Skip to content

This cache has been archived.

weri.cz: Děkuji všem za návštěvu keše a posílám ji definitivně do archivu. Čas na odlov po ohlášení archivace jste měli.

Budu se těšit na setkání na eventech weri

More
<

Poklad ve Stromovce

A cache by weri.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/30/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Poklad ve Stromovce/Treasure in StromovkaKeš se nenalézá na úvodních souřadnicích.

O Stromovce

Stromovka, nazývaná též Královská obora, by se dala považovat za jakýsi Central park Prahy. Velká zelená oáza s vodními plochami, vzrostlými stromy, pod nimiž je příjemný stín, možností pořádání pikniků nebo třeba rodinných sportovních klání, místo vycházek pro maminky s kočárky stejně jako pro seniory. Z jedné strany přístupná přímo ze stanic tramvají, z druhé strany dokonce z parníku. Ten brázdí severní okraj parku, a buď z něj lze zamířit přímo do Stromovky, nebo na opačnou stranu přes lávku směrem do Troje a ZOO. Bývalá lovecká obora tak dnes slouží zejména rekreaci a odpočinku. Případně také k poznání, protože v části poblíž Výstaviště je Planetárium hl. města Prahy, kde lze denně vídat naučné pořady o planetách a jiných zajímavostech vesmíru. Pro malé caparty jsou zde k dispozici také dětská hřiště, z nichž jedno bylo nedávno zrenovováno.
Na celý park shlíží z výšin Místodržitelský letohrádek, hezká, ale veřejnosti nepřístupná stavba. Původně gotický zámeček z doby Vladislava Jagellonského, v renesanci upravený do obdélníkového tvaru a počátkem 19. století zvnějšku přebudován do stylu anglické novogotiky, dnes slouží jako oddělení časopisů knihovny Národního. Prohlídka celé budovy však možná není, lze projít pouze do badatelny.
Zajímavostí obory je dnes rovněž tzv. Rudolfova štola, unikátní technické dílo, staré přes 400 let, do které je možné při určitých příležitostných akcích i nahlédnout.

Historie Stromovky

Původně královská lovecká obora byla založena roku 1268 za vlády Přemysla Otakara II. na území osady Ovenec. První písemná zmínka o oboře je z roku 1319, kdy zde král Jan Lucemburský dal postavit tribunu pro zamýšlené rytířské turnaje. Její rozloha činila v roce 1536 asi 84 ha, dnes po sloučení se štěpnicí a různých úbytcích ploch má cca 89 ha. Původně byla obora rozdělena zdí, a to až do začátku 19. století na dvě části: obora a bažantnice. Dnešní Místodržitelský letohrádek, jehož název pochází až z 19. století, byl vystavěn v letech 1495–1502. Následně renesančně, a pak novogoticky přestavěn. Obora, tak jako mnoho jiných památek a zajímavostí, byla za husitských válek poničena a obnovena až Ferdinandem I. v letech 1536 - 48 a 1559. Největší rozkvět obory nastal za Rudolfa II, kdy byl založen i větší rybník. V jeho středu byl kruhový ostrov. Pro chov vodního ptactva a ryb byly zřízeny další tři rybníky a v západní části rozlehlá bažantnice. Později byla obora rozšířena směrem k „Císařskému mlýnu“, který byl přestavěn v roce 1583. V roce 1594 zde byla vybudována podle plánů Jana Gargioliho grotta s portálovým průčelím. Za galerií byla založena terasová zahrada s obdélným bazénem, koncem 16. stol. byly vyražena Rudolfova štola, která je přes jeden km dlouhá a sloužila a opět slouží k napájení rybníků vodou z Vltavy. Během třicetileté války došlo ke zničení staveb i vysazených dřevin. Obnova započala teprve až po ukončení války, a dala vzniknout mimo jiné i jírovcové, lidově kaštanové aleji vedoucí k Prašnému mostu a potažmo k Hradu. Alej se nezachovala, ale některé místní názvy, jako např. nám. a ul. Pod Kaštany v Bubenči ji stále připomínají.
V dolní části Stromovky, nedaleko letohrádku byla vybudovaná tzv. Královská dvorana s velkým sálem, zdobeným freskami Jana Jakuba Stenifelse z roku 1691, představující Apollona na slunečném voze a další mytologické výjevy a mostek na ostrov. Později byla proměněna v zahradní restauraci, ještě později přestavěna v novogotickém stylu a zvána Šlechtovka.
Stromovka postupně od lesní obory začínala nabývat více parkové úpravy, a to v anglickém krajinářském stylu a roku 1804 došlo konečně ke zpřístupnění obory veřejnosti. Tuto událost připomíná deska osazená do nástavce vstupní brány z Gotthardské ulice. Postupem času vznikly v oboře dvě železniční dráhy: podmokelská a buštěhradská, které fungují dodnes, v parku přibyly výsadby okrasných dřevin a květin, růžový sad a vysazeno bylo více než 8 000 jehličnatých stromů. Rozlohu Stromovky zmenšila následně výstavba Výstaviště a přibyl i plavební kanál. V 60. letech bylo vystavěno Planetárium. (zdroj: praha.eu)


