Skip to Content

<

AGT 29: Certovy hrady / Devils castles

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/09/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
ČERTOVY HRADY DEVILS CASTLES 29
 

Asi 3,5 km západně od centra Dvora Králové se nachází na zalesněném úbočí Záleského vrchu skalní útvar zvětralých peruckých a koryčanských pískovců známý jako Čertovy hrady. Vznikl na tzv. Zvičínském zlomu orientovanému ve směru severozápad-jihovýchod, který zde rozrušil svrchnokřídové sedimenty perucko-korycanského souvrství. Cenomanské stáří zdejších pískovců je prokázáno relativně hojnou, avšak špatně zachovalou makrofaunou s význačnými druhy Merklinia aspera a Neithea aequicostata. Část pískovců je však též sladkovodního původu. Pískovce jsou velmi proměnlivé zrnitosti, místy jsou v nich i slepencové polohy.

Skalní hřbet je nejčlenitější na severozápadním okraji. Zde se na hřebeni nacházejí skalní bloky a věžičky, na svahu je balvanové moře tvořené pískovcovými hranáči až metrových rozměrů. Délka hřebene činí přibližně 200 m, jeho šířka se pohybuje kolem 20 m. Jednotlivé skalní bloky jsou od sebe odděleny trhlinami a místy i puklinovými skalními branami. Na vrcholové plošince největšího skaliska vznikly skalní mísy, jež bývají sezónně naplněné srážkovou vodou. Traduje se, že odtud pochází jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo v Praze, ale mezi 18 místy, odkud byly kameny dovezeny, se mi při představení Naši furianti, Čertovy hrady nepodařilo nalézt.

Čertovy hrady jsou - snad i díky svému jménu a pověstem - turistickým cílem již od dob romantických počátků turistiky. Obdobná balvaniště cenomanských pískovců se nalézají rovněž na protilehlém Hořickém hřbetu (jsou vázaná na tamní mlázovický zlom).

Pískovcové podloží a sekundární smrčiny, které pokrývají okolní svahy, způsobují, že je zde dosti chudý bylinný podrost. Ze zajímavějších rostlin se tu vyskytuje bradáček vejčitý (Listera ovata) a plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum).

V roce 1949 byly Čertovy hrady výnosem Ministerstva školství, věd a umění vyhlášeny přírodní rezervací.

V současné době jsou chráněny jako přírodní památka o rozloze 1,02 ha.

Praktické informace

Ze Dvora Králové je na lokalitu nejjednodušší přístup po turistické značce (od nádraží je to něco málo přes 3 km). Z centra města se můžete do těsné blízkosti Čertových hradů dostat (a to i autem nebo na kole) po silnici. Do Dvora Králové je dobré vlakové i autobusové spojení. Autem se tam dostanete od Prahy přes Mladou Boleslav a Jičín, od Brna pak přes Svitavy a Hradec Králové. Lokalita je volně přístupná po celý rok, její návštěvu můžete spojit třeba s prohlídkou Nové Paky (araukarity, Klenotnice drahých kamenů), u které je např. i další keš ze série AGT, která se věnuje zkamenělým stromům, která je vzdálena necelých 25 km.

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte správně následující otázky a úkoly.

Vaším hlavní úkolem je místo navštívit a důkladně jej projít v celé délce cca 200 metrů tam i zpět. Jak se tak budete procházet - odpovězte na následující otázky:

1) Jaká je výška skalního útvaru v nejvyšším místě? (v metrech)

2) Kolik skalních bran jste v tomto skalním útvaru napočítali?

3) Hlavní obrázek v listingu je trochu zaretušován, kdosi napsal na skálu výrazné černé znaky s bílým obrysem. O jaké znaky se jedná?

4) Jaké je označení na turistické ceduli umístěné v roce 2011? (vpravo dole a začíná písmeny TU)

5) O jaké se zde jedná horniny a z jakých vrstev pocházejí?

Vaše odpovědi můžete samozřejmě zaslat přes profil nebo přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

About 3.5 miles west of downtown Dvur Kralove situated on the wooded slopes of the Záleský vrh rock formation and weathered as the Devil's castles. It was established at the break Zvičínském oriented in the northwest-southeast direction, who upset the Upper Cretaceous sediments Peruc-Korycany Formation. Cenomanian age of the local sandstone is shown relatively abundant but poorly preserved macrofauna species with significant Merklinia aspera and Neithea aequicostata. Part sandstones but also freshwater origin. Sandstones are highly variable grain size, include them in the pudding and position. Rocky ridge is the most indented on the northwestern edge. Here we are on the crest of rock blocks and towers, on the slope of the sea of ​​sandstone boulder Hranáč to meter size. Crest length of approximately 200 m, its width is about 20 m Individual rock blocks separated by cracks and sometimes even rock fissure gates. On the top platform of the largest rocks formed rock basins, which are seasonally filled with rainwater. It is said that here comes one of the cornerstones for the National Theatre in Prague, but the 18 seats where stones were imported to me during the presentation of our loudmouth, Devil castles not be found. Devil's castles are - perhaps thanks to his name and reputation - tourist destination since the time of beginnings of romantic tourism. Similar balvaniště Cenomanian sandstones are found also on the opposite Hořice back (they are tied to the local mlázovický break). Sandstone bedrock and secondary spruce forests that cover the surrounding hills, cause there is quite a poor herbaceous understory. Of the more interesting plants are found here bradáček ovoid (Lister ovata) and clubmoss vidlačka (Lycopodium clavatum). In 1949 Devil's castles decree of the Ministry of Education, Science and the Arts declared a nature reserve. There are currently protected as a natural heritage area of ​​1.02 hectares.


For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

Your main task is to visit the site and go through it thoroughly throughout the length of about 200 meters there and back. How do you walk so - answer the following questions:

1) What is the height of the rock formation at the highest point? (meters)

2) How many gates you rock in this rock unit counted?

3) The main image in the listing is a bit zaretušován, someone wrote on the rock solid black characters with white outline. Which characters are they?

4) What is the marking on the tourist sign placed in 2011? (bottom right and begins with the letters TU)

5) What rock are these rock formations?

Your responses can be sent over the course profile or via the form below:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

252 Logged Visits

Found it 248     Didn't find it 1     Write note 1     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 113 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.