, J a P) a vpravo od nich fotografie. Ve druhé tabulce je vždy hodnota (0, 1, 2, ... , 8, 9) a vpravo od ní označení. Bohužel se v tabulkách přeházely řádky. Ke každé fotografii vozidla v tabulce 1 najděte jeho označení v tabulce 2. Písmenu (B, C, ... , I, J) vedle fotografie přiřaďte hodnotu (1, 2, ... , 8, 9) vedle označení.
Vzor řešení: V posledním řádku tabulky 1 je písmeno P a žlutá drezína Vm 68315. V prvním řádku tabulky 2 je hodnota 0 a vedle ní označení řady drezin Vm. Přiřadíme P=0.

[EN] The following two tables contain related information. In the table 1, there are letters (B, C, ... , I, J a P) and photos. In the table 2, there are values (0, 1, 2, ... , 8, 9) and labels. Unfortunately, the rows in the tables are messed up. Find the label in the table 2 for each photo in the table 1. The letter (B, C, ... , I, J) next to the photo has the value found next to the label.
Example: The last row of the table 1 contains the letter P and the photo of the yellow engine. At the Internet, you can find out that the label of this yellow engine is Vm 68315. The first row of the table 2 contains value 0 and the label of the engine Vm. Thus, P=0.


Tabulka 1 / Table 1
Písmeno / Letter
Fotografie / Photo
B
C
D
E
F
G
H
I
J
P


Tabulka 2 / Table 2
Hodnota / Value
Označení / Label
0
Vm
1
433
2
310
3
434
4
742
5
810
6
M 131
7
714
8
814
9
423


[CZ] Na následujícím obrázku je lokomotiva a její označení.
Písmenu K přiřaďte počet spřažených dvojkolí.
Písmenu L přiřaďte nejvyšší dovolenou rychlost.
Písmenu M přiřaďte přibližnou hmotnost v tunách na jedno spřažené dvojkolí.

[EN] The following photos show an engine and a label of the engine.
The value of the letter K is the number of the powered axles.
The value of the letter L is the maximum allowed speed.
The value of the letter M is the approximate weight in tons per one powered axle.

Lokomotiva / Engine
Označení / Label


Stage final:
[CZ] Polohu finálky určíte dosazením parametrů A, B, C, ... , K, L, M do následujího vzorce:
[EN] The location of the cache is found by replacing the letters A, B, C, ... , K, L, M with their values in the following formula:
N 49° 10.((A+G)/C)(-C+D-E)(-B-F+I+K)' E 015° 27.(L/M+C)(F-B)((G+H-J)/B)'


[CZ] Jedná se o městskou kešku. Finálka není uložená v kolejišti ani na žádném drážním vozidle. Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla, nevstupujte do kolejiště a dalších zakázaných prostor.
Prosím buďte opatrní při vyzvedávání i ukládání (menším kešerům doporučuji pomoc většího kamaráda), okolo bývá hodně rušno, tak ať nám keška chvíli vydrží. Do schránky se nevejdou žádné předměty.

[EN] This is a regular city cache. The location of the cache is neither in the tracks nor in any of the engines/coaches.
Please be careful when fetching and returning the cache. The place is quite busy. Small cachers should ask taller friends for help.

Zkontrolujte si Vaše řešení. / Check your result.V případě správných výpočtů se zobrazí souřadnice parkoviště. / Correct result indicates a location of a car park.

Tato keš je součástí série Česká nádraží./This cache is a part of the Czech railway stations series.


Seznam keší zařazených do projektu./List of caches participating in the project.

Nová pozice finálních souřadnic keše od 25. 4. 2021.
New position of the final coordinate cache from 25. 4. 2021.

Additional Hints (Decrypt)

fgbwna an xbyn / ovplpyr fgnaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)