Skip to content

Stolna v Rothenbergu Mystery Cache

Hidden : 06/15/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Štôlňa Rothenberg - vyšná - táto štôlňa bola vstupným banským dielom do ložiska medených rúd Červeného vrchu. Banské dielo bolo razené ručne s množstvom ďalších banských chodieb, sledujúcich zrudnenie v ktorých sa ťažila ruda. V tomto banskom diele je vidieť systém dobývania rúd, či už v malých komorách resp. úpadniciach a komínoch. Zaujímavú a precíznu ručnú prác možno vidieť pri zakládke vydobytých priestorov.

Štôlňa Rothenberg - nižná - je vo vzdialenosti cca 150 m od vyšnej štôlne smerom na sever. Tak ako horná aj táto bola vyrazená ako vstupné banské dielo do rudných zásob vrchu Rothenberg a rovnako rozfáraná. Ako v štôlni, tak aj v celom banskom diele je množstvo bočných prekopov, dobývok, komínov a úpadne razených diel za účelom ťažby medených rúd.


Vyšná a nižná štôlňa Rothenberg

Štôlne sa začali raziť začiatkom 16. storočia o čom svedčí zachovaný zápis z roku 1634, v ktorom sa uvádzajú predmetné štôlne ako aj šachta Rothenberg, ktorá sa nachádzala v blízkosti obidvoch štôlní.

Prístupová cesta ku cache nie je náročná. Autom sa dá prísť a parkovať v tesnej blízkosti kopca, pod starou haldou. Odtiaľ už pešo do kopca k vchodu. Pozri fotku "Tadial hore". Vchod je len asi 20 metrov nad úrovňou parkingu, ale kopček je strmý, kamenistý a po daždi je terén aj na 4,5 hviezdičiek. Cache je ukrytá priamo v štôlni. Pozri SPOILER. Na jej otvorenie nie sú potrebné špeciálne nástroje, ale pre istotu si zober plochý skrutkovač, alebo aspoň nôž. Ak by začal byť väčší problém s otváraním, napíš nám to prosím. V štôlni je na pár miestach troška vody, ale v pohode sa dá prejsť, alebo preskákať po kameňoch.

Ak už máš cache odlovenú môžeš ešte vyjsť na samý vrch kopca kde sú pekné skaly s nie panoramatickým, ale pekným výhľadom na Smolnícku Hutu. Pod skalami je aj ohnisko a neďaleko neho ďalší zavalený vchod do štôlne. Ak budeš ďalej pokračovať cestou k parkingu popri potoku, prídeš k malému splavu kde je tiež krásne miesto, ďalšie skaly a ak bude sezóna a šťastie tak budú aj huby a černice :-)

Cache sa NEnachádza na počiatočných súradniciach

Nájdi vchod do štôlne a použi hint a SPOILER

Nezabudnite si doniesť svetlo

Happy Caching

Baníctvo v Smolníku


Spôsoby vyhľadávania ložísk rúd boli v priebehu stáročí rôzne a menili sa s úrovňou poznania techniky. Počnúc kopaním rýh, krátkymi štôlňami, úpadnicami a šachticami, ktoré sa zakladali priamo vo výchozoch ložísk na povrch /tzv. klobúky/. Svedčia o tom zavalené zvyšky banských diel, odvaly, priehlbeniny, ťahy priepadlísk v teréne pod Spitzenbergom a na Rothenbergu. Postupom času a vývojom techniky sa ložisko začalo otvárať smerne a hĺbkovo, pretože prevažná časť ložiska bola pod úrovňou údolia. Banské práce tu zároveň plnili funkciu odvodňovacích, ťažobných a vetracích diel. Razené šachty neboli vždy zvislé, pretože v istých prípadoch sledovali úklon ložiska. Ich profily boli čo najúspornejšie /do šachtového komína sa musel vmestiť okov, resp. vrece z volskej kože, rebríky s odpočívadlami, neskôr aj odvodňovacie mechanizmy - kunsty. Zo 17. stor. sú známe mnohé prieskumné, otvárkove a ťažné diela, či už horizontálne, alebo vertikálne, z ktorých boli niektoré významné ešte aj v 20. storočí. Patrila sem šachta Alžbeta, Ertl, Fund, Baptista, Kalb, Trojičná Rothenberg, Kreutzefindung a.i. Z horizontálnych diel to boli dedičná štôlňa Karol, ktorá roku 1793 dosiahla dĺžku 1500 m, štôlne Karitas a Kalb. Smolnícke ložisko bolo ťažené v priebehu stáročí množstvom štôlní a šachiet. Pre ilustráciu možno uviesť rok 1837, kedy pri súpise baní v oblasti Smolníka sa udával následovný počet: 137 baní na Cu rudy, 70 baní na rudu plavú, 28 baní na kobalt, 20 na antimón a 350 kutacích štôlní. Rozvoj baníctva na získavanie pyritov pre chemický priemysel (kyselina sírová), ktorý začal od roku 1900 a pokračoval po 2. svetovej vojne a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Ťažba a banská činnosť bola sústredená na šachte Pech. Šachta Pech bola v rokoch 1974-78 prehĺbená z VIII na X obzor s konečnou hĺbkou 450 m od povrchu. Pre zachovanie prevádzky na ložisku sa pristupovalo k spracovávaniu aj menej hodnotných rúd. Ťažba týchto rúd však bola podmienená flotačnou úpravou suroviny. Flotačná úpravňa v Smolníku bola dobudovaná v roku 1954.