Jak na keš
K vyluštění souřadnic keše vedou dvě cesty:

1) Při registraci na megaeventu GeoCoin Fest dostanete registrační kartičku, která obsahuje jednu indicii. Ostatní účastníci dostanou kartičky s jinými indiciemi, takže vaším úkolem bude spolupracovat s ostatními na získávání všech indicií. Až je budete mít všechny, doplníte indicie do tohoto vzorečku:

N 50° 06.ABC
E 014° 24.DFG


2) Druhá cesta, která vede ke stejným souřadnicím a je určena pro odlov mimo konání megaeventu, je klasická mysterka. Pořádně si přečtěte text o Stromovce a souřadnice snadno zjistíte.


The cache is not at the published coordinates.

About Stromovka

Stromovka, alias Royal Enclosure, could be just as well labelled Prague Central Park. This large green oasis embraces small lakes and full-grown trees that provide such pleasant dappled shade. It is an ideal place for picnics, family outings; a place where mums can enjoy pushing their prams around and the older generation can sit on one of the many benches and watch the world go by. From one side Stromovka is easily accessible directly from tram stops. From the other side you can even hop on a steamer that goes directly from the park, it paddles up the northern edge of the park, unless you exit the boat on the other side and head to Troja and the ZOO. What was in the past a game park currently serves mainly for recreation, but it offers so much more than that. In the Planetarium of City Prague Prague close to Výstaviště (Exhibition Grounds) you can watch educational programmes about planets and other interesting places of Universe. Small kids can make use of a playground that has recently been renovated.
Not far away from the Planetarium you can refresh yourself in the restaurant Vozovna Stromovka, which offers a playground with a trampoline and on the menu is for example a smoked fish. No other restaurants can satisfy your hunger so well in the area. Only a remnant is left from what used to be the famous restaurant Šlechtovka. Officials and civic societies have been arguing about its renovation for several years, but the building is in such a sorry state that its renovation will probably not be needed any more very soon.
The park is overlooked by the picturesque Governor’s Summerhouse building that is unfortunately closed for public. This originally Gothic chateau built during the reign of Ladislaus Jagiellon was, in the Renaissance times, adjusted to have a rectangular ground plan, and at the beginning of the 19th century was converted in the English Neo-Gothic style. Currently it serves as a seat of the National Museum’s department of magazines, which is open only Wednesdays between 9 a.m. and 6.45 p.m. It is, however, not possible to see the whole building, you can only walk to the study room. Another point of interest is the so called Rudolph Stoll,, a unique technical masterpiece more than 400 years old, which is on certain occasions open to public.

