Skip to Content

<

AGT 31: Jouglovka - Dve veze / Two Towers

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/15/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Jouglovka - Dvě věže Jouglovka - Two towers 31
 

Vítejte na 31. pokračování série AGT, která Vás opět zavede do křivoklátských lesů. Tentokrát se vypravíme do méně známé přírodní rezervace Jouglovka asi 2 km od obce Kublov na Berounsku. Původně jsem zde chtěl před časem vytvořit fyzickou krabičku, ale právě pravidla GC to v těchto lokalitách neumožňují a právě doporučují earth-cache, takže věřím, že se Vám místo bude líbit tak, jako mně.

Jedná se o odnosem vymodelovaný skalnatý buližníkový kamýk s původní reliktní flórou a faunou. Kamýk je velmi členitý a místy vystupuje až 15 m nad okolí. Na skalním hřbetě vystupují i zajímavé geomorfologické útvary. Nejvíce Vás jistě zaujmou dvě skalní věže, jenž se o sebe opírají ve špičce a vytvářejí tak skalní okno, kterým (na vlastní nebezpečí) můžete i projít. Dále se zde setkáváme se samostatnými věžemi či skalními plotnami. Jako důsledek kvartérního zvětrávání jsou na strmých svazích rozšířeny skalní rozvaliny, balvanitá moře a kamenné proudy spadající až na zarovnaný terén tvořený méně odolnými prachovci a drobami kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoika z kterých buližníky díky své odolnosti vystupují. Na území se vyskytují převážně lesní společenstva (dubové bučiny místy přecházející v suťovou lipovou javořinu). Skalní výchozy jsou nezalesněné, se sporou vegetací. Floristicky není území příliš významné, avšak představuje člověkem téměř neovlivněný přirozený ekosystém.

Jak již bylo řečeno, skalní kamýk tvoří buližník, což je druh usazené křemité horniny pocházející ze starohor. Tvoří jej převážně krystalický oxid křemičitý ve formě křemene, resp. opálu. Má černou nebo černošedou barvu a vysokou tvrdost, pro kterou jej používali někdy pravěcí lidé místo pazourků. Častou příměsí je grafit. Buližníky se hojně vyskytují v usazených vrstvách ve středních a západních Čechách. Ve stavebnictví se používá jako kamenivo.

Kromě Jouglovky se s Buližníkem v okolí můžeme setkat ještě na Vraní skále či na Zdické skále u Kublova.

No a trochu praktických informací. K místu se přiblížíte nejlépe autem a nejlépe uděláte, když zastavíte na doporučeném parkingu před značkou zákazu (místa je tam dost), pak se vydejte po lesní cestě, která po chvilce směřuje doprava. Samotnou cestu můžete opustit až u krmelce a pak už Vás čeká cesta za šipkou. Místo není příliš navštěvované turisty, a tak věřím, že tvorba této cache nebude začátkem devastace této zajímavé oblasti. Ať se Vám tam líbí.

 

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte správně následující otázky a úkoly.


1) Jaká hornina tvoří tento kamýk?

2) Co způsobuje neobvyklé skalní útvary skalní věže a skalního okna?

3) Na výchozích souřadnicích naleznete právě dvě věže, které spolu tvoří skalní okno. Odhadněte výšku okna v místě, kde je otvor nejmenší.

4) Na souřadnicích N 49° 55.889 E 013° 50.369 (waypoint Vez) se nachází jedna z věží, odhadněte její výšku.

5) Na souřadnicích N 49° 55.830 E 013° 50.324 (waypoint Co je zde?) se nachází jeden objekt vytvořený lidmi, o co se jedná? (a prosím, nepište mi, že pařez)

Vaše odpovědi můžete samozřejmě zaslat přes profil nebo přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

Joglovka is a waiter modeled siliceous rocky Kamýk with the original relict flora and fauna. Kamyk is very rugged and sometimes performs up to 15 m above the surrounding area. On the back of a rock act geomorfolické interesting formations. Most of you will certainly attract two rock towers, which are themselves based on the tip, creating a rock window, which (at own risk) you can pass. Furthermore, you encounter samostanými towers or rock patches. As a consequence of Quaternary weathering are on steep rocky slopes extended ruins, stone and boulder sea currents and falling to the ground leveled formed less resistant siltstones and greywackes Kralupy-Zbraslav group neoproterozoika lydites of which due to its resistance protruding. The area is predominately forest communities (oak beech sometimes running into ravine lime Javořina). Rock outcrops are forested, with scanty vegetation. Floristic area is not very significant, but the man is almost unaffected by the natural ecosystem.

As already mentioned, rock Kamýk form lydites what kind established siliceous rocks derived from Proterozoic. It consists primarily of crystalline silica in the form of silica, respectively. opal. It has a black or charcoal gray color and high hardness, for which it was used sometimes instead of flints prehistoric people. Frequent admixture of graphite. Lydites are abundant in sedimentary strata in central and western Bohemia. The building is used as aggregate.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1) What are the rock Kamýk?

2) What causes unusual rock formations and rock pinnacles window?

3) The initial coordinates can be found just two towers, which together form the rock window. Estimate the height of the window at the point where the hole is smallest.

4) at coordinates N 49 ° 55.889 E 013 ° 50.369 (waypoint Vez) is one of the towers, estimate its height.

5) at coordinates N 49 ° 55.830 E 013 ° 50.324 (waypoint Co je zde?) One object is created by people, what is it? (and please do not write me that stump)

Your responses can be sent over the course profile or via the form below:

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I will contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Portál: Geology.cz
Foto: Alke04

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

514 Logged Visits

Found it 505     Didn't find it 1     Write note 5     Publish Listing 1     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 361 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.