Skip to content

Velký špunt/Big cork EarthCache

Hidden : 05/27/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[ CZE ]
Pokud se vydáte po naučné stezce Děvín z obce Pavlov nebo Klentnice, můžete na modře značené turistické trase na souřadnicích N 48°51.954 E 16°38.084 narazit na turistický rozcestník Pod Martinkou. Odtud se pod azimutem 64 stupňů, 50metrů nachází výchozí bod pro splnění úkolů. Přímo před vámi vidíte prasklinu, na které můžete pozorovat zajímavý přírodní úkaz, takzvaný TEKTONICKÝ ZLOM. Vzniká prasknutím vápencové horniny při horotvorných pohybech. Celky oddělené horniny se nazývají bloky a v tomto případě je levým blokem skála Martinka, nejmohutnější a nejvýznamnější skála Pavlovských vrchů. Pravým blokem je Obří kámen, třicetimetrová věž odštípnutá od masívu Martinky. Jako důkaz tektonické činnosti slouží obrovský balvan, který se odlomil od skály a zaklínil se mezi Martinku a Obří Kámen. Jeho jméno je Velký Špunt a vidíte ho přímo před sebou. Má průměr přibližně 3 metry a na vás je odhadnout, v jaké výšce nade dnem praskliny se nachází. Vejděte do praskliny a počítejte kroky od začátku až nakonec. Jaká je délka praskliny? (1 krok = 1metr). Na konci se otočte a cestou zpátky změřte šířku praskliny pod Velkým Špuntem (1 krok=1 metr).

Odpovědi na otázky v listingu jsou podmínkou pro uznání logu. Zašlete je na email v mém profilu. Na odpověď nečekejte, pokud bude něco špatně, ozvu se. Výborné bude, když každý kešer přiloží i fotografii tohoto místa nebo okolí, ať vidíme, jak se krajina vyvíjí. (Fotografie je samozřejmě nepovinná).

Pokud se chce někdo dozvědět více o zlomech může použít tento zajímavý odkaz:
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?zlom

SOUHRN ÚKOLŮ NUTNÝCH PRO UZNÁNÍ LOGU(návod je v listingu):
1/Odhadni v jaké výšce nade dnem praskliny je Velký Špunt
2/Jaká je délka praskliny?
3/Jaká je šířka praskliny pod Velkým Špuntem?
4/K logu přilož foto praskliny s Velkým Špuntem nebo okolí (nepovinné)

[ ENG ]
If you follow a nature trail called Děvín, from municipality of Pavlov or Klentnice, you can arrive, keeping the blue tourist route at coordinates N 48 ° 51.954 E 16 ° 38.084 , at the tourist signpost "Pod Martinkou". From there, an azimuth of 64 degrees, 50 meters is required as your starting position, to be able to fulfill all the tasks. Directly in front of you, there is a crevice (crack), where you can observe an interesting natural phenomenon, the so-called TECTONIC FAULTS . They appear as result of limestone rocks ´cracking in orogenic movements . Units of separates rocks are called blocks, and in this case, the left bloc is rock "Martinka", the largest and most important rock of Pavlov Hills. On the right there is a "Obří kámen" (Giant stone) , thirty meters high tower, split off from the massif of " Martinka". As an evidence of tectonic activity there is a huge boulder, that broke off from the rock, and get stucked between "Martinka" and "Obří kámen". It´s name is "Velký Špunt" (Big cork) and you can see it right in front of you. It has a diameter of approximately 3 m. It is up to you to guess at what height is "Velký špunt" located, above the bottom of the crevice (crack). Go into the crevice (crack) and count the steps from the beginning to the end. What is the length of the crevice (crack)? (1 step = 1 m). At the end of the crevice (crack) turn around and on your way back, measure up the width of the crevice (crack) under the "Velký špunt" (1 step = 1 m).

Answers to all questions in the listing are mandatory for recognition of the log. Please send them to the email in my profile. Do not wait for an answer, if something wrong, I'll get back to you. It would be excellent if every Cacher send a photograph of the place or area, so we could see changes of the landscape.(Photo is, of course, optional).

If anyone wants to know more about the crevices, you can use this link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fault_(geology)

SUMMARY OF THE TASKS NECESSARY FOR RECOGNITION OF THE LOG (manual is in the listing)
1) Guess at what height is "Velký špunt" located, above the bottom of the crevice (crack)?
2) What is the lenght of the crevice (crack)?
3) What is the width of the crevice (crack) under the "Velký špunt"?
4) Please attach a photo of the crevice (crack) included "Velký špunt" or it´s surroundings (optional)

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)