Významné roky


1280-1290 V kráľovských listinách spomínane pece na tavenie rudy.
1487 Vytvorenie združenia siedmich hornouhorských banských miest.
1641 Nájomcami Smolníckych baní boli viedenskí obchodníci Vincent a Benedict Joanelli - zohrali v baníctve Smolníka pozitívnu úlohu. Silvester Joanelli došiel do Smolníka zo Španej doliny, kde bol vedúcim baní / zastavená prevádzka v Šp. Doline/. Nájomcovia Andrej a potom Silvester Joanelli zanechali v Smolníku mnoho stavebných pamiatok a výrobných zlepšení. Všetko bolo komisionálne spísané roku 1681 / dali postaviť novú faru, pivovar, vodovod a mestskú baštu. Zaviedli banskú oferu/.
1653 Predĺžil gróf Czaky prenájom baní Silvestrovi Joanellimu na 29. rokov.
1666 Silvester Joanelli dostal do nájmu Smolník a Štós. Joanelli garantoval mestám ich práva a výsady.
1678 Navštívil Smolník vodca stavovského povstania I. Tököly.
1703 Navštívil Smolník František Rákoczy II.
1681 Ukončený prenájom smolníckych baní Joanelliovcom.
1681 Postavená banícka nemocnica.
1725 Drvenie rudy v stupách, pohon vodnými kolesami, 2 stupy a 2 premývacie zariadenia.
1745 Zriadená uhorská dvorská komora a kolégium pre baníctvo a mincovníctvo.
1725 Drvenie rudy v stupách, 2 stupy a 2 premývacie zariadenia -pohon vod. kolesami.
1747 Zriadený v Smolníku hlavný banský úrad pre spiš. gem. oblasť. Patrilo sem aj Baia Mare.
1747 Založená banícka škola.
1748 Založené Hornouhorské ťažiarstvo.
1760 Založené meštianske združenie, Banícke bratstvo - Bratská pokladňa.
1775 Dva hámre na spracovanie rafinovanej medi.
1783 Návšteva Smolníka cisárom Jozefom II. /13. júla/.
1785 Zavedená v Smolníku amalgamácia.
1809 Navštívil Smolník uhorský cisár Ferdinand.
1837 Smolník navštívil August L. Lobkovitz, prezident banských a mincových komôr z Viedne.
1850 Kolesá na vrchnú vodu poháňali čerpadlá na šachte Grosskunst a Rothenberg.
1854 Vodostĺpcový stroj podľa plánov banského správcu Jána Adrianyiho vyrobila fi Kachelman.
1856 Vodostĺpcový čerpací a dopravný stroj na šachty Alžbeta nahradený vodným ťažným kolesom.
1855 3 stupy ktoré mali 27 tĺkov.
1858 Navýšenie hrádze Úhornej - zvýšenie kapacity vody pre pohon parných strojov pre bane.
1870 Šachta Pech - parné čerpadlá 3 ks od fi Kachelman a ťaž. stroj na parný pohon fi Kachelman.
1878 Na šachte Baptista namontované rýchlobežné elektrické čerpadlo Columbus fi Kachelman.
1884 Vybudovanie úzkokoľajnej železnice Mníšek - Smolnícka Huta.
1886 namontovaný parný ťažný stroj na šachte Pech.
1893 Drviareň a triediareň pyritovej rudy- pohon parným strojom.
1896 Postavená tzv. dolná elektráreň, voda na pohon z Úhornej.
1899 Postavená horná elektráreň /Turbína/, voda na pohon z Bystrého potoka.
1900 3 vodné turbíny o výkone generátorov 143,5 kW a dve dynamá o výkone 175 kW.
1905 Výroba el. Energie parnou turbínou s generátorom 235 kW.
1989 Zánik baníctva.

zdroj: www.smolnik.tym.sk

Additional Hints (Decrypt)

FX: qehun inpfvn pubqon iynib, xnzrar (FCBVYRE)
RA: gur frpbaq ynetre ghaary gb gur yrsg, fgbarf (FCBVYRE)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)