Skip to content

Molenonderdelen-Bonus Schermermolens Mystery Cache

This cache has been archived.

stefwes: Slecht eenmaal gezocht en gevonden dit jaar. T is mooi geweest.

More
Hidden : 04/05/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


NL
Bonuscache bij een serie van 16 regulars bij alle molens in de Schermerpolder en het Noorderpolderhuis. Door plaatjes met molenonderdelen in de 16 caches te benoemen kan de bonuscache gevonden worden. Het Schermer molencomplex is een uniek waterwerk uit de Gouden Eeuw dat als een vroeg Deltawerk gezien kan worden.

Het leuke aan de cache locatie is dat je hier heel veel molens rondom je kunt zien.

Van Scimere naar Schermer
Droogmakerij de Schermer is rond 1635 door mensenhanden gemaakt. Voordat de 52 molens hun werk deden had noordwest Nederland zich gevormd tot een nat, moerasachtig landschap. Meer dan 1100 jaar geleden bestond het noordwesten van Nederland uit veen. Het land bleek voor de mens eenvoudig bewoonbaar te maken door sloten te graven voor de afwatering. Deze ontginning van het veen had twee gevolgen. Ten eerste klinkt het veen in, de bovenlaag wordt zwaarder en drukt op de zompige onderlaag. En ten tweede oxideert de bovenlaag. Deze twee processen zorgden voor een daling van het totale pakket, zelfs meerdere meters per honderd jaar.


Het water kreeg vrij spel. Kleine ontginningsrivieren zoals de Scimere en de Baemestra groeiden uit tot binnenmeren Schermeer en Beemster. Het water werd een serieuze bedreiging voor de mensen. Door de inzet van molens kon men verschillende meertjes droogleggen. Het werd een succes, want het nieuwe land was vruchtbaar en goed in cultuur te brengen. Al snel werden ook de grotere meren drooggemalen. Met als laatste huzarenstuk in deze contreien het 4.726 hectare grote Schermeer. In 1633 ging de eerste schop de grond in, in 1635 viel het meer droog en in 1637 werden de eerste stolpen gebouwd. De grond was uiteindelijk niet zo vruchtbaar als gehoopt. Maar de cirkel was rond. De allereerste ontginning maakte van land water en de inpoldering maakte van water weer land.

Rol van de molens
De Schermeer is drooggelegd met behulp van 52 rietgedekte molens van het type achtkante binnenkruier. Was bij eerdere droogleggingen landwinning het belangrijkste motief, de drooglegging van de Schermeer werd ook ingegeven door de ernstige bedreiging van een doorbraak van de zwakke Westfriese Omringdijk, met name het gedeelte tussen Oudorp en Rustenburg, de Huigendijk. Verhoging en verzwaring van de Omringdijk zouden met enorm hoge kosten gepaard gaan.

Na veel onderhandelen en het betalen van de nodige schadeloosstellingen verleenden de Staten van Holland op 26 september 1631 vergunning tot bedijking van de Schermer, het zogenaamde octrooi. De bedijkers konden aan de slag.

Hoewel er op de dag van de verkaveling, 20 oktober 1635, de dag waarop de landeigenaren hun gronden door verloting kregen toegewezen, 52 molens in werking waren, bleek de situatie niet ideaal. De ingelanden klaagden voortdurend over wateroverlast, maar geld voor nieuwe grote uitgaven was er niet. Daarom waren alle inspanningen gericht op benutting van de bestaande capaciteit. Herschikking van de aanwezige molens was de enige haalbare optie.

Gedurende dertig jaar, in de periode van 1635 tot 1666, werd 32 maal een molen verplaatst. Molenmakers, timmerlieden en metselaars hadden hun handen er aan vol. In de eerste vier jaar verhuisden er 26 molens. De molengangen bij Oudorp, Rustenburg en ten westen van Graftdijk werden ontmanteld, waarmee met name de maalcapaciteit aan de oostzijde van de polder werd versterkt. De molengangen bij Driehuizen en die tussen Schermerhorn en Ursem werden uitgebreid tot elk zestien molens en de gang van zes molens aan het oosteinde van de Noordervaart werd hiermee een feit (1636).

De Bonus

In elke cache vindt u een afbeelding van een molenonderdeel. Op dit kaartje staat ook een hoofdletter. In de figuur met de opengewerkte molen (zie boven) kunt u de naam van dit onderdeel terugvinden. De letter op het kaartje krijgt als waarde de woordwaarde (a=1; stapeltellen) van de naam van het molenonderdeel.

Een voorbeeld
Stel, u treft het kaartje dat hier links afgebeeld staat aan in een cache. Dan zoekt u eerst de naam van het molenonderdeel op in de opengewerkte molen (bovenstaande afbeelding). U ziet dat dit onderdeel “Kalf” heet. De woordwaarde van Kalf is 11+1+12+6=30, stapeltellen geeft 3.

Conclusie: Z=3.

De bonuscache is verstopt op:

N 52° BH, (R-H)(E-J-K)G' E 004° (M–G)(J+O), (B-O)(H-J)(R-K+O)' .