History

The game park was founded in 1268 during the reign of Ottokar II of Bohemia at the territory of the settlement Ovenec. The first written note about the game park comes from 1319, when the king John of Bohemia ordered a building of a platform for jousting tournaments. In 1536, the park had about 84 ha, while currently it measures 89 ha. Originally, until the 19th Century, the area was divided by a wall into two parts: a game preserve and a peasantry Governor’s Summerhouse was built between 1495 and 1502, even though its name comes from the 19th century. The building was in later year converted at first in Renaissance and then in Neo-Gothic style. In the era of Hussite Wars, the park was damaged as were many other monuments and interesting places. It wasn’t renovated until the times of Ferdinand I of Austria’s reign, between 1536 and 48 and in 1559. In the times of Rudolph II, the place enjoyed its main heyday. This is when the bigger pond island and a circular structure in the middle were founded. Another three ponds were built for water birds and fish breeding, and a large peasantry in the western part. Later on the park was extended to ‘Emperor’s Mill’, which was converted in 1583. In 1594 there were grottos (artificial caves) built with portal fronts, using the designs by Jan Gargioli. A terrace garden with a rectangular swimming pool was founded behind the gallery. The end of the 16th century saw the development of Rudolph Stoll, which is over one kilometre long and used to feed local ponds by the water from the Vltava River. In the course of the Thirty Year’s War, the buildings and planted trees were plundered and destroyed. The renovation, which happened after the end of the war, gave rise to a horse chestnut alley leading to the Powder Bridge and the Castle. Even though the alley didn’t survive the ravages of time, there are still some local names around reminding of it, such as the square and the street Pod Kaštany (Under Chestnuts) in Bubeneč.
In the bottom part of Stromovka, not far from the Summerhouse, the so called Royal Hall with the big saloon decorated by frescos by Jan Jakub Stenifels was built, made in 1691 and depicting Apollo on the sun carriage and other mythological scenes. Later on the building was used as a garden restaurant and was converted in Neo-Gothic style, and called Šlechtovka.
Gradually Stromovka started gaining the appearance of an English landscape style park, and in 1804 was eventually opened to the public. This event is commemorated by a plaque by the entrance gate leading from Gotthard Street. Over the course of time, two railways were founded here: Podmokelská and Buštěhradská, both of them are still operating. The park had more ornamental trees and flowers planted together with a rose garden and more than 8 000 coniferous trees. The area of Stromovka became smaller when Výstaviště (Exhibition Grounds) and a shipping canal were built. The 1960s saw the opening of the Planetarium.


How to solve the cache?
To figure out the coordinates there are two options:

1) When you register to GeoCoin Fest you will receive a registration card that contains one clue. Other participants are given cards with other clues, so your task will be to cooperate with others on getting all the evidence. Once you have them all, add the evidence to this formula:

N 50° 06.ABC
E 014° 24.DFG


2) The second path that leads to the same coordinates, and is ment to be found without the need of attending the megaevent, is a classic mystery. Read carefully the text about Stromovka and it is easy to find.


Der Cache findet sich nicht auf ursprünglichen Koordinaten

Über Stromovka

STROMOVKA , auch Royal Enclosure genannt, könnte als eine Art Central Park Prag werden. Große grüne Oase mit Seen, ausgewachsenen Bäumen, unter denen ein schöner Schatten ist , Möglichkeit der Organisation Picknicks oder auch Familien-Sportveranstaltungen, Ausflüge, Ort für Spaziergänge der Mütter mit Kinderwagen sowie für Senioren. Aus einer Seite ist Zugang direkt von der Straßenbahn-Haltestelle, von der anderen Seite sogar vom Dampfer. Der schwimmt nördlich vom Park und man kann oder direkt in Stromovka, oder auf andere Seite über die Brücke Richtung Troja oder ZOO gehen. Das ehemalige Jagd-Waldgehede ist jetzt vor allem zur Erholung und Entspannung genutzt . Alternativ zum Wissen, zum Teil, weil es in der Nähe von Výstaviště Planetarium der Hauptstadt steht, wo man täglich Bildungsprogramme über die Planeten und andere Attraktionen Universum sehen kann . Für kleine Kinder gibt es hier Spielplätze, eine von denen wurde vor kurzem renoviert. Auf der ganzen Park blickt von den Höhen der Gouverneurs Sommerpalast, schöne, aber für die Öffentlichkeit unzugängliche Gebäude. Ursprünglich gotische Burg aus der Zeit Ladislaus Jagiello, in der Renaissance in eine rechteckige Form und im frühen 19. Jahrhundert äußerlich im Stil der englischen Gotik umgebaut, dient nun als Abteilung der National Library journal. Führungen durch das Gebäude sind nicht möglich , man kann nur Lesesaal passieren . Merkwürditgkeit ist nun so genannte Rudolph Stollen, eine einzigartige technische Arbeit, über 400 Jahre alt , die bei bestimmten Ereignissen zum sehen sind.

Stromovka Historie

Ursprünglich ein königlicher Jagd Waldgehege wurde im Jahre 1268 während der Herrschaft von Přemysl Ottokar II. gegründet, in die Siedlung Ovenec. Die erste schriftliche Erwähnung des Waldgeheges ist von 1319, als König Johann von Luxemburg die Tribune für Ritterturniere errichten lass. Seine Fläche war im Jahr 1536 etwa 84 ha, jetzt nach der Fusion mit Obstgarten und nach verschiedenen Flächenabnahmen ist etwa 89 ha. Ursprünglich, bis zum Beginn des 19. Jahrhundert wurde Waldgehege durch eine Mauer in zwei Teile geteilt , Waldgehege und Fasanerie. Heutiges Gouverneurs Sommerpalast, dessen Name aus dem 19. Jahrhundert stammt, wurde zwischen 1495-1502 erbaut. Anschließend wird im Renaissance-, und dann im neugotischen Stil umgebaut. Waldgehege, sowie viele andere Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, wurde während der Hussitenkriege zerstört, und restauriert dann durch Ferdinand I. 1536-1548 und 1559 . Die größten Wachstums kam unter Rudolf II , wenn es noch der größere Teich gegründet war. In seiner Mitte war ein kreisförmiges Insel. Für die Zucht der Wasservögel und Fische wurden drei weitere Seen gegründet, im westlichen Teil große Fasanerie gesetzt . Später wurde das Wildgehege in Richtung " Kaiserliche Mühle " erweitert, die im Jahre 1583 umgebaut wurde . Im Jahre 1594 wurde hier nach den Plänen von John Gargioliho Grotte mit Portal Fassade gebaut . Hinter der Galerie wurde Terrassengarten mit einem rechteckigen Pool gegründet, Ende des 16. Jahrhundert. WurdeRudolphstollen ausgestossen, die ist über einen Kilometer lang und verwendet wurde und wieder verwendet ist, um den Teich mit Wasser aus dem Fluss zu versorgen. Während des Dreißigjährigen Krieges kam es zur Zerstörung von Gebäuden und Bäumen. Restaurierung begann erst nach dem Krieg , und unter anderem Kastanienallee, die zum Powder -Brücke und damit zum Schloss führte,herausgesetzt. Allee ist nicht eingehalten, aber einige lokale Namen wie z.B. Platz und Strasse Unter Kastanien noch daran erinnern. In der Unterseite von Stromovka, unweit von Sommerpalast wurde sogenannte Königlicher Halle gebaut, mit einem großen Saal mit Fresken von James Stenifelse aus dem Jahre 1691 dekoriert , die Apollo auf dem Sonnenwagen und andere mythologische Szenen vorstellen, und eine Brücke auf die Insel. Später wurde es in ein Gartenrestaurant gedreht , noch später im neugotischen Stil wieder umgebaut und Šlechtovka genannt. Stromovka hat sich allmählich vom Wald zum Park geändet, in der englischen Landschaft Stil, und im Jahre 1804 wurde schließlich der Öffentlichkeit geöffnet. An dieses Ereignis erinnert die Platte im Eingangstor in Gotthard Straße. Im Laufe der Zeit entstehen im Park zwei Bahngleise: Podmokelská und Buštěhradská , die bis jetzt im Verkehr sind. Im Park wurden die Anpflanzungen von Ziersträucheln und Zierblumen, der Rosengarten aufgenommen und pflanzten mehr als 8.000 Nadelbäume. Die Fläche Stromovka wurde anschließend reduziert durch Bauausstellung Výstaviště und neues Schiffkanals. In 60. Jahren wurde Planetarium gebaut.


Zum Erhalt der Koordinaten des Caches gibt es zwei Möglichkeiten:

1) Wenn Sie sich ME GeoCoin Fest registrieren erhalten sie eine Karte , die eine Indizie (Eisager) enthält. Andere Teilnehmer bekommen Karten mit anderen Indizien, so dass Ihre Aufgabe wird, mit anderen zusammenarbeiten, damit sie alle Indizien erhalten. Wenn Sie alle Indizien haben, müssen sie sie in dieser Formel hinzuzufügen:

N 50° 06.ABC
E 014° 24.DFG


2) Der zweite Weg, der zu den gleichen Koordinaten führt und ist für Jagd ausser ME bestimmt, ist klassische Mystery. Lesen Sie sorgfältig den Text Stromovka, und Koordinate sind leicht zu finden.

Additional Hints (Decrypt)

PM: ppn 1,5 anq mrzv, svyzbixn znfxbinan ir irgiípu
RA: nobhg 1.5 nobir gur tebhaq, znfxvat svyz pnavfgre va gur oenapurf
QR: rgjn 1,5 üore qrz Obqra, Znfxvrehat Svyzqbfr va qra Mjrvtra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.