Skip to content

From "DNF" to "Found it" challenge cache Mystery Cache

Hidden : 02/05/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LAT: Slēpnis atrodas dotajās koordinātās un tā atrašanās dabā atbilst vērtējumam Sarežģītība – 2, Piekļuve – 2. Tomēr, lai reģistrētu to kā atrastu, Tev ir nepieciešams atbilst zemāk esošajiem kritērijiem (izpildīt izaicinājumu).
ENG: Cache is located in given coordinates and its location fit Terrain – 2, Difficulty –2. However, to log it as found, you must correspond to criteria below (complete a challenge).


LAT: Lai reģistrētu šo slēpni kā atrastu, Tev ir nepieciešams atrast 20 slēpņus, kurus iepriekš nav izdevies atrast un kuru neatrašanu esi reģistrējis ar "DNF" ierakstu. Kāpēc tieši šāds izaicinājuma veids? Pirmkārt, tas dod papildus iemeslu atkārtoti meklēt slēpņus, kurus iepriekš neesi atradis. Uzskatu, ka lielākā daļa no mums pazīst sajūtu, kad kādu slēpni nevaram atrast, tad ilgstoši mājās domājam par veidu, kā tas varētu būt paslēpts, ātri vien dodamies uz šo vietu vēlreiz un ar lielu gandarījumu pabeidzam visu līdz uzvarošām beigām. Otrkārt, tas stimulē slēpņotājus rakstīt "DNF" ierakstus, jo tie bieži vien sniedz noderīgāku informāciju spēles recenzentam, slēpņa autoram un citiem slēpņotājiem nekā "Found it" ieraksti. Šāda ieraksta veikšana prasa gan papildus laika patēriņu, gan drosmi atzīt sakāvi, tāpēc tā ir īpaši apsveicama. Izaicinājums šajā gadījumā netiek balstīts uz negatīviem sasniegumiem, jo ir skaidrs, ka visus slēpņus nav iespējams atrast, un agrāk vai vēlāk rodas situācijas, kad atbilstoši vadlīnijām ir nepieciešams reģistrēt "DNF" ierakstus.
Slēpnis atrodas vienā no gleznainākajām un skaistākajām vietām Gaujas krastos, ko iemīļojuši gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi. 10 – 15 m augsti un 80 m plati atsegumi, iespējams, ir augstākie un pilnīgākie Gaujas trešās virspalu terases atsegumi. Redzamas dažādas aluviālo nogulumu tekstūras.
Slēpnim garām iet Baskāju taka. Pastaiga gar Gauju un attiecīgi arī piekļuve slēpnim ir atļauta visiem, bet pārvietošanās pa Baskāju taku ir maksas pasākums, sīkāka informācija ir šeit. Tā ir divu km gara un ir veidota no dažādiem dabas un veiklības elementiem. Takas apmeklētāji ir aicināti kopumā sajust 15 dažādus seguma veidus, ko izbaudīt ar basām kājām, lai, ejot pa oļiem, Valmieras stikla šķiedras zilajām stikla lodītēm, egļu un priežu čiekuriem, smiltīm, keramzīta gabaliņiem, mizu mulču un kastaņiem, gūtu vēl nebijušas sajūtas. Pēc pastaigas ir iespēja palutināt kāju pēdas siltās ziedu vanniņās ar gadalaikam atbilstošām piedevām – pumpuriem, ziediem, lapām un ogām.

ENG: To log this cache as found, you must find 20 caches, which you previously have not found and which you have logged with "DNF" log. Why such challenge? At first, it stimulates geocachers to repeatedly find caches, which they have not found before. I believe, that most of us know the feeling, when we could not find some cache, than thought long time at home, how it could be hidden, after that soon go to that place again and with big satisfaction find it. At second, it is stimulating geocachers to write "DNF" logs, because they often gives more useful information about cache to game reviewer, cache author and other geocachers than "Found it" logs. To write such a log, you must spend your time and have courage to admit your defeat, so they are particularly welcome. Challenge in this situation is not based on negative accomplishments, because it is not possible to find all caches and sooner or later will be situations, when you, accordingly to guidelines, must log "DNF" logs.
Cache is located in one of most beautiful places at coast of river "Gauja", which is loved by locals and tourists. You can see 10 – 15 meters high and 80 meters wide detritions there.
The Baskāju (Bare foot) path is located next to cache Walking along the river "Gauja" and, consequently, access to the cache is allowed for everyone, but walking at the Baskāju (Bare foot) path is paid event, more detailed information is there. It is 2 km long and made from different nature and balance objects. Everyone is welcome to enjoy 15 variable mulches, nature design objects and wood balance elements. Pebbles, blue glass balls, cones, white sand, bark mulch and chestnuts – all trail needs to be accomplished with bare foot. After the walk there is a possibility to relax in warm flower foot baths with seasonal components.

Papildus skaidrojumi/Additional explanation

LAT:
1.Izaicinājuma izpildei der jebkuri "DNF" vai "Found it" ieraksti, kas ir veikti pirms vai pēc šā slēpņa publicēšanas. Ja slēpņotājs nav iepriekš reģistrējis kādu savu "DNF" vai "Found it" ierakstu slēpnim, kas sākotnēji ir meklēts un neatrasts, bet pēc tam ir atrasts, ir atļauts to izdarīt pirms šā slēpņa reģistrēšanas kā "Found it". Ja izaicinājuma izpildei nepieciešamie "DNF" ieraksti pēc šā slēpņa reģistrēšanas kā "Found it" tiks dzēsti no slēpņotāja puses, tiks dzēsts arī slēpņotāja "Found it" ieraksts. "Found it" ieraksts tiks dzēsts arī situācijā, ja aizdomās par blēdīšanos slēpņa autori vai recenzents izdzēsīs šos izaicinājuma izpildei nepieciešamos "DNF" vai "Found it" ierakstus.
2.Ja pie kāda slēpņa, kas sākotnēji ir meklēts un neatrasts, bet pēc tam ir atrasts, slēpņotājam ir vairāki "DNF" ieraksti, tas tiek uzskatīts kā viens slēpnis.
3.Pierādījumi par izaicinājuma izpildīšanu tiks pieņemti kā norādes uz izaicinājuma izpildei nepieciešamajiem slēpņiem "Found it" ierakstā vai kā publisks grāmatzīmju saraksts, kuram pievienots šis slēpnis un visi izaicinājuma izpildei nepieciešamie slēpņi.
4.Ja slēpņotājs ir atradis slēpni, bet pagaidām nav izpildījis izaicinājumu, viņš ir aicināts pierakstīt sevi viesu grāmatiņā un pēc tam šajā lapā ar ierakstu "Write note", kuru pēc izaicinājuma izpildes varēs pārveidot par "Found it" ierakstu.
5.Pirmā atradēja tituls tiks piešķirts tam slēpņotājam, kurš pirmais atradīs slēpni un uz atrašanas brīdi atbildīs 1.punkta prasībām. Papildus īpaši tiks atzīmēti tie trīs atradēji, kuri atbilstoši 3.punktam iesniegs visvairāk šādus slēpņus, pieņemot papildinājumus arī nākotnē pēc slēpņa atrašanas.

ENG:
1.To complete this challenge all "DNF" or "Found it" logs are acceptable, which have been logged before or after this cache publication. If geocacher previously have not logged same of his "DNF" or "Found it" logs in cache, which he previously have not found and after that found, he is allowed to do it before logging this cache as "Found it". If "DNF" logs, which are needed to complete this challenge, will be deleted after that from geocacher, "Found it" log will be deleted too. "Found it" log will be deleted in situation too, if in suspicion of cheating cache authors or reviewer will delete "DNF" or "Found it" logs, which are needed to complete this challenge.
2.If there is more than one "DNF" log from geocacher in cache, which had not found and after that found, it will be counted as one cache.
3.Proof as challenge completion will be your mentioning of names of caches, which are needed to complete this challenge, in "Found it" log or public bookmark list, in which is added this cache and all other caches, which are needed to complete this challenge.
4.If geocacher have found this cache, but have not completed challenge, he is welcome to log in logbook and in this listing with log "Write note", which could be changed after completing challenge to "Found it" log.
5.FTF title will go to first geocacher, which will find cache, and by time, when cache has been found, meets all 1.point requirements. Additionally I will honor three geocachers, which have submitted most caches according to 3.point requirements, accepting additional supplements in future.

Pirmais atradējs/First to find (FTF):
udajs_16

Top 3 "DNF" to "Found it" slēpņotāji/geocachers
1.Karlvernik (273)
2.Kajaliis (211)
3.GatisK (191)

Additional Hints (Decrypt)

YNG:
Mrz

RAT:
Haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)