Wie alle molens en de bonus gevonden heeft kan onderstaande banner op zijn profiel plaatsen:


<a href="http://coord.info/GC46TPM"> <IMG height ="100" src="http://i.imgur.com/gyZM5i5.jpg">

De cache is gelegd met toestemming van de stichting Schermermolens.

Eremetaal / Ehrenmedaillen

NL
Bonuscache bei eine Serien von 16 regulären Caches bei den Mühlen in der Schermerpolder und das Noorderpolderhuis. Durch die Karte mit Mühlenteilen in die 16 Caches zu finden und einen Name zu geben kann man der Bonus finden. Das Schermermolen Komplex ist ein einzigartig Wasser Verarbeitung aus der Glanzzeit was man als Wasserwirtschaf sehen kann.

Auf der Cache Lokation hat man ein Panorama mit Aussicht auf vielen Mühlen.

Von Scimere nach Schermer
Droogmakerij Schermer ist rund 1635 durch Handarbeit gemacht. Vor der 52 Mühlen ihren Arbeit machten war Nordwest Niederlande ein nass und Moor Landschaft. Vor 1100 Jahren waren die Gelände aufgebaut aus Torf. Das Gelände war einfach bewohnbar zu machen durch Kanälen zu graben für die ab Wasserung. Durch die Ausbeutung entstehen zwei Problemen. Der Torf sinkt ein und die obere Schicht wird zu schwer und druckt auf die unter Schicht. Auch die obere Schicht oxidiert. Diese Prozesse machen dass das Land mehrere Meter pro Jahrhundert abnimmt.


Das Wasser bekommt freien lauf. Kleine Flüsse wie de Scimere und de Baemestra wachsen aus bis ein See Schermeer und Beemster. Das Wasser ist ein Gefahr für die Menschen welche hier Leben. Durch die Mühlen konnte man einige der Seen entleeren. Es war erfolgreich weil das neue Land fruchtbares Land ist und gut zum kultivieren. Als letzte wurde das 4.276 Hektare Schermeer trocken gemahlen. In 1633 ist der Arbeit angefangen, in 1635 war es trocken, in 1637 könnte man bauen. Der Boden war nicht so fruchtbar wie erwartet aber der Kreis ist rund. Land wurde Wasser und Wasser wurde wieder Land.

Rolle von der Mühle
Das Schermeer ist trocken gemahlen mit 52 Mühlen. War vorher das bekommen von Gelände wichtig, bei der Schermeer war es notwendig wegen der Drohung von Überflutung. Das Teil zwischen Oudorp und Verhoging und Versteigerung von der Omringdijk war eine teurere Investierung.

Nach viele Verhandlungen und bezahlen von Entschädigungen haben die Staten van Holland am 26 September 1631 eine Erlaubnis abgegeben. Die Arbeit könnte anfangen.

Am 20 Oktober 1635 den Tag wo auf die Grundbesitzer ihrem Baugrund bei Lotterie zuerkennt kriegen und 52 Mühlen in Arbeit waren, ist der Situation noch nicht ideal. Die „Ingelanden“ (Landeigentümern) beklagen sich über die Überschwemmungen und Geld für große Ausgaben war nicht vorhanden. Neufassung von den Mühlen war die einzige Lösung.

In dreißig Jahren, von 1635 bis 1636 wurde 32-mal ein Mühle verschoben. Mühlenarbeiter, Zimmermannen und Maurer hatten viel Arbeit. Die ersten vier Jahre sind 26 Mühlen umgezogen. Die Mühlen bei Oudorp, Rustenburg und westlich von Graftdijk wurde abgebaut womit die Kapazität von Bemalung an der östliche Seite von der Polder erhöht wird.

Bonus

In jeden Cache gibt es ein Bild von einem Mühlenteil. Auf jeder Karte steht eine Großbuchstaben. In das obere Bild finden Sie die Namen von den Teilen zurück. Die Buchstabe auf die Karte kriegt als werte die wort-werte (zum Beispiel a=1) von die Name von das Mühle unterteil. Achtung die Wortwerte Aufstapeln.

Zum Beispiel
Sie finden die Karte wie links abgebildet. Dann suchen sie dem Name auf das Obere große Bild. Sie sehen dass dieses Teil die Name „Kalf“ hat. Die Wortwerte von Kalf ist 11+1+12+6=30, Aufstapeln gibt 3.

Schlussfolgerung Z=3

Die Bonuscache findet man auf:

N 52° BH, (R-H)(E-J-K)G' E 004° (M–G)(J+O), (B-O)(H-J)(R-K+O)'.

Wer jeder Mühle Cache und die Bonus gefunden hat darf dieser Banner auf seine Geocache Seite platzieren:


<a href="http://coord.info/GC46TPM"> <IMG height ="100" src="http://i.imgur.com/gyZM5i5.jpg">


Dieser Serie ist hingelegt mit Erlaubnis von Stichting Schermermolens.

Wir danken Peter Schrijver von Team peterenemmy herzlich für das übersetzen von Niederländisch auf Deutsch.
UPDATE 22 juni 2021: berekening is aangepast aan de huidige situatie van bonusletters in de caches. Alle gebruikte letters zijn dus in het veld vindbaar. Veel plezier!

Additional Hints (Decrypt)

nyyr yrggref mvwa jrre ivaqonne!